Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

9/2012

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/1

 

05.03.2012

 

 

 

 

 

 

§ 229

V Vuoden 2011 talousarvion toteutumattomat sitovat toiminnalliset tavoitteet

HEL 2012-001825 T 02 02 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä esityslistalla tämän asian perusteluissa esitetyt vuoden 2011 talousarvion sitovien toiminnallisten tavoitteiden poikkeamat.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Timo Jaakkola, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 70869

timo.jaakkola(a)hel.fi

Tuula Saxholm, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36250

tuula.saxholm(a)hel.fi

Liitteet

1

Liitteet_toteutumattomat sitovat tavoitteet.pdf

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä esityslistalla tämän asian perusteluissa esitetyt vuoden 2011 talousarvion sitovien toiminnallisten tavoitteiden poikkeamat.

Esittelijä

Vuoden 2011 talousarvion noudattamisohjeiden mukaan lauta- ja johtokuntien on annettava selvitys toteutumatta jääneistä sitovista toiminnallisista tavoitteista siten, että selvitykset voidaan käsitellä kaupunginvaltuustossa ennen tilinpäätöksen allekirjoittamista kaupunginhallituksessa.

Helsingin Satama -liikelaitoksen johtokunta, hankintakeskus, yleisten töiden lautakunta, pelastuslautakunta, Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta, sosiaalilautakunta, terveyslautakunta, opetuslautakunta, Helsingin taidemuseon johtokunta, kulttuuri- ja kirjastolautakunta, kiinteistölautakunta, kaupunkisuunnittelulautakunta ja asuntotuotantotoimikunta perustelevat seuraavasti, miksi vuoden 2011 talousarvion sitovat toiminnalliset tavoitteet eivät toteutuneet:

Kaupunginjohtajan toimiala

Helsingin Satama -liikelaitos

Asiakastyytyväisyyden taso, joka perustuu asiakastyytyväisyyden mittaamisen seurantajärjestelmään (TUTKA-järjestelmä) ≥8,10.

Toteutuma: Ei toteutunut, toteutuma 7,94

Asiakastyytyväisyyden mittausten keskiarvoksi muodostui 7,94 eli tavoitteesta jäätiin 2,0 %. Helsingin Sataman asiakastyytyväisyyttä on usean vuoden aikana seurattu Tutka-mittarilla, joka perustuu asiakasraatien syvähaastatteluihin. Tutkamittausten sanallinen asiakaspalaute on kyselyn tärkein anti, jonka pohjalta Helsingin Satama kehittää toimintaansa. Satamassa on tehty runsaasti toimenpiteitä näiden palautteiden perusteella.

Rakennus- ja ympäristötoimi

Hankintakeskus

Kaupungin hankintastrategian toimeenpanon tuki ja ohjaus hallintokuntien hankinnoissa; hallintokuntakohtaiset analyysit, neuvottelut ja konsultoinnit kaikkien hallintokuntien kanssa talousarviovuoden loppuun mennessä.

Toteutuma: Ei toteutunut, toteutui osittain

Kaupungin hankintastrategian ennakoitua enemmän aikaa vieneen käsittelyprosessin johdosta neuvottelut pystyttiin käynnistämään vasta loppuvuodesta ja pääosa neuvotteluista siirtyi käytäväksi vuonna 2012.

Sopimustenhallintajärjestelmän käyttöönotto.

Toteutuma: Ei toteutunut

Sopimustenhallintajärjestelmän kehittämishanke siirtyi hallintokeskuksen vastuulle kaupunkiyhteiseksi hankkeeksi.

Yleisten töiden lautakunta ja rakennusvirasto

Työmaaliikennettä palvelevat tärkeimmät kadut ja kevyen liikenteen väylät on aurattu ja liukkaudentorjunta tehty ennen klo 7.00.

Toteutuma: Ei toteutunut

Tavoitteessa on useita poikkeamia poikkeuksellisen kovan lumitalven vuoksi.  Ylläpidosta vastaava urakoitsija raportoi poikkeamista tilaajalle tai tilaajan edustajalle työmaakokouksissa.  Seurannan dokumentaatio (työmaakokouspöytäkirjat) on saatavilla ylläpitotoimiston verkkohakemistosta.

Pelastuslaitos

Onnettomuuksien ehkäisemiseksi kuntalaisiin kohdistetaan turvallisuuteen liittyviä tarkastuksia ja toimenpiteitä, joiden kertymästä lasketaan turvallisuuspisteet. Vuoden 2011 turvallisuuspistekertymä on vähintään 7 600.

