Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

7/2012

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kaj/1

 

20.02.2012

 

 

 

 

 

 

§ 181

V Vuokrausperusteet Myllypuron tontin 45143/3 lisärakentamisoikeudelle

HEL 2012-000141 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee oikeuttaa kiinteistölautakunnan vuokraamaan 45. kaupunginosan (Vartiokylä, Myllypuro) asuinkerrostalojen korttelin nro 45143 tontin nro 3 asemakaavamuutoksen nro 12065 mukaisen lisärakennusoikeuden lautakunnan määräämästä ajankohdasta alkaen 31.12.2075 saakka seuraavin ehdoin:

1

Lisärakennusoikeuden kerrosalan osalta vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavaa 25 euron suuruista kerrosneliömetrihintaa.

2

Niistä asuntojen ulkopuolisista asuntoja palvelevista tiloista, jotka saa asemakaavamääräysten mukaan rakentaa asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi, ei peritä vuokraa.

3

Korttelin nro 45143 tontin nro 3 täydennysrakentamisesta vuokralaiselle aiheutuvien investointikustannusten korvaamisesta ja rakennusoikeuden arvonnoususta mahdollisesti suoritettavasta täydennysrakentamiskorvauksesta päätetään myöhemmin erikseen kaupunginhallituksen päätöksen perusteella.

4

Tontista perittävää vanhaa maanvuokraa tullaan tarkistamaan 1.1.2026 lukien silloin erikseen määriteltävien uusien vuokrausperusteiden mukaisesti.

5

Muuten noudatetaan tavanomaisia asuntotonttien vuokrausehtoja ja kiinteistölautakunnan mahdollisesti määräämiä lisäehtoja.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1

Kopio asemakaavan muutosehdotuksesta nro 12065

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee oikeuttaa kiinteistölautakunnan vuokraamaan 45. kaupunginosan (Vartiokylä, Myllypuro) asuinkerrostalojen korttelin nro 45143 tontin nro 3 asemakaavamuutoksen nro 12065 mukaisen lisärakennusoikeuden lautakunnan määräämästä ajankohdasta alkaen 31.12.2075 saakka seuraavin ehdoin:

1

Lisärakennusoikeuden kerrosalan osalta vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavaa 25 euron suuruista kerrosneliömetrihintaa.

2

Niistä asuntojen ulkopuolisista asuntoja palvelevista tiloista, jotka saa asemakaavamääräysten mukaan rakentaa asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi, ei peritä vuokraa.

3

Korttelin nro 45143 tontin nro 3 täydennysrakentamisesta vuokralaiselle aiheutuvien investointikustannusten korvaamisesta ja rakennusoikeuden arvonnoususta mahdollisesti suoritettavasta täydennysrakentamiskorvauksesta päätetään myöhemmin erikseen kaupunginhallituksen päätöksen perusteella.

4

Tontista perittävää vanhaa maanvuokraa tullaan tarkistamaan 1.1.2026 lukien silloin erikseen määriteltävien uusien vuokrausperusteiden mukaisesti.

5

Muuten noudatetaan tavanomaisia asuntotonttien vuokrausehtoja ja kiinteistölautakunnan mahdollisesti määräämiä lisäehtoja.

Esittelijä

Täydennysrakentamishanke

Myllypurossa sijaitsevalle tontille 45143/3 on asemakaavan muutoksella nro 12065 osoitettu lisärakennusoikeutta 2 300 k-m² siten, että nykyistä kuusikerroksista asuintaloa on mahdollista korottaa kahdella uudella asuinkerroksella. Vanhat ja uudet autopaikat sijaitsevat tontilla maantasossa.

Vuokrasopimusmuutos

Tontti on kaupungin omistuksessa ja se on vuokrattu Asunto Oy Alakiventie 3:lle pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella vapaarahoitteisia omistusasuntoja varten 31.12.2025 saakka.

Uusien asuinkerrosten lisärakentaminen edellyttää voimassaolevan maanvuokrasopimuksen tarkistamista vuokra-ajan ja vuokran osalta. Tontin täydennysrakentamisen kerrosalalle tulee nyt määritellä vuokrausperusteet.

Vuokrausperusteet

Vuosivuokran määräämisen perusteeksi lisärakennusoikeuden kerrosalan osalta ehdotetaan virallisen elinkustannus-
indeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavaa 25 euron suuruista kerrosneliömetrihintaa.

Nykytasossa ehdotettu kerrosneliömetrihinta vastaa 457 euroa. Maanvuokran teoreettinen vaikutus asumiskustannuksiin on noin 1,83 e/kk/m².

Hinta vastaa Myllypuron alueella viime aikoina sovellettua hintatasoa. Siinä on otettu huomioon niin metroaseman  ja palveluiden läheisyys kuin tontin sijainti melualueella ja siitä rakentamiselle aiheutuvat erityisvaatimukset.

Vuokrasopimukseen otetaan lisäksi ehto alkuperäisen maanvuokrasopimuksen tarkistamisesta sen päättymisajankohdasta 31.12.2025 eteenpäin silloin erikseen määriteltävien uusien vuokrausperusteiden mukaisesti.

Vuokrausperusteet esitetään vahvistettavaksi 31.12.2075 saakka. Kaupunginvaltuuston päätöksen (1.10.1980, asia nro 18) mukaisesti asuntotontin vuosivuokra on 4 % laskennallisesta hinnasta.

Täydennysrakentamiskorvaus

Kaavamuutoksen toteuttaminen edellyttää korvausinvestointien ja täydennysrakentamiskorvauksen suorittamista Asunto Oy Alakiventie 3:lle kaupunginvaltuuston vuonna 2005 vahvistamien periaatteiden mukaisesti. Kiinteistölautakunnan hyväksymien täydennysrakentamisen soveltamisohjeiden mukaisesti Asunto Oy Alakiventie 3:lle suoritetaan täydennysrakentamiskorvauksena yksi kolmasosa kaavamuutoksen tuomasta kohtuullisesta nettoarvonnoususta aikanaan vuokrasopimusta uusittaessa erikseen tehtävän päätöksen mukaisesti.

Kiinteistölautakunnan esitys

Ehdotus on kiinteistölautakunnan esityksen mukainen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1

Kopio asemakaavan muutosehdotuksesta nro 12065

Tiedoksi

Kiinteistölautakunta

Päätöshistoria

Kiinteistölautakunta 26.01.2012 § 45

HEL 2012-000141 T 10 01 01 02

Kiinteistökartta K5 P4, Alakiventie 3

Päätös

Lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että lautakunta oikeutetaan vuokraamaan 45. kaupunginosan (Vartiokylä, Myllypuro) asuinkerrostalojen korttelin nro 45143 tontin nro 3 lisärakennusoikeus lautakunnan määräämästä ajankohdasta alkaen 31.12.2075 saakka seuraavin ehdoin:

1

Lisärakennusoikeuden kerrosalan osalta vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavaa 25 euron suuruista kerrosneliömetrihintaa.

2

Niistä asuntojen ulkopuolisista asuntoja palvelevista tiloista, jotka saa asemakaavamääräysten mukaan rakentaa asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi, ei peritä vuokraa.

3

Korttelin nro 45143 tontin nro 3 täydennysrakentamisesta vuokralaiselle aiheutuvien investointikustannusten korvaamisesta ja rakennusoikeuden arvonnoususta mahdollisesti suoritettavasta täydennysrakentamiskorvauksesta päätetään myöhemmin erikseen kaupunginhallituksen päätöksen perusteella.

4

Tontista perittävää vanhaa maanvuokraa tullaan tarkistamaan 1.1.2026 lukien silloin erikseen määriteltävien uusien vuokrausperusteiden mukaisesti.

5

Muuten noudatetaan tavanomaisia asuntotonttien vuokrausehtoja ja kiinteistölautakunnan mahdollisesti määräämiä lisäehtoja.

Esittelijä

osastopäällikkö

Juhani Tuuttila

Lisätiedot

Miia Pasuri, kiinteistölakimies, puhelin: 310 73889

miia.pasuri(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566