Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

9/2012

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/7

 

05.03.2012

 

 

 

 

 

 

§ 241

Kaupunginvaltuuston 29.2.2012 tekemien päätösten täytäntöönpano

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 29.2.2012 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

Kaupunginjohtajan toimiala

1-3

Ei toimenpiteitä

 

 

4

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote kauppatieteiden maisteri Jussi Pajuselle sekä muille virkaa hakeneille muutoksenhakuosoituksin.

 

 

5 

Kaupunginhallitus päätti kehottaa sosiaalilautakuntaa toimittamaan taloushallintopalvelulle luottamushenkilörekisterin ylläpitoa varten tarvittavat tiedot.

 

 

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

 

 

 

Tiedoksi sosiaalilautakunnalle, hallintokeskukselle ja taloushallintopalvelulle.

 

 

6 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote hakijalle.

 

 

 

Tiedoksi liikuntalautakunnalle ja oikeuspalveluille.

 

 

9

Asia esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle 14.3.2012.

 

 

10-30

Talousarvioaloitteet kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

 

31

Aloite kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

32

Aloite rakennus- ja ympäristötointa johtavanapulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

7 

Tiedoksi kiinteistölautakunnalle.

 

 

8 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukselle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle, Helsingin Energia -liikelaitokselle ja Helen Sähköverkko Oy:lle.

 

 

 

Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, kaupunginmuseolle, pelastuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle ja ympäristölautakunnalle.

 

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

33-35

Aloitteet sosiaali- ja terveystointa johtavanapulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

 

Käsittely

Esteelliset: Jussi Pajunen

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee, että kaupunginvaltuuston 29.2.2012 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

Kaupunginjohtajan toimiala

1-3

Ei toimenpiteitä

 

 

4

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote kauppatieteiden maisteri Jussi Pajuselle sekä muille virkaa hakeneille muutoksenhakuosoituksin.

 

 

5 

Kaupunginhallitus päättänee kehottaa sosiaalilautakuntaa toimittamaan taloushallintopalvelulle luottamushenkilörekisterin ylläpitoa varten tarvittavat tiedot.

 

 

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

 

 

 

Tiedoksi sosiaalilautakunnalle, hallintokeskukselle ja taloushallintopalvelulle.

 

 

6 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote hakijalle.

 

 

 

Tiedoksi liikuntalautakunnalle ja oikeuspalveluille.

 

 

9

Asia esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle 14.3.2012.

 

 

10-30

Talousarvioaloitteet kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

 

31

Aloite kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

32

Aloite rakennus- ja ympäristötointa johtavanapulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

7 

Tiedoksi kiinteistölautakunnalle.

 

 

8 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukselle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle, Helsingin Energia -liikelaitokselle ja Helen Sähköverkko Oy:lle.

 

 

 

Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, kaupunginmuseolle, pelastuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle ja ympäristölautakunnalle.

 

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

33-35

Aloitteet sosiaali- ja terveystointa johtavanapulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

 

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566