Toteutuma: Ei toteutunut. Turvallisuuspistekertymäksi muodostui                    6 040.

Turvallisuuspistelaskenta uudistettiin vuonna 2010. Näitä koskeva tavoite arvioitiin talousarviovalmistelussa liian korkeaksi keväällä 2010.

Pelastustoimen I-riskialueen tehtävistä 60 % toteutuu 6 minuutin toimintavalmiusajassa. Keskimääräinen toimintavalmiusaika on alle 6 minuuttia 30 sekuntia.

Toteutuma: Ei toteutunut. I-riskialueen kohteista 58 % tavoitettiin 6 minuutin toimintavalmiusajassa.

Vaikea lumitilanne aiheutti viiveitä yksiköille varsinkin tammi-maaliskuussa. Keskimääräinen toimintavalmiusaika oli tasan 6 minuuttia alittaen sitovan tavoitteen 30 sekunnilla. Parannusta edellisvuoteen tuli 21 sekuntia.

HKL-liikelaitos

Raitio- ja metroliikenteen asiakastyytyväisyys vähintään vuoden 2009 tasolla (Raitio 2009: 3,80; Metro 2009: 4,14).

Toteutuma: Ei toteutunut. Asiakastyytyväisyystavoite saavutettiin raitioliikenteessä, mutta metroliikenteessä asiakastyytyväisyys oli 4,04.

Asiakastyytyväisyydessä metro oli edelleen paras kulkumuoto, vaikka asetetusta tavoitteesta hieman jäätiin. Edellisvuodesta heikkeni eniten aikataulussa pysyminen, joka johtui Vuosaaren laituriovikokeilun viivästymisestä. Matkustusväljyys huononi lisääntyneiden matkustajamäärien vuoksi.

Raitioliikenteen luotettavuus on 99,85 % ja metroliikenteen 99,96 %.

Toteutuma: Ei toteutunut. Metroliikenne saavutti luotettavuustavoitteen, mutta raitioliikenteessä luotettavuus oli 99,41 %.

Raitioliikenteessä luotettavuus oli 99,41 %, kun tavoitteeksi oli asetettu 99,85 %. Liikenteen luotettavuus jäi tavoitteesta ennen kaikkea henkilökuntapulasta johtuneiden ajamattomien lähtöjen takia, jotka painottuivat erityisesti vuoden 2011 kolmannelle neljännekselle. Henkilökuntapulaan johti kevään ja kesän arvioitua suurempi poistuma. Vuoden lopussa tilanne parani uusien kuljettajien myötä ja marras- sekä joulukuussa saavutettuun tavoitteen mukainen luotettavuus.

Sosiaali- ja terveystoimi

Sosiaalitoimi

Omaishoidon tuen piirissä olevien yli 75-vuotiaiden määrä kasvaa 100 henkilöllä vuoden loppuun mennessä.

Toteutuma: Ei toteutunut. Omaishoidontuen piirissä olevien yli 75-vuotiaiden määrä kasvoi 94 henkilöllä vuoden loppuun mennessä.

Omaishoidontuen tavoite lähes tavoitettiin. Omaishoidon tuen piirissä on ollut yhteensä 1 503 yli 75-vuotiasta asiakasta vuonna 2011 eli 94 enemmän kuin vuonna 2010 (1 409).

Matriisilaskentamallin avulla laskettu tuottavuus nousee niiden palveluiden ja toimintojen osalta, joissa malli on käytössä.

Toteutuma: Ei toteutunut kaikkien palveluiden ja toimintojen osalta.

Vuoden 2011 tavoitteena on ollut, että palveluiden tuottavuus paranee aikuisten palvelujen vastuualueella kehitysvammaisten päivätoiminnan, lapsiperheiden vastuualueella lastensuojelun laitoshoidon, lasten päivähoidon vastuualueella päiväkotihoidon ja vanhusten palvelujen vastuualueella palveluasumisen ja laitospalvelun osalta. Näille yksiköille on määritelty vertailuvuosi, eli matriisilaskenta on ollut käytössä jo vuonna 2009.

Päiväkotihoidon tuottavuusmatriisilla laskettu tuottavuus nousi. Koko päiväkotihoidosta ylöspäin lasketut tuottavuusmatriisipisteet olivat 538 vuonna 2011 ja vuonna 2010 pistemäärä oli 516. Täten tuottavuusindeksiksi muodostui 104.

