Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

7/2012

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/4

 

20.02.2012

 

 

 

 

 

 

§ 185

Määrärahan myöntäminen kiinteistövirastolle voimalinjan siirtoa varten välillä Hanasaari-Kulosaari

HEL 2012-001307 T 02 02 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää vuoden 2012 talousarvion ala-kohdasta 8 01 02 17, Kalasatama, esirakentaminen ja maaperän puhdistus

 

550 000 euroa kiinteistövirastolle käytettäväksi voimalinjan siirtoon Sörnäistenniemen asemakaava-alueen rakentamiskelpoiseksi saattamiseksi.

 

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Määrärahan hakeminen Suvilahden ja Herttoniemen välisen voimalinjan siirtoa varten

2

Herttoniemi-Suvilahti 110 kV:n voimajohdon siirtosopimus, luonnos

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee myöntää vuoden 2012 talousarvion ala-kohdasta 8 01 02 17, Kalasatama, esirakentaminen ja maaperän puhdistus

 

550 000 euroa kiinteistövirastolle käytettäväksi voimalinjan siirtoon Sörnäistenniemen asemakaava-alueen rakentamiskelpoiseksi saattamiseksi.

 

Esittelijä

Helsingin kaupunki kaavoittaa Kalasataman aluetta. Kaavoituksessa esitetään uutta rakentamista pääasiassa satamalta vapautuville alueille.

Helsingin kaupungin omistamalla alueella on Helen Sähköverkko Oy:n (HSV) omistuksessa oleva Suvilahti-Herttoniemi 110 kV:n voima-johto, jonka johtoalue on vuokrattu HSV:lle. Alueen kaavoitukselliset ratkaisut edellyttävät voimajohdon siirtämistä asemakaavan mukaiselle paikalle vuosina 2012-2013.

HSV:llä ei itsellään ole tarvetta johdon siirtämiseen, vahvistamiseen tai uusimiseen. Mikäli sähköverkon rakenteita on tarve muuttaa muista syistä, edellytetään muutoksesta hyötyvien tahojen maksavan muutos-töiden kustannukset. Koska voimalinjan siirto johtuu asemakaavan muutoksesta, kaupunki vastaa kustannuksista (Khs 5.5.1997, 805 §).

HSV on teettänyt suunnitelman voimajohdon siirtämisestä ja kilpailuttaa voimajohdon siirtotyön. HSV siirtää Suvilahti-Herttoniemi 110 kV johdon välillä Hanasaari - Kulosaari liitteenä olevassa sopimusluonnoksessa määritellyillä ehdoilla.

Kustannusarvio

HSV:n sopimusluonnoksessa esittämä johtosiirron kustannusarvio on seuraava (euroa, alv 0 %):

Johtosiirron suunnittelutyöt

80 000

Uusien pylväiden rakentaminen ja johtojen asentaminen

1 250 000

HSV:n projektointi ja valvonta

50 000

Lisä- ja muutostyövaraus

320 000

Tukiajokustannukset keskeytyksen aikana (2 vko)

586 000

Yhteensä

2 286 000

 

Arvio HSV:n veloitusten jakautumisesta on tarkentunut esityksen jälkeen siten, että ensi vaiheessa tarvitaan 0,55 miljoonaa euroa. Loppuosan 1,736 miljoonan euron jakautuminen vuosille 2012-2013 tarkentuu myöhemmin. Kustannukset veloitetaan toteutuneiden kustannusten perusteella. Lisäksi pylväiden perustuksista aiheutuu 0,37 miljoonan euron kustannus, jolle HKR hakee rahoituksen erikseen.

Kiinteistöviraston esitystä on jatkovalmistelussa tarkennettu siten, että kaupunginhallitus myöntäisi kiinteistövirastolle 550 000 euron määrärahan (alv 0 %, talousarvion kohta 8 01 02, Esirakentaminen, täyttötyöt ja alueiden käyttöönoton edellyttämät toimenpiteet) käytettäväksi Sörnäistenniemen asemakaava-alueen rakentamiskelpoiseksi saattamiseen. Suvilahden ja Herttoniemen välinen voimalinja on siirrettävä, jotta alue voidaan rakentaa asemakaavan mukaisesti.

Esittelijä toteaa, että Suvilahden ja Herttoniemen välisen voimalinjan siirtoon välillä Hanasaari – Kulosaari on varauduttu vuoden 2012 talousarvion ja vuoden 2013 taloussuunnitelman alakohdassa
8 01 02 17, Kalasatama, esirakentaminen ja maaperän puhdistus, josta ensi vaiheessa tarvittava 550 000 euron määräraha voidaan myöntää.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Määrärahan hakeminen Suvilahden ja Herttoniemen välisen voimalinjan siirtoa varten

2

Herttoniemi-Suvilahti 110 kV:n voimajohdon siirtosopimus, luonnos

Tiedoksi

Talous- ja suunnittelukeskus

Kiinteistövirasto

Taloushallintopalvelut -liikelaitos

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566