Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

9/2012

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/4

 

05.03.2012

 

 

 

 

 

 

§ 238

Jäsenen nimeäminen Kansainvälisen designsäätiön valtuuskuntaan

HEL 2012-003141 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus päätti nimetä Kansainvälisen designsäätiön valtuuskunnan uudeksi jäseneksi Matti Hirvikallion Sirkka Lekmanin tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi 2010-2012.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Kansainvälinen designsäätiö

 

Nimetty henkilö

 

Sirkka Lekman

 

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee nimetä Kansainvälisen designsäätiön valtuuskunnan uudeksi jäseneksi

_______________________________________

Sirkka Lekmanin tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi 2010-2012.

Esittelijä

Sirkka Lekman on 23.2.2012 pyytänyt eroa Kansainvälisen designsäätiön valtuuskunnan jäsenen luottamustehtävästä muuttuneiden työtehtävien vuoksi.

Kaupunginvaltuusto päätti 2.6.2010 (§ 140) perustaa vuoden 2012 designpääkaupunkivuoden toteutusta varten Kansainvälinen designsäätiö -nimisen säätiön.

Säätiöllä on sen sääntöjen mukaan valtuuskunta, jossa on enintään 45 jäsentä. Säätiön sääntöjen 4.4 kohdan mukaan valtuuskunnan jäsenistä Helsinki nimeää viisi jäsentä, Espoo, Vantaa ja Lahti kukin neljä jäsentä ja Kauniainen kaksi jäsentä. Näiden lisäksi Espoo nimeää puheenjohtajan, Vantaa yhden varapuheenjohtajan ja Helsingin yliopisto yhden varapuheenjohtajan. Säätiön hallitus nimeää loput valtuuskunnan jäsenistä.

Kaupunginhallitus päätti 13.9.2010 (§ 1007) nimetä Kansainvälisen designsäätiön valtuuskunnan jäseniksi toimikaudeksi 2010-2012 apulaiskaupunginjohtaja Pekka Saurin, apulaiskaupunginjohtaja Tuula Haataisen, Sirkka Lekmanin, Mari Holopaisen ja Osku Pajamäen.

Valtuuskunta on neuvoa-antava elin, jonka tehtävänä on ylläpitää ja tukea yhteistyötä säätiön tarkoituksen toteuttamisessa. Sopimisosapuolikaupunkien kaupunginjohtajilla on läsnäolo- ja puheoikeus valtuuskunnan kokouksissa.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Kansainvälinen designsäätiö

 

Nimetty henkilö

 

Sirkka Lekman

 

Tiedoksi

Hallintokeskus

Talous- ja suunnittelukeskus

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566