Vanhusten laitospalvelujen ja palveluasumisen tuottavuus on parantunut edellisvuodesta. Palveluasumisen tuottavuusmatriisipisteet vuonna 2011 olivat 405 ja vuonna 2010 ne olivat 360, eli tuottavuusindeksiksi muodostui 112. Laitospalvelujen tuottavuusmatriisipisteet vuonna 2011 olivat 374, kun ne edellisvuonna olivat 373, joten tuottavuusindeksiksi muodostui 100,44 eli tuottavuus parani hieman edellisvuodesta.

Kehitysvammahuollon päivätoiminnan tuottavuusmatriisilla laskettu tuottavuus heikkeni hieman. Tuottavuusmatriisipisteet vuonna 2011 olivat 431 ja vuonna 2010 ne olivat 443 eli tuottavuusindeksiksi muodostui 97. Heikkeneminen aiheutui yksikkökustannusten kasvusta, muut mittariarvot eivät laskeneet.

Myös lastensuojelun laitospalvelujen tuottavuusmatriisipisteet olivat edellisvuotta heikommat. Lastenkotitoiminnan tuottavuusindeksi oli 99 eli tuottavuus oli lähes edellisvuoden tasolla, mutta arviointi ja vastaanottotoiminnan indeksiluku oli 81. Tuottavuuden heikkeneminen johtui siitä, että Oulunkylän perhetukikeskuksen suoritekertymä jäi hieman edellisvuotta pienemmäksi, joten hoitovuorokauden hinta kohosi.

Terveyskeskus

Kotihoidossa olevien yli 75-vuotiaiden suhteellinen osuus yli 75-vuotiaista 12,5 %.

Toteutuma: Ei toteutunut, kotihoidon peittävyys 12,44 %

Kotihoidon peittävyydessä jäätiin hieman tavoitteesta.  Peittävyystavoitteen toteutumiseen vaikuttaa se, että hoitoisuudeltaan keveimpien asiakkaiden hoitoa on pyritty siirtämään tukipalveluiden avulla toteutettavaksi. Säännöllisessä kotihoidossa olleiden asiakkaiden määrä kasvoi edellisvuoteen nähden sadalla.

Sivistys- ja henkilöstötoimi

Opetusvirasto

Peruskoulujen ja lukioiden oppimistulokset ovat hyviä

Toteutuma: Ei toteutunut. Peruskoulujen osalta oppimistuloksia koskevan tavoitteen mittarina oli, että 100 % kaupungin ruotsinkielisissä peruskouluissa opiskelevista oppivelvollisuusikäisistä saa peruskoulun päättötodistuksen. Ruotsinkielisten peruskoulujen osalta tavoitteesta jäätiin hieman. Päättötodistuksen sai 99,5 % oppilaista.

Toisen asteen koulutuksessa tutkinnon suorittavien määrä nousee ja valmistusajat nopeutuvat

Toteutuma: Ei toteutunut. Ammatillisen peruskoulutuksen osalta tavoitteen toteutumista mitattiin läpäisyasteella, jonka tuli olla vähintään 55 %. Toteutunut läpäisyaste oli 48,3 %.

Opintojen keskeyttäminen ja läpäisyaste ovat sidoksissa toisiinsa. Helsingin kaupungin ylläpitämien ammatillisten oppilaitoksien opiskelijoista keskeyttää opintonsa vuosittain noin 16 %, mikä ylittää hieman valtakunnallisen keskiarvon. Keskeyttäminen liittyy useimmiten mielenterveyteen, sosiaalisiin ongelmiin tai oppimisvaikeuksiin. Noin puolessa näistä tapauksista keskeyttämisen syytä ei saada selville.

Helsingin kaupungin ammatillisessa koulutuksessa on kehitetty toimenpiteitä opintojen keskeyttämisen ennaltaehkäisemiseksi. Näitä toimenpiteitä ovat opinto-ohjaus, kuraattori- ja psykologitoiminta sekä muut opiskelijahuoltopalvelut, erityisopetus, ryhmänohjaajien ja opettajien koulutus, opetussuunnitelmatyö, opiskelijoiden osallisuuden vahvistaminen, nivelvaiheyhteistyö sekä erilaiset hankkeet.

Kulttuuritoimi

Opetustuntien määrä yhteensä 12 000

Toteuma: Ei toteutunut, opetustuntien määrä 11 328 kappaletta

Taidekeskus Annantalon remontin valmistuminen siirtyi vasta loppuvuoteen 2011 vaikuttaen taide- ja kulttuuriopetuksen tuntien määrään erityisesti lapsille.

