Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

7/2012

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kaj/5

 

20.02.2012

 

 

 

 

 

 

§ 196

Valtuutettu Elina Moision toivomusponsi: Asemakaavamääräykset tonttikohtaisista polkupyöräpaikoista

HEL 2011-003259 T 10 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 2.3.2011 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Elina Moisio) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Miliza Ryöti, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 25407

miliza.ryoti(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Elina Moisio

Esitysteksti

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 2.3.2011 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Elina Moisio) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä

Hyväksyessään 2.3.2011 maankäytön ja asumisen toteutusohjelman 2008–2017 seurantaraportin 2011 Kvsto samalla hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

"Kaupunginvaltuusto edellyttää, että seuraavassa MA-ohjelman seurantaraportissa raportoidaan, miten MA-ohjelmaan kirjattu tavoite "Asemakaavoihin voidaan lisätä määräykset tonttikohtaisista polkupyöräpaikkojen vähimmäismääristä" on toteutunut." (Elina Moisio, äänin 51-0)

Kvston työjärjestyksen 24 §:n mukaan Khn on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

Toivomusponnesta on saatu kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto, joka sisältyy asian päätöshistoriaan. Esittelijä viittaa lausuntoon ja toteaa, että kaupunkisuunnitteluvirasto on yhdessä rakennusvalvontaviraston kanssa kehittänyt polkupyörien vähimmäismäärää ja säilyttämistä koskevia määräyksiä ja ottanut vuoden 2009 lopussa käyttöön polkupyöräpaikkoja koskevat asemakaavamääräykset.

Asuinkerrostalotontteja koskeva esimerkkimääräys kuuluu seuraavasti: Tontille sijoitettavien polkupyöräpaikkojen vähimmäismäärä on 1 pp/30 m2 asuntokerrosalaa. Näistä 75 % on sijoitettava rakennuksiin (ja/tai talousrakennuksiin). Määräys sisältyy lähes kaikkiin kaupunkisuunnittelulautakunnan käsittelyyn vuosina 2010–2011 tuoduista uusista asemakaava-  ja asemakaavan muutosehdotuksista.
Polkupyörien säilyttämistä asuinkerrostalotonteilla koskeva määräys on sisällytetty myös 22.9.2010 hyväksyttyyn Helsingin kaupungin rakennusjärjestykseen  ja rakennusvalvontaviraston julkaisemaan Asuinkerrostalojen ja rivitalojen yhteistiloja koskevaan ohjeeseen (toukokuu 2011).

Polkupyöräpaikkoja koskevia asemakaavamääräyksiä on otettu käyttöön myös esimerkiksi opiskelija-asunnoille, oppilaitoksille ja erilaiseen toimitilakäyttöön osoitetuilla tonteilla.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Miliza Ryöti, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 25407

miliza.ryoti(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Elina Moisio

Esitysteksti

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Päätöshistoria

Kaupunkisuunnittelulautakunta 27.09.2011 § 313

HEL 2011-003259 T 10 00 00

Kslk 2011-337

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Kaupunkisuunnitteluvirasto on kehittänyt polkupyörien vähimmäismäärää ja säilyttämistä koskevia määräyksiä yhteistyössä rakennusvalvontaviraston kanssa.

Kaupunkisuunnitteluvirasto on vuoden 2009 lopussa ottanut käyttöön polkupyöräpaikkoja koskevat asemakaavamääräykset. Asuinkerrostalotontteja koskeva esimerkkimääräys kuuluu seuraavasti:

-        Tontille sijoitettavien polkupyöräpaikkojen vähimmäismäärä on 1 pp/30 m2 asuntokerrosalaa. Näistä 75 % on sijoitettava rakennuksiin (ja/tai talousrakennuksiin).

Määräys sisältyy lähes kaikkiin kaupunkisuunnittelulautakunnan käsittelyyn vuosina 2010–2011 tuoduista uusista asemakaava-  ja asemakaavan muutosehdotuksista. Tätä ennen polkupyörien pysäköimispaikkojen toteuttamista koskevia asemakaavamääräyksiä oli jo käytetty eräillä uusilla alueilla.

Polkupyöräpaikkoja koskevia asemakaavamääräyksiä on otettu käyttöön myös esim. opiskelija-asunnoille, oppilaitoksille ja erilaiseen toimitilakäyttöön osoitetuilla tonteilla. Peruskouluja ja ammatillisia oppilaitoksia varten osoitetuilla tonteilla polkupyöräpaikkojen vähimmäismäärä on kaavamääräyksen mukaan 1–2 pp/3–4 opiskelijapaikkaa. Liiketontteja koskevan esimerkkimääräyksen mukaan tontille sijoitettavien polkupyöräpaikkojen vähimmäismäärä on 1 pp/90 m2 toimitilakerrosalaa, 1 pp/50 m2 liiketilakerrosalaa.

Polkupyörien säilyttämistä asuinkerrostalotonteilla koskeva määräys on sisällytetty myös 22.9.2010 hyväksyttyyn Helsingin kaupungin rakennusjärjestykseen  ja rakennusvalvontaviraston julkaisemaan Asuinkerrostalojen ja rivitalojen yhteistiloja koskevaan ohjeeseen (toukokuu 2011). Rakennusjärjestyksen (17 § 3 mom.) mukaan "Tontilta on varattava riittävästi tilaa polkupyörien asianmukaista säilyttämistä varten. Asuinkerrostalotontilla polkupyörien säilytystilaa on oltava vähintään 1 paikka/30 kerrosneliömetriä. Paikoista vähintään puolet on sijoitettava pihatasossa olevaan ulkoiluvälinevarastoon."

Määräyksistä kerätään kokemuksia yhteistyössä rakennusvalvontaviraston kanssa. Kokemusten perusteella arvioidaan muun muassa sitä, onko asemakaavassa tarpeen määrätä tarkemmin polkupyöräpaikkojen sijoittamisesta, esim. rakennusten maantasokerrokseen, vai ovatko rakennusvalvonnan muut ohjauskeinot riittäviä.

Harkittavana on myös, käytetäänkö polkupyörämääräystä pientalokaavoissa. Etenkin tuottajamuotoisessa rakentamisessa määräys voisi olla tarpeen (suositus on 1 pp/45 m2 asuntokerrosalaa).  Esimerkiksi Tankovainion-Broändan kaavaehdotuksen joillakin tonteilla tätä määräystä on jo käytetty.

Kaupunkisuunnitteluvirasto kehittää jatkuvasti kaavamääräyksiä niitten laadun parantamiseksi, selkiyttämiseksi ja yhdenmukaistamiseksi. Tavoitteena on luoda kaavamääräystietokanta, joka on suunnittelijoitten käytössä kaavan valmistelussa ja antaa myös mahdollisuudet määräysten käytön seuraamiselle ja luotettavalle raportoimiselle. Nykyisin menetelmin tiedot joudutaan poimimaan yksitellen eri asemakaavoista. Määräystietokannan kehittämistyö on tarkoituksenmukaista käynnistää sen jälkeen kun kaavakartan laatimisohjelman uusi versio on otettu käyttöön.

Kaupunkisuunnitteluvirasto tulee toimittamaan MA-ohjelman seurantaa varten tarvittavat tiedot asemakaavoissa käytetyistä polkupyöräpaikkoja koskevista määräyksistä talous- ja suunnittelukeskukselle, joka vastaa MA-ohjelman laadinnasta ja seurannasta.

Esittelijä

asemakaavapäällikkö

Olavi Veltheim

Lisätiedot

Katri Erroll, II asemakaava-arkkitehti, puhelin: 310 37324

katri.erroll(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566