Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

7/2012

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/3

 

20.02.2012

 

 

 

 

 

 

§ 184

Harmaan talouden seurantaraportti 3-2011

HEL 2012-001326 T 02 08 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä Harmaan talouden seurantaraportin 3-2011 tiedoksi ja kehottaa kaupunkikonsernin kaikkia yksiköitä kiinnittämään tavara- ja palveluhankinnoissaan huomiota harmaan talouden torjuntaan ja noudattamaan siitä annettuja ohjeita.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti kehottaa kaikkia kaupunkikonserniin kuuluvia tytäryhteisöjä huolehtimaan siitä, että ne ilmoittavat Verohallinnolle ohjeiden mukaisesti tiedot palveluhankinnoistaan neljännesvuosittain.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Petra Vänskä-Sippel, controller, puhelin: 310 25551

petra.vanska-sippel(a)hel.fi

Liitteet

1

Harmaan talouden seurantaraportti 3 2011.pdf

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Virastot, liikelaitokset ja tytäryhteisöt

Esitysteksti
Liite 1

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee merkitä Harmaan talouden seurantaraportin 3-2011 tiedoksi ja kehottaa kaupunkikonsernin kaikkia yksiköitä kiinnittämään tavara- ja palveluhankinnoissaan huomiota harmaan talouden torjuntaan ja noudattamaan siitä annettuja ohjeita.

Lisäksi kaupunginhallitus päättänee kehottaa kaikkia kaupunkikonserniin kuuluvia tytäryhteisöjä huolehtimaan siitä, että ne ilmoittavat Verohallinnolle ohjeiden mukaisesti tiedot palveluhankinnoistaan neljännesvuosittain.

Esittelijä

Kaupunginhallitus on 19.12.2011 (§ 1144) hyväksynyt harmaan talouden torjuntaa koskevan toimintaohjeen. Siinä on yksityiskohtaisesti ohjeistettu menettelytavat, joilla hankintojen yhteydessä harmaata taloutta torjutaan. Tällaisia toimenpiteitä ovat mm.

- selvitys palvelun tai tavaran toimittajan rekisteröitymisestä kauppa-, ennakkoperintä-, työnantaja- ja arvonlisäverovelvollisten rekisteriin

- selvitys verojen ja lakisääteisten eläkevakuutusmaksujen maksamisesta hankinnan ja sopimussuhteen yhteydessä neljännesvuosittain

- selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista.

Kaupunki ja sen tytäryhteisöt luovuttavat ohjeessa määrätyistä hankinnoista tiedot Verohallinnolle saaden verottajalta vastaavasti ns. verohallintopalautteen siitä, miltä osin tavaran tai palvelun toimittajien rekisteröitymisessä on ollut verottajan rekisteritietoihin nähden poikkeamia. Talous- ja suunnittelukeskus toimittaa poikkeamatiedot edelleen virastoille, liikelaitoksille ja tytäryhteisöille tiedoksi ja mahdollisia toimenpiteitä varten.

Nyt raportoitavaa seurantajaksoa 1.7.-30.9.2011 koskeva verohallintopalaute yksikkökohtaisine seulontaprosentteineen sisältyy liitteenä olevaan seurantaraporttiin.

Helsingin kaupunkikonsernin seulontaprosentti kuluneella vuosineljänneksellä oli 10, mikä on yhden prosenttiyksikön alhaisempi edelliseen kvartaaliin verrattuna. Seuloutumisprosentti kertoo, mitkä yritykset otetaan tarkemmin verottajan tutkittavaksi eikä näin ollen kerro suoraan sitä, mikä on yrityksen todellinen tilanne seulontatietojen perusteella.  Todellinen tilanne selviää vasta Verohallinnon tarkemmassa käsittelyssä.

Vuonna 2010 uusien talousrikosilmoituksen määrä laski edellisen vuoden ennätyksellisestä määrästä, ja poliisi kirjasi yhteensä 1 612 uutta talousrikosilmoitusta. Vuoden 2011 syyskuun loppuun mennessä poliisi oli vastaanottanut yhteensä 1 073 uutta talousrikosilmoitusta.

Rikoshyödyn takaisinsaantia pidetään yhtenä tärkeimmistä talousrikollisten toimintaa vaikeuttavista seikoista ja sillä katsotaan olevan merkittävä ennalta estävä vaikutus. Vuonna 2010 rikoshyötyä saatiin takaisin hieman yli 26 miljoonaa euroa. Tämä on selkeästi alle kymmenen vuoden (2000–2009) keskiarvon, joka on noin 37,5 miljoonaa euroa.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Petra Vänskä-Sippel, controller, puhelin: 310 25551

petra.vanska-sippel(a)hel.fi

Liitteet

1

Harmaan talouden seurantaraportti 3 2011.pdf

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Virastot, liikelaitokset ja tytäryhteisöt

Esitysteksti
Liite 1

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566