Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

7/2012

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kaj/8

 

20.02.2012

 

 

 

 

 

 

§ 199

Valtuutettu Kauko Koskisen toivomusponsi: Kunnallistekniikan rakentamisen aikatauluttaminen kaavojen vahvistumiseen

HEL 2011-003517 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 2.3.2011 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Kauko Koskinen) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Miliza Ryöti, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 25407

miliza.ryoti(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Kauko Koskinen

Esitysteksti

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 2.3.2011 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Kauko Koskinen) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä

Hyväksyessään 2.3.2011 maankäytön ja asumisen toteutusohjelman 2008–2017 seurantaraportin 2011 Kvsto samalla hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

”Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kunnallistekniikan rakentaminen aikataulutetaan kaavojen vahvistumiseen niin, että kaavat ovat toteutettavissa mahdollisimman pian niiden vahvistuttua.” (Kauko Koskinen, äänin 76–0)

Kvston työjärjestyksen 24 §:n mukaan Khn on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

Toivomusponnesta on saatu lausunto kaupunkisuunnittelulautakunnalta, yleisten töiden lautakunnalta sekä talous- ja suunnittelukeskukselta. Lausunnot kokonaisuudessaan sisältyvät asian päätöshistoriaan.

Esittelijä viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että toivomusponnen mukainen aikatauluttaminen on erityisen tarpeellista kaava-alueilla, joille sijoittuu paljon asumista. Rakennusvirasto on käynnistänyt joillakin merkittävillä alueilla kunnallistekniikan suunnittelun ennen lainvoimaista asemakaavaa, jolloin työt yleisillä alueilla on saatu nopeasti käynnistettyä asemakaavan saatua lainvoiman. Esittelijä katsoo, että kunnallisteknisen suunnittelun aikaistamista tulee jatkossakin harkita varsinkin asuntotuotannon kannalta merkittävillä alueilla. Kaupungin johdon ennakkosuostumuksella ja tietyin työlupamenettelyin voitaisiin myös joitakin rakennustöitä käynnistää ennen kaavan lainvoimaisuutta silloin, kun kohtuullisella varmuudella voidaan ennakoida kaavan käsittelyn kulku.

Sujuva ja keskeytyksetön prosessi edellyttää suunnittelun ja toteutusohjelmoinnin aikaistamista, budjetoinnin etupainotteisuutta, hallintokuntien tiivistä yhteistyötä ja eri työvaiheiden etenemistä koskevan tiedon vaihtoa. Prosessin sujuvoittamisen mahdollisuudet ovat hyvät suurilla projektialueilla, joiden organisaatio lähtökohtaisesti tukee eri vaiheiden yhteensovittamista. Vastaavanlainen yhteensovittaminen on tarpeen myös muilla alueilla ja siihen tullaan kiinnittämään erityistä huomiota MA-ohjelman 2012 täytäntöönpanon ja seurannan yhteydessä.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Miliza Ryöti, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 25407

miliza.ryoti(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Kauko Koskinen

Esitysteksti

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Päätöshistoria

Rahoitusjohtaja 3.2.2012

HEL 2011-003517 T 10 03 03

Talous- ja suunnittelukeskuksen mielestä on tärkeää saada aloitteen mukaisesti alueet toteuttamiskelpoisiksi mahdollisimman pian asemakaavojen tultua voimaan. Toteuttamiskelpoisuuden ohella tulee myös varmistaa, että alueen tontit voivat muutoin lähteä rakentumaan.

Rakennusvirasto on käynnistänyt joillakin merkittävillä alueilla kunnallistekniikan suunnittelun ennen lainvoimaista asemakaavaa. Tällöin mm. katupiirustukset on voitu tällöin vahvistaa heti asemakaavan saatua lainvoiman ja myös työt yleisillä alueilla on saatu nopeasti käynnistettyä. Yleisempi käytäntö on ollut aloittaa kunnallistekninen suunnittelu vasta kaavan saatua lainvoiman, jolloin alueen toteutukseen on tullut jopa vuoden viive.

Talous- ja suunnittelukeskuksen mielestä kokonaisuus, johon kuuluvat kunnallistekninen suunnittelu ja rakentaminen, tonttien varaaminen ja luovuttaminen sekä tonttien suunnittelu tulisi yhteensovittaa niin, että alueet toteutuvat mahdollisimman nopeasti kaavan saatua lainvoiman. Jatkossakin tulee harkita kunnallisteknisen suunnittelun aikaistamista ja kaupungin johdon ennakkosuostumuksella ja tietyin työlupalupamenettelyin myös joidenkin rakennustöiden aloittamista ennen kaavan lainvoimaisuutta sellaisilla alueilla, jotka ovat huomattavan asunto- tai työpaikkarakentamisen tai muun painavan syyn vuoksi kiireellisiä ja joissa on pieni riski, että suunnittelutyö tai investoinnit menisivät asemakaavallisista syistä hukkaan. Toisaalta on tärkeää, ettei kunnallistekniikkaan investoida turhaan vuosia etukäteen ennen tonttien rakentumista.

Lisätiedot

Viljakainen Juha, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

 

Yleisten töiden lautakunta 25.10.2011 § 581

HEL 2011-003517 T 10 03 03

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Uuden asuntoalueen rakentamisen lähtökohta on kaupunkisuunnitteluviraston työnä laadittava asemakaava. Asemakaavan laatimisprosessi on pitkä ja se käynnistyy kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman laadinnalla. Kaavan saaminen lainvoimaiseksi kestää hallintokuntakäsittelyineen 1-2 vuotta. Mahdolliset valitukset kaavapäätöksistä hallinto-oikeuteen ja edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen voivat viivästyttää kaavan valmistumista lähes kahdella vuodella.

Rakennusviraston katu- ja puisto-osasto laatii vuosittain seuraavalle viisivuotiskaudelle investointiohjelman ja siihen sisällytetään tiedossa olevien uusien kaavojen toteutuksen edellyttämät arvioidut investoinnit ja niiden aikataulutus. Aikataulut ja kustannukset tarkentuvat kaavoituksen etenemisen myötä ohjelman vuosittaisissa tarkistuksissa. Uuden keskisuuren kaava-alueen kunnallistekniikan suunnittelu kestää noin vuoden. Katusuunnitelman päätöksestä on myös valitusmahdollisuus hallinto-oikeuteen, mikä voi viivästyttää suunnitelman valmistumista lähes vuodella.

Kaava-alueiden kunnallistekninen suunnittelu käynnistetään investointiohjelman mukaan niin, että voidaan luoda edellytykset kaupungin asunto-ohjelman mukaiselle asunto- ja työpaikka-rakentamiselle. Tätä yksityiskohtaista suunnittelua käynnistettäessä asemakaavan hallinnollisen käsittelyn tulee olla riittävän valmis, käytännössä asemakaavaehdotus on käsitelty lausuntokierroksen jälkeen kaupunkisuunnittelulautakunnassa. Uusilla projektialueilla, kuten Kalasatama, Jätkäsaari ja Kuninkaantammi kunnallistekninen suunnittelu on käynnistetty aiemmin niin, että katusuunnitelmat on käsitelty yleisten töiden lautakunnassa heti kaavan vahvistuttua. Kunnallistekniikan rakennussuunnitelmat tehdään hyvin pitkälle rinnan katusuunnitelman kanssa.

Rakennusvirastossa kaikki katujen ja puistojen suunnittelu teetetään ostopalveluna konsulteilla. Suuret suunnitteluhankkeet kilpailutetaan ja alle 100 000 euron suunnittelutyöt teetetään puitesopimuskonsulteilla. Rakennusvirastossa käytettiin vuonna 2010 katujen suunnitteluun noin 7,5 miljoonaa euroa ja puistojen suunnitteluun noin 1,3 miljoonaa euroa. Suunnittelukohteista suurin osa on uusien kaava-alueiden suunnittelua. Erilaisten suunnitteluhankkeiden määrä on suuri ja suunnittelukohteita käynnistettäessä joudutaan arvioimaan töiden tärkeysjärjestystä käytössä olevien resurssien mukaan. Kaupungin talousarvion noudattamisohjeiden mukaisesti asunto-ohjelman mukainen asunto- ja työpaikka-alueiden suunnittelu on tärkeysjärjestyksessä kiireisintä työtä. Kunnallistekniikan suunnittelun käynnistämistä kaavaluonnosvaiheessa tulee tehdä harkinnan mukaan, ei pääsääntönä. Näin saadaan käytettävissä olevat resurssit kohdistettua kaupungin asunto-ohjelman mukaisesti kiireisimpiin kohteisiin.

Esittelijä

osastopäällikkö

Osmo Torvinen

Lisätiedot

Markku Miettinen, projektinjohtaja, puhelin: 310 38549

markku.miettinen(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 27.09.2011 § 311

HEL 2011-003517 T 10 03 03

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Lausunto

Kaavoitusprosessin aikana selvitetään teknisen huollon verkoston tarpeet alustavan yleissuunnitelman tarkkuudella. Tarpeen mukaan verkostoista laaditaan alueellisia yleissuunnitelmia yhdessä niistä vastaavien hallintokuntien kanssa. Yleissuunnitelma sisältää aina suunnitelman kustannusarvioineen. Yhteistyö hallintokuntien kesken on tärkeää ja se on prosessia nopeuttava toimenpide.

Yleisten alueiden rakentamisesta vastaa rakennusvirasto, joka laatii rakennettavista alueista rakennussuunnitelmat yhdessä eri hallintokuntien kanssa. Rakennussuunnitelma laaditaan yleensä asemakaavan tultua voimaan, ja suunnitteluaika vaihtelee kohteen laajuudesta ja vaikeudesta riippuen. Kohteen toteutus tarjouskilpailusta valmistumiseen vaihtelee edellä mainituista syistä johtuen paljon.

Jatkossa kehitetään edelleen suunnittelun keskeytyksetöntä ja sujuvaa ketjua osallisten kesken ja tarkoituksenmukaista katu- ja vesihuoltosuunnittelun aikaistamista sekä toteutuksen ohjelmointia ja budjetointia etupainoitteisesti.

Kaupunkisuunnittelulautakunta toteaa, että esitetty toivomusponsi kunnallistekniikan rakentamisen nopeuttamiseksi on hyvä. Prosessin parantamiseksi tullaan pohtimaan eri hallintokuntien yhteistyön tiivistämistä sekä suunnittelun että toteuttamisen keskeytyksetöntä ja riittävän aikaista ajoitusta asuntotuotannon rakentamisen tarpeita varten.

Kaupunkisuunnittelulautakunta puoltaa esitystä.

Esittelijä

yleiskaavapäällikkö

Markku Lahti

Lisätiedot

Peik Salonen, insinööri, puhelin: 310 37248

peik.salonen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566