Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

7/2012

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kaj/3

 

20.02.2012

 

 

 

 

 

 

§ 183

V Tapaninkylän tonttien 39067/13 ja 39068/12 sekä lähivirkistysalueen asemakaavan muuttaminen (nro 12044)

HEL 2011-001389 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hylätä ehdotuksen, koska kaupungin lähivirkistysalue tulisi jättää puistoksi.

Käsittely

Hylkäysehdotus:
Elina Moisio: Asemakaava hylätään, koska kaupungin lähivirkistysalue tulisi jättää puistoksi.

Kannattajat: Arto Bryggare

 

1. Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Asemakaava hylätään, koska kaupungin lähivirkistysalue tulisi jättää puistoksi.

Jaa-äänet: 7
Sirpa Asko-Seljavaara, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Jan D Oker-Blom, Risto Rautava, Laura Rissanen, Juho Romakkaniemi

Ei-äänet: 8
Arto Bryggare, Kimmo Helistö, Timo Kontio, Elina Moisio, Outi Ojala, Osku Pajamäki, Johanna Sumuvuori, Ville Ylikahri

Tyhjä-äänet: 0
 

Poissa-äänet: 0
 

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Paula Vartiainen, kaavoitussihteeri, puhelin: 310 36045

paula.vartiainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12044 kartta, päivätty 17.3.2011, muutettu 13.12.2011

2

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12044 selostus, päivätty 17.3.2011, muutettu 13.12.2011 (päivitetty kokouksen 13.12.2011 mukaiseksi)

3

Päätöshistoria

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Kunnalisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Esitysteksti

Helen Sähköverkko Oy

Esitysteksti

Helsingin Energia -liikelaitos

Esitysteksti

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä 39. kaupunginosan (Tapaninkylä, Tapaninvainio) korttelin nro 39067 tontin nro 13 ja korttelin nro 39068 tontin nro 12 sekä lähivirkistysalueen asemakaavan muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 17.3.2011 päivätyn ja 13.12.2011 muutetun piirustuksen nro 12044 mukaisena.

Tiivistelmä

Alue sijaitsee Ollilantien ja Immolantien varrella.

Asemakaavan muutoksessa lähivirkistysalueesta on muodostettu kaksi uutta erillispientalojen korttelialueen (AO) tonttia. Viereiseen pientalotonttiin on liitetty kapeahko suikale lähivirkistysaluetta. Samalla on nostettu lähistöllä sijaitsevan pientalotontin rakennusoikeutta. Kaikkien pientalotonttien tehokkuusluku on e = 0.25. Rakennusoikeuden lisäys on yhteensä 814 k-m2. Asemakaavan muutoksessa rajoitetaan asuntojen lukumäärää ja yhteen tasoon rakentamista. Nykyinen kävely-yhteys rantavyöhykkeelle säilyy.

Esittelijä

Lähtökohdat

Kaavoitustilanne

Helsingin yleiskaava 2002:ssa alue on pientalovaltaista asuinaluetta. Nyt laadittu asemakaavan muutos on yleiskaavan mukainen.

Alueella on voimassa kaksi asemakaavaa, vuosilta 1982 ja 2001. Kaavojen mukaan tontit ovat erillispientalojen korttelialuetta (AO). Tontin 39067/13 tehokkuusluku on e = 0.20 ja tontin 39068/12 vastaavasti e = 0.25. Suurin sallittu kerrosluku molemmilla tonteilla on kaksi.

Kortteleiden 39067 ja 39068 kulmaukseen jäävä alue on lähivirkistysaluetta.

Maanomistus

Tontit ovat yksityisomistuksessa ja lähivirkistysalue kaupungin omistuksessa.

Alueen yleiskuvaus

Alue sijaitsee Vantaanjoen ja Keravanjoen haarautumakohdan tuntumassa. Alue on tasaista, mutta vehreää, osin villiintynyttä ja hoitamatonta metsikköä, jonka halki kulkee kävely-yhteys.

Tontit ovat pientaloalueella, jossa rakennusten ulkonäkö ja ikä on vaihtelevaa. Molemmilla tonteilla on omakotitalo ja tontilla 39068/12 on paljon käyttämätöntä rakennusoikeutta. Katuja reunustavat pensasaidat.

Ympäristöhäiriöt

Tuusulanväylän, Vanhan Tuusulantien ja Tapaninkyläntien liikenne aiheuttavat melua lähialueelle. Tuusulanväylän vuoden 2010 syksyn arkivuorokausiliikenne on noin 76 000 ajoneuvoa, Vanhan Tuusulantien 14 000 ajoneuvoa ja Tapaninkyläntien 17 000 ajoneuvoa. Tapaninkyläntielle on rakennettu meluesteitä, jotka vähentävät melun leviämistä kaava-alueelle.

Asemakaavan muutoksen sisältö

Lähivirkistysalueesta on muodostettu kaksi uutta erillispientalojen korttelialueen (AO) tonttia (39067/17 ja 39068/22). Nykyiseen tonttiin 39068/12 on liitetty kapeahko suikale lähivirkistysalueesta (487 m2), jolloin siitä muodostuu uusi tontti 39068/21.

Tonteille on annettu rakentamista koskevia ja melulta suojaavia määräyksiä.

Ollilantien varressa sijaitsevan tontin 39067/13 rakennusoikeutta on samalla nostettu. Tonttien rakennusoikeus on osoitettu tehokkuusluvulla e = 0.25.

Tontin rakentamisella ei saa heikentää geoteknistä vakautta jokiuoman suuntaan. Tonteille ei saa rakentaa kellaria.

Nykyinen kävely-yhteys rantavyöhykkeelle säilyy uusien pientalotonttien väliin jäävän lähivirkistysalueen kautta. Yhdyskuntateknistä huoltoa varten varattu alueen osa on merkitty lähivirkistysalueella olevan muuntamon ympärille.

Alueen pinta-ala on 6 696 m2, josta erillispientalojen korttelialuetta (AO) on 5 006 m2 ja lähivirkistysaluetta (VL) 1 690 m2. Rakennusoikeutta on 1 252 k-m2. 

Asemakaavamuutoksen vaikutukset

Asemakaavan muutoksen tuloksena alueelle syntyy uutta rakennusoikeutta 814 k-m2. Nykyinen vehreä pientaloalue täydentyy muutamilla uusilla asuinrakennuksilla. Lähivirkistysalueen pinta-ala vähenee 3 091 m2, mutta kaavamuutoksen heikentävän vaikutuksen alueen asukkaiden virkistysmahdollisuuksiin voidaan katsoa olevan vähäinen, koska viheryhteys pientaloalueelta rantavyöhykkeellä sijaitseville laajoille virkistysalueille säilyy.

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Kaavoitustyö on lähivirkistysalueen osalta käynnistetty kaupungin aloitteesta ja tonttien osalta niiden omistajien hakemuksista.

Vireilletulosta on ilmoitettu osallisille kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston kirjeellä, jonka mukana lähetettiin osallistumis- ja arviointisuunnitelma (päivätty 3.6.2010).

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti.

Asemakaavan muutosluonnos ja selostusluonnos ovat olleet nähtävänä kaupunkisuunnitteluvirastossa 14.6.–13.8.2010.

Viranomaisyhteistyö

Kaavamuutoksen valmistelun yhteydessä on tehty viranomaisyhteistyötä ympäristökeskuksen kanssa.

Ympäristökeskus huomauttaa, että asemakaavan muutoksen yhteydessä tulee selvittää ja arvioida Tapaninvainiontien meluvaikutukset.

Vastine

Melu on otettu huomioon asemakaavassa rakennusalojen sijoittelulla ja asemakaavamääräyksillä, joista on sovittu ympäristökeskuksen kanssa.

Esitetyt mielipiteet

Kaavamuutoksen valmisteluun liittyen asemakaavaosastolle saapui kolme mielipidettä, jotka koskivat asemakaavan muutosluonnosta.

Mielipiteet kohdistuivat pääosin lähivirkistysalueen muuttamiseen asuinkäyttöön ja liikennemeluun.

Mielipiteiden johdosta lähivirkistysalueelle on lisätty asemakaavamerkintä alueen osasta, jossa on oltava puita ja pensaita.

Mielipiteet ja vastineet niihin on yksityiskohtaisemmin selostettu päätöshistoriassa (kaupunkisuunnittelulautakunta 31.3.2011).

Ehdotuksen nähtävillä olo ja lausunnot

Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 6.5. - 6.6.2011. Ehdotuksesta ei ole tehty muistutuksia.

Ehdotuksesta ovat antaneet lausuntonsa kiinteistölautakunta, yleisten töiden lautakunta, ympäristökeskus, Helsingin Energia -liikelaitos, Helen Sähköverkko Oy ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä.

Lausunnot

Helsingin Energia -liikelaitoksella, Helen Sähköverkko Oy:llä ja ympäristökeskuksella ei ole huomautettavaa asemakaavan muutosehdotukseen. Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän mukaan kaava-alueella sijaitsevia yleisiä vesijohtoja ja viemäreitä ei tarvitse siirtää muutosehdotuksen vuoksi.

Kiinteistölautakunnalla ei ole huomauttamista asemakaavan muutosehdotukseen muilta osin kuin, että Ollilantien päässä sijaitseva Vantaanjoen ja Keravanjoen ulkoilureittiin rajoittuva lähivirkistysalue säilytetään kokonaisuudessaan lähivirkistysalueena.

Kaavamuutos edellyttää aluejärjestelyjä tontin 39068/12 omistajan ja kaupungin välillä. Aluejärjestelyt tullaan valmistelemaan kaavan tultua voimaan. Maapoliittisia neuvotteluja ei ole tarpeen käydä.

Vastine

Helsingin pientaloalueita kehitetään muodostamalla mahdollisuuksien mukaan uusia tontteja, joilla rakentaminen sovitetaan alueen mittakaavaan. Täydennysrakentamisella pyritään vastaamaan pientalotonttien suureen kysyntään ja toisinaan myös saamaan alueille uudenlaista asuntotarjontaa. Aloite uusien tonttien muodostamisesta tuli kiinteistöviraston tonttiosastolta.

Ollilantien kaksi uutta pientalotonttia tukeutuu jo olemassa oleviin yhdyskuntateknisiin verkostoihin ja alueen palveluihin. Näiden kahden tontin ei voida katsoa sanottavasti huonontavan alueen asukkaiden ulkoilu- ja virkistysmahdollisuuksia, sillä tontit rajoittuvat Tapaninvainion alueen suurimpaan puistokokonaisuuteen, jonka muodostavat Ollilanpuisto, Kapteenskanranta ja Kapteenskanmäki, ja joka on laajuudeltaan yli 8 ha. Puistoalueella kulkee Vantaanjoen rantaa seuraileva pitkän matkan kevyen liikenteen reitti ja yhteys Ollilantieltä tälle reitille säilyy nykyisellään kahden uuden tontin välistä. Maisemallista väljyyttä tuovat lisäksi aluetta vastapäätä Vantaanjoen toisella puolella avautuvat Tuomarinkylän laajat pellot. Häiriötekijänä alueella on Tuusulantien liikennemelu, joka on otettu huomioon uusien tonttien rakentamista ohjaavissa määräyksissä, ja tonttien rakentaminen parantaa asuinolosuhteita melun suhteen myös muilla lähialueen tonteilla.

Ollilantien kaksi tonttia edustavat juuri senkaltaista täydennysrakentamista, jollaiselle tarve ja kysyntä on erityisen suuri. Ollilantien tontteja 39067/17 ja 39068/22 ei ole poistettu asemakaavasta.

Yleisten töiden lautakunnan mielestä eteläinen AO-tontti Immolantien jatkeena tulisi jättää puistoksi. Tonttien hulevesien käsittelyyn ja geotekniseen vakauteen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Asemakaavan muutoksen aiheuttamat kustannukset ovat noin 15 000 euroa (alv 0 %). Lautakunta puoltaa asemakaavan muutosehdotuksen hyväksymistä edellä esitetyin huomautuksin.

Vastine

Kaupunginhallitus viittaa kiinteistölautakunnan lausuntoon antamaansa vastineeseen uusien pientalotonttien jättämisestä puistoksi.

Hulevesien imeyttäminen ja viivyttäminen ovat Helsingin hulevesistrategian mukaan prioriteetiltaan tärkeimpiä hulevesien käsittely- ja johtamismenetelmiä, mikäli vain maaperän laatu ja muut olosuhteet niin sallivat.

Tarkasteltavan kaava-alueen maaperä on savea, minkä vuoksi hulevesien imeytys ei tule kyseeseen. Tonteilla voidaan toteuttaa vähäisessä määrin  hulevesien viivyttämistä (esimerkiksi sadepuutarhat). Mahdollisten viivytysrakenteiden tarkka mitoitus ja toteutustapa määritellään tarkasti rakennuslupaprosessin aikana.

Perustusten kuivatusvedet on johdettava joko Vantaanjokeen tai katualueen hulevesiviemäriin.

Geoteknistä suunnittelua varten kaavassa on asemakaavamääräys. Kaavaan on lisätty seuraava määräys: "Tonteilla 39068/21 - 22 tulee rakentamisen perustua riittäväiin geoteknisiin tutkimuksiin ja suunnitelmiin, ja tarvittaessa poistaa vyörymäriski suunnitellusti rakenteellisin keinoin." Tällä määräyksellä täydennetään aikaisempaa määräystä "Tontin rakentamisella ei saa heikentää geoteknistä vakautta jokiuoman suuntaan. Tonteille ei saa rakentaa kellaria." Täydentävällä määräyksellä lisätään rakennusvalvontaviranomaisen mahdollisuutta ohjata suunnittelua ja toteutusta rakennuslupamenettelyn aikana.

Tehty muutos ei ole olennainen, joten ehdotusta ei tarvitse asettaa uudelleen nähtäville.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Paula Vartiainen, kaavoitussihteeri, puhelin: 310 36045

paula.vartiainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12044 kartta, päivätty 17.3.2011, muutettu 13.12.2011

2

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12044 selostus, päivätty 17.3.2011, muutettu 13.12.2011 (päivitetty kokouksen 13.12.2011 mukaiseksi)

3

Päätöshistoria

Oheismateriaali

1

Ilmakuva

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Kunnalisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Esitysteksti

Helen Sähköverkko Oy

Esitysteksti

Helsingin Energia -liikelaitos

Esitysteksti

Tiedoksi

Kaupunkisuunnittelulautakunta

Kiinteistölautakunta

Rakennuslautakunta

Yleisten töiden lautakunta

Ympäristökeskus

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 13.02.2012 § 160

Pöydälle 13.02.2012

HEL 2011-001389 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Paula Vartiainen, kaavoitussihteeri, puhelin: 310 36045

paula.vartiainen(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 13.12.2011 § 404

Pöydälle 22.11.2011 ja 29.11.2011 kokouksista

HEL 2011-001389 T 10 03 03

Ksv 0742_20, Ollilantie 20 A, Immolantie 61, karttaruutu H7/R3

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti lähettää 17.3.2011 päivätyn ja 13.12.2011 muutetun 39. kaupunginosan (Tapaninkylä, Tapaninvainio) korttelin 39067 tontin 13 ja korttelin 39068 tontin 12 sekä lähivirkistysalueen asemakaavan muutosehdotuksen nro 12044 kaupunginhallitukselle puoltaen sen hyväksymistä ja esittää etteivät annetut lausunnot anna aihetta muihin toimenpiteisiin.

Lautakunta päätti muuttaa asemakaavan muutosehdotusta seuraavasti:

Lausuntojen johdosta tehty muutos

-        asemakaavakarttaan on lisätty tonttien geoteknistä vakautta koskeva määräys: ”Tonteilla 39068/21–22 tulee rakentamisen perustua riittäviin geoteknisiin tutkimuksiin ja suunnitelmiin, ja tarvittaessa poistaa vyörymäriski suunnitellusti rakenteellisin keinoin.”

Samalla lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, ettei kaavan muutosehdotusta aseteta uudelleen nähtäville.

Päätöksen jakelu:

- kaupunginhallitus
- hallintokeskus, Kaj:n rooteli **********

Käsittely

13.12.2011 Ehdotuksen mukaan

Mari Holopaisen palautusehdotus:
Esitän, että asemakaava palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että kaupungin lähivirkistysalue jätetään puistoksi.

Kannattajat: Silvia Modig

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Esitän, että asemakaava palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että kaupungin lähivirkistysalue jätetään puistoksi.

Jaa-äänet: 4
Stefan Johansson, Arja Karhuvaara, Lasse Männistö, Elina Palmroth-Leino

Ei-äänet: 4
Mari Holopainen, Saija Kalenius, Silvia Modig, Heli Puura

Tyhjä-äänet: 1
Osmo Soininvaara

Esittelijän ehdotus voitti puheenjohtajan äänen ratkaistessa äänestyksen.

29.11.2011 Pöydälle

22.11.2011 Pöydälle

Esittelijä

asemakaavapäällikkö

Olavi Veltheim

Lisätiedot

Nina Nynäs-Lundqvist, teknikko, puhelin: 310 37298

nina.nynas(a)hel.fi

Johanna Mutanen, arkkitehti, puhelin: 310 37299

johanna.mutanen(a)hel.fi

Mervi Nicklen, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37221

mervi.nicklen(a)hel.fi

Mikko Stenius, diplomi-insinööri, puhelin: 310 37252

mikko.stenius(a)hel.fi

Jukka Tarkkala, diplomi-insinööri, puhelin: 310 37302

jukka.tarkkala(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566