Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

7/2012

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kaj/2

 

20.02.2012

 

 

 

 

 

 

§ 193

Käpylän eräiden kortteleiden ja tonttien (Kisakylä) rakennuskiellon pidentäminen (nro 12105)

HEL 2012-000320 T 10 03 05

Päätös

Kaupunginhallitus päätti pidentää 25. kaupunginosan (Käpylä) kortteleiden nro 871 ja 952, korttelin nro 950 tontin nro 1, korttelin nro 951 tontin nro 2 ja korttelin nro 25003 tontin nro 1 rakennuskieltoaikaa 19.4.2014 saakka. 

Samalla kaupunginhallitus päätti todeta, että maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n perusteella tämä päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman ja että se on kuulutettava.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1

Rakennuskieltokartta nro 12105/31.1.2012

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Hallintovalitus, rakennuskiellon määrääminen ja pidentäminen
Esitysteksti
Liite 1

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee pidentää 25. kaupunginosan (Käpylä) kortteleiden nro 871 ja 952, korttelin nro 950 tontin nro 1, korttelin nro 951 tontin nro 2 ja korttelin nro 25003 tontin nro 1 rakennuskieltoaikaa 19.4.2014 saakka. 

Samalla kaupunginhallitus päättänee todeta, että maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n perusteella tämä päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman ja että se on kuulutettava.

Esittelijä

Alue

Rakennuskielto on voimassa 19.4.2012 saakka 25. kaupunginosan (Käpylä) kortteleissa 871 ja 952 sekä tonteilla 950/1, 951/2 ja 25003/1. Tontit sijaitsevat Koskelantien ja Sofianlehdonkadun varrella. 

Taustaa

Kisakylän alue Käpylässä on Yleiskaava 2002:ssa merkitty kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittäväksi alueeksi, jota kehitetään siten, että alueen arvot ja ominaisuudet säilyvät. Kisakylän talot on rakennettu vuoden 1952 olympialaisten kilpailijoiden majoitusta varten. Kisakylä on yksi modernin arkkitehtuurin merkittävistä kohteista Helsingissä.

Asemakaava

Alueella on voimassa asemakaavat nro 3295 ja nro 3296 (molemmat vahvistettu 11.11.1952). Asemakaavoissa on määrätty tonteille rakennusalat ja enimmäiskerrosluku sekä istutusmääräyksiä. Voimassa olevilla asemakaavoilla ei pystytä turvaamaan kulttuurihistoriallisten ja rakennustaiteellisten arvojen säilymistä. Asemakaavat ovat suurelta osin vanