Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

7/2012

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/5

 

20.02.2012

 

 

 

 

 

 

§ 186

Kaupunginvaltuuston 15.2.2012 tekemien päätösten täytäntöönpano

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 15.2.2012 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

Kaupunginjohtajan toimiala

1-3

Ei toimenpiteitä

 

 

4

Kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskusta julistamaan sivistys- ja henkilöstötoimen apulaiskaupunginjohtajan viran haettavaksi seitsemän vuoden määräajaksi siten, että sähköistä rekrytointijärjestelmää ei käytetä ja että viran palkkaus on 12 066,90 euroa kuukaudelta.

 

 

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote apulaiskaupunginjohtaja Tuula Haataiselle.

 

 

 

Tiedoksi hallintokeskukselle.

 

 

5

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote hakijalle.

 

 

 

Tiedoksi liikuntavirastolle, varainhallinnalle ja oikeuspalveluille.

 

 

6

Kaupunginhallitus päätti kehottaa opetuslautakunnan ruotsinkielistä jaostoa toimittamaan taloushallintopalvelulle luottamushenkilörekisterin ylläpitoa varten tarvittavat tiedot.

 

 

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

 

 

 

Tiedoksi opetuslautakunnan ruotsinkieliselle jaostolle, hallintokeskukselle ja taloushallintopalvelulle.

 

 

20-28

Talousarvioaloitteet kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

 

29, 30

Aloitteet kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

31-33

Aloitteet rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

7

Kaupunginhallitus päätti kehottaa taloushallintopalvelua huolehtimaan luottamushenkilörekisterin ylläpitoa varten tarvittavien tietojen hankkimisesta.

 

 

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille ja Helsingin käräjäoikeudelle.

 

 

 

Tiedoksi hallintokeskukselle ja taloushallintopalvelulle.

 

 

34

Aloite sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

8

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukselle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle ja Helsingin Energia -liikelaitokselle.

 

 

 

Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, pelastuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle ja ympäristölautakunnalle.

 

 

9

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukselle, muistuttajalle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle ja Helsingin Energia -liikelaitokselle.

 

 

 

Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, pelastuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, ympäristölautakunnalle, liikuntalautakunnalle ja sosiaalilautakunnalle.

 

 

10

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukselle,  Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle, korkeimmalle hallinto-oikeudelle ja Helsingin Energia -liikelaitokselle.

 

 

 

Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, kaupunginmuseon johtokunnalle, liikuntalautakunnalle, pelastuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, ympäristölautakunnalle, nuorisoasiainkeskukselle ja opetusvirastolle.

 

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

35-38

Aloitteet sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Käsittely

Esteelliset: Tuula Haatainen

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee, että kaupunginvaltuuston 15.2.2012 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

Kaupunginjohtajan toimiala

1-3

Ei toimenpiteitä

 

 

4

Kaupunginhallitus päättänee kehottaa hallintokeskusta julistamaan sivistys- ja henkilöstötoimen apulaiskaupunginjohtajan viran haettavaksi seitsemän vuoden määräajaksi siten, että sähköistä rekrytointijärjestelmää ei käytetä ja että viran palkkaus on 12 066,90 euroa kuukaudelta.

 

 

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote apulaiskaupunginjohtaja Tuula Haataiselle.

 

 

 

Tiedoksi hallintokeskukselle.

 

 

5

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote hakijalle.

 

 

 

Tiedoksi liikuntavirastolle, varainhallinnalle ja oikeuspalveluille.

 

 

6

Kaupunginhallitus päättänee kehottaa opetuslautakunnan ruotsinkielistä jaostoa toimittamaan taloushallintopalvelulle luottamushenkilörekisterin ylläpitoa varten tarvittavat tiedot.

 

 

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

 

 

 

Tiedoksi opetuslautakunnan ruotsinkieliselle jaostolle, hallintokeskukselle ja taloushallintopalvelulle.

 

 

20-28

Talousarvioaloitteet kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

 

29, 30

Aloitteet kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

31-33

Aloitteet rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

7

Kaupunginhallitus päättänee kehottaa taloushallintopalvelua huolehtimaan luottamushenkilörekisterin ylläpitoa varten tarvittavien tietojen hankkimisesta.

 

 

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille ja Helsingin käräjäoikeudelle.

 

 

 

Tiedoksi hallintokeskukselle ja taloushallintopalvelulle.

 

 

34

Aloite sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

8

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukselle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle ja Helsingin Energia -liikelaitokselle.

 

 

 

Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, pelastuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle ja ympäristölautakunnalle.

 

 

9

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukselle, muistuttajalle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle ja Helsingin Energia -liikelaitokselle.

 

 

 

Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, pelastuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, ympäristölautakunnalle, liikuntalautakunnalle ja sosiaalilautakunnalle.

 

 

10

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukselle,  Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle, korkeimmalle hallinto-oikeudelle ja Helsingin Energia -liikelaitokselle.

 

 

 

Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, kaupunginmuseon johtokunnalle, liikuntalautakunnalle, pelastuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, ympäristölautakunnalle, nuorisoasiainkeskukselle ja opetusvirastolle.

 

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

35-38

Aloitteet sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

 

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566