Helsingin taidemuseo

Kävijämäärä yhteensä 140 000

Toteuma: Ei toteutunut, kävijämäärä 114 353

Meilahden näyttelytila oli suljettuna ilmastointiremontin vuoksi koko alkuvuoden, mikä vaikutti kävijämäärään vuonna 2011. Samoin Tennis-palatsissa avattiin vuoden ensimmäinen näyttely vasta 4.3.2011 ilmastointiremontista johtuen.

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

Kaupunkisuunnittelutoimi

Laaditaan Vantaan ja Sipoon kanssa Östersundomin yhteinen yleiskaavan luonnos.

Toteutuma: Ei toteutunut

Luonnoksen pohjalta laadittava Natura-arvio viivästyi, liikennejärjestelmäarvio edellytti ennalta arvioitua pidemmän ajan ja kaikkien kuntien päätöksentekoaikataulujen ja suunnittelukäytäntöjen yhteensovittamiseen liittyvät tekijät veivät arvioitua enemmän aikaa. Luonnos esiteltäneen päätöksentekoon helmi-maaliskuussa 2012.

Laaditaan maankäytön ja asumisen toteutumisohjelman 2008–2017 (MA-ohjelma) mukaisesti asemakaavoja 5 000 asunnon rakentamisen mahdollistamiseksi pääosin raideliikenteen palvelualueelle (tämä tarkoittaa noin 450 000 kem2).

Toteutuma: Ei toteutunut, toteutui 211 222 kem2

Toimintasuunnitelmaa pienempi toteutunut asuntokerrosala johtui eräiden suurten, muiden kuin kaupungin omalle maalle sijoittuvien kaavahankkeiden viivästymisestä maanomistajan muuttuneiden suunnitelmien tai kaavan sisältöön muuten liittyvien vaatimusten ja kaupungin omien tavoitteiden yhteensovittamisen edellyttämästä suunnitteluajan pitenemisestä.

Joukkoliikenteen osuus poikittaisliikenteessä > 20 % (18,7 % syksyllä 2009).

Toteutuma: Ei toteutunut, toteutui 18,94 %

Joukkoliikennematkustajien määrä on kasvanut 5,7 % (lähes 4 000 matkustajaa) ja autoliikenteen matkustajamäärä on kasvanut 3 % (lähes 8 200 matkustajaa). Tämä merkitsee kyllä kasvua joukkoliikenneprosentissa, mutta vain 0,4 prosenttiyksikköä.

Jalankulku-, pyöräily- ja joukkoliikennematkojen yhteenlaskettu osuus kaikista matkoista kasvaa yhden prosenttiyksikön (68 % vuonna 2007).

Toteutuma: Ei toteutunut

Kyseessä on alun perin kolmelle vuodelle 2010-2012 asetettu tavoite, jossa vuoden 2012 loppuun mennessä tavoitteeksi asetettiin 3 % -yksikön parannus kulkumuoto-osuudessa. Tavoitetta aikanaan asetettaessa lähtötiedoksi YTV:ltä saatu arviotieto 68 % osoittautui vuonna 2008 tehdyssä liikennetutkimuksessa virheelliseksi. Oikea lähtötaso oli 74,7 %. Kulkumuoto-osuuden mittaaminen riittävän luotettavasti edellyttää mittavaa henkilöliikennetutkimusta. Tällaista tutkimusta ei ole suhteellisen korkeiden kustannusten vuoksi tarkoituksenmukaista tehdä joka vuosi. Lisäksi muutokset kulkumuoto-osuuksissa tapahtuvat hitaasti ja vuosi on muutoksen luotettavaksi todentamiseksi hyvin lyhyt aika. Tavoitteen mukainen ensimmäinen mittaus tapahtui vuonna 2010 ja kulkumuodon osuudeksi saatiin mittauksessa 72,3 % eikä tavoite toteutunut, koska kulkumuodon osuus oli pienentynyt. Seuraavan kerran liikennetutkimus tehdään vuonna 2012.

Energian säästötavoite: 2 % säästö vuonna 2011 vuoden 2010 kokonaisenergian kulutuksesta.

Toteutuma: Ei toteutunut

Tavoite sähkönkulutuksen osalta toteutui, mutta ei  toteutunut kaukolämmönkulutuksen osalta. Vuodesta 2009 vuoteen 2010 säästöä kertyi 2,9 %, mutta vuoden 2011 kulutus pysyi vuoden 2010 tasolla. Sen sijaan sähkön kulutuksessa on saatu säästöä 6,8 % vuodesta 2009 vuoteen 2010 ja 5,6 % vuodesta 2010 vuoteen 2011. Kahdessa vuodessa yhteensä 12,4 %.

Kiinteistötoimi

Tyhjien tilojen osuus tilakannasta enintään 6 %

Toteutuma: Ei toteutunut. Tyhjien tilojen osuus tilakannasta oli 7,1 %.

Tyhjien tilojen osuus tilakannasta oli 7,1 % (noin 184 000 m²), mikä sisältää myös varatut tilat. Vuoden 2011 sitovaa tavoitetta asetettaessa keväällä 2010 ei huomioitu niitä peruskorjauksen vuoksi tyhjeneviä tiloja, jotka eivät ole tilakeskuksen korjausvastuulla. Näitä ovat esim. Torkkelinmäen väestönsuoja, Erottajan pelastusasema ja Kinaporin vanhustenhuollon keskus. Tavoitteenasettelussa ei myöskään ole huomioitu sellaisia tyhjiä tiloja, jotka ovat siirtyneet tilakeskukseen ilman että tilakeskus on voinut vaikuttaa niitä koskevaan päätöksentekoon. Näitä ovat esim. Mellunmäen väestönsuoja ja Osmonkallion vanhainkoti.

Asuntotuotantotoimisto

Asuntotuotantotoimisto sitoutuu rakennuttamaan asunto-tuotantotoimikunnalle varattujen rakentamiskelpoisten tonttien puitteissa maankäytön ja asumisen toteutusohjelman mukaisen kaupungin oman asuntotuotannon, jonka määrä vuonna 2011 on 1 276

Toteutuma: Ei toteutunut. Vuonna 2011 käynnistyi yhteensä 1 075 uuden asunnon rakennuttaminen.

Asuntotuotantotoimikunta hyväksyi 9.2.2011 asuntotuotantotoimiston tuotanto-ohjelmat vuodelle 2011. Hyväksytyssä tuotanto-ohjelmassa uudistuotannon määrä on 1213 asuntoa ja peruskorjauksen määrä on 406 asuntoa. Vuonna 2011 käynnistyi yhteensä 1 075 uuden asunnon rakennuttaminen. Näistä vuokra-asuntoja oli 581, asumisoikeusasuntoja 187, hitas-omistusasuntoja 287 ja sääntelemättömiä omistusasuntoja 20. Talousarviossa esitetystä tavoitteesta jäi puuttumaan 201 asuntoa ja asuntotuotantotoimikunnan hyväksymästä tuotanto-ohjelmasta jäi puuttumaan 138 asuntoa.  Kolmea hanketta ei voitu käynnistää, koska Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) ei hyväksynyt hankkeiden kustannuksia. Kaksi kohdetta jäi käynnistämättä epäonnistuneen urakkakilpailun vuoksi ja yhden kohteen aloitusta jouduttiin siirtämään alueen kunnallistekniikan viivästymisen vuoksi.

Tuloslaskelmaosa

Peruspääomien tuotot

HKL:n peruspääoman tuotto: 19 771 000 euroa

Toteutuma: Ei toteutunut, tuotto 19 549 541,12 euroa, josta infran korkotuloa 11 107 541,12 euroa

Vuoden 2011 talousarviossa sitova erä, infran korkotulo sisältyi talousarviokohtaan 7 02 04 04 HKL:n peruspääoman tuotto. Infran korkotulo on infraomaisuuteen liittyvä korkotulo, jonka HKL laskuttaa HSL:ltä. Saman korkotulon HKL palauttaa kaupungille.

HKL:n peruspääoman tuoton sitovana tavoitteena oli 19 771 000 euroa, josta peruspääoman muun tuoton osuus oli 8 442 000 euroa ja infran korkotulon osuus 11 329 000 euroa. Peruspääoman muun tuoton osuus toteutui, mutta infran korkotulo ei toteutunut, koska infrainvestointien toteutuma ja siten pääoma, jonka perusteella korkotulo määräytyy jäi alle talousarviossa ennakoidun. 

Talousarviossa infran korkotulo oli 11 329 000 euroa. Lopullinen infran korkotulo on 11 107 541,12 euroa.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Timo Jaakkola, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 70869

timo.jaakkola(a)hel.fi

Tuula Saxholm, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36250

tuula.saxholm(a)hel.fi

Liitteet

1

Liitteet_toteutumattomat sitovat tavoitteet.pdf

Tiedoksi

Helsingin Satama -liikelaitoksen johtokunta

Yleisten töiden lautakunta

Pelastuslautakunta

Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta

Sosiaalilautakunta

Terveyslautakunta

Opetuslautakunta

Helsingin taidemuseon johtokunta

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta

Kiinteistölautakunta

Kaupunkisuunnittelulautakunta

Hankintakeskus

Asuntotuotantotoimikunta

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566