Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

9/2012

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/3

 

05.03.2012

 

 

 

 

 

 

§ 231

V Sosiaalilautakunnan ruotsinkielisen jaoston varajäsenen valinta

HEL 2012-001821 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee

1.     myöntää Daniela Holmille vapautuksen sosiaalilautakunnan ruotsinkielisen jaoston varajäsenen luottamustoimesta

2.     valita Anna Litoniuksen Veli-Pekka Vuoren uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi sosiaalilautakunnan ruotsinkieliseen jaostoon vuoden 2012 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Maria Nyfors, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

 

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee

1.     myöntää Daniela Holmille vapautuksen sosiaalilautakunnan ruotsinkielisen jaoston varajäsenen luottamustoimesta

2.     valita ____________________ Veli-Pekka Vuoren uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi sosiaalilautakunnan ruotsinkieliseen jaostoon vuoden 2012 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

Daniela Holm (Rkp) pyytää 21.2.2012 vapautusta sosiaalilautakunnan ruotsinkielisen jaoston varajäsenen luottamustoimesta paikkakunnalta muuton vuoksi.

Kaupunginvaltuusto valitsi 14.1.2009 (asia 5) Daniela Holmin Veli-Pekka Vuoren henkilökohtaiseksi varajäseneksi sosiaalilautakunnan ruotsinkieliseen jaostoon toimikaudeksi 2009-2012. Kaupunginvaltuuston olisi valittava uusi varajäsen toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Maria Nyfors, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

 

Tiedoksi

Sosiaalilautakunnan ruotsinkielinen jaosto

Hallintokeskus

Taloushallintopalvelu

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566