Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

9/2012

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/10

 

05.03.2012

 

 

 

 

 

 

§ 250

Iltakouluasia: Strategiaohjelman 2013-2016 valmistelu

HEL 2012-002753 T 00 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä saadun informaation tiedoksi.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti käsitellä kaupunginjohtajan asian 10 esityslistan toiseksi viimeisenä asiana.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee merkitä saadun informaation tiedoksi.

Esittelijä

Kokouksessa kuullaan esitys strategiaohjelman 2013-2016 valmistelusta.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566