Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

7/2012

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kaj/1

 

20.02.2012

 

 

 

 

 

 

§ 192

Käpylän eräiden kortteleiden (Olympiakylä) rakennuskiellon pidentäminen (nro 12103)

HEL 2012-000319 T 10 03 05

Päätös

Kaupunginhallitus päätti pidentää 25. kaupunginosan (Käpylä) kortteleiden nro 839, 840, 842, 849 ja 850 rakennuskieltoaikaa 1.3.2014 saakka. 

Samalla kaupunginhallitus päätti todeta, että maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n perusteella tämä päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman ja että se on kuulutettava.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1

Rakennuskieltokartta nro 12103/31.1.2012

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Hallintovalitus, rakennuskiellon määrääminen ja pidentäminen
Esitysteksti
Liite 1

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee pidentää 25. kaupunginosan (Käpylä) kortteleiden nro 839, 840, 842, 849 ja 850 rakennuskieltoaikaa 1.3.2014 saakka. 

Samalla kaupunginhallitus päättänee todeta, että maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n perusteella tämä päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman ja että se on kuulutettava.

Esittelijä

Alue

Rakennuskielto on voimassa 1.3.2012 saakka 25. kaupunginosan (Käpylä) kortteleissa 839, 840, 842, 849 ja 850. Aluetta rajoittavat mm. Koskelantie, Kalervonkatu, Väinölänkatu, Väinölän puisto, Väinölänkuja ja Käpyläntie.

Olympiakylän alue Käpylässä on Yleiskaava 2002:ssa merkitty kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittäväksi alueeksi, jota kehitetään siten, että alueen arvot ja ominaisuudet säilyvät. Olympiakylä on rakennettu 1940-vuoden olympiakisoja varten. Ensimmäiset kerrostalot valmistuivat maaliskuussa 1940. Olympiakylä on yksi modernin arkkitehtuurin merkittävistä kohteista Helsingissä.

Asemakaava

Tonteilla on voimassa seuraavat asemakaavat: nro 2012 (vahvistettu 25.7.1939), nro 2077 (vahvistettu 14.5.1940), nro 2182 (vahvistettu 3.6.1941), nro 2394 (vahvistettu 16.5.1945), nro 2830 (vahvistettu 6.5.1949), nro 3231 (vahvistettu 28.4.1952), nro 6277 (vahvistettu 13.2.1970 ja nro 8141 (vahvistettu 28.12.1979). Asemakaavoissa on määrätty tonteille rakennusalat ja enimmäiskerrosluku sekä istutusmääräyksiä. Uudempiin asemakaavoihin on merkitty myös käyttötarkoitus ja muita lisämääräyksiä. Asemakaavat ovat suurelta osin vanhentuneita. Voimassa olevilla asemakaavoilla ei pystytä turvaamaan kulttuurihistoriallisten ja rakennustaiteellisten arvojen säilymistä.

Suunnittelutilanne

Alueelle on tekeillä asemakaavan muutos, jossa alueen ja rakennusten suojelu otetaan huomioon sekä asemakaavamerkinnät ja -määräykset ajantasaistetaan. Työ sisältyy kaupunkisuunnitteluviraston toimintasuunnitelmaan. Asemakaavan muutosehdotus tultaneen esittelemään kaupunkisuunnittelulautakunnalle vuoden 2012 aikana. Rakennuskielto on tarpeellinen, jotta kaavoitusprosessin aikana voitaisiin turvata suojeluarvojen säilyminen mm. rakennuksia peruskorjattaessa.

Kaupunki omistaa kaikki alueen tontit. Tontit on vuokrattu edelleen.

Rakennuskiellon jatkaminen

Kaavoituksen keskeneräisyyden vuoksi tulisi em. kortteleiden (kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston piirustus nro 12103/31.1.2012) rakennuskieltoa jatkaa kahdella vuodella eli 1.3.2014 saakka maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 2 momentin perusteella.

Esittelijä toteaa, että päätösehdotus on kaupunkisuunnittelulautakunnan esityksen mukainen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1

Rakennuskieltokartta nro 12103/31.1.2012

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Hallintovalitus, rakennuskiellon määrääminen ja pidentäminen
Esitysteksti
Liite 1

Tiedoksi

Kaupunkisuunnittelulautakunta

Kiinteistölautakunta

Rakennuslautakunta

Päätöshistoria

Kaupunkisuunnittelulautakunta 31.01.2012 § 36

HEL 2012-000319 T 10 03 05

Ksv 2901_3, karttaruutu G5/T1, H5/P1 ja P2

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti lähettää kaupunginhallitukselle 31.1.2012 päivätyn asemakaavaosaston piirustuksen nro 12103, jossa esitetään jatkettavaksi 25. kaupunginosan (Käpylä) alueella olevaa rakennuskieltoa maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 2 momentin nojalla 1.3.2014 saakka, puoltaen sen hyväksymistä.

Päätösjakelu:

- kaupunginhallitus
- hallintokeskus/Kaj:n rooteli

Esittelijä

asemakaavapäällikkö

Olavi Veltheim

Lisätiedot

Niklas Lähteenmäki, arkkitehti, puhelin: 310 37260

niklas.lahteenmaki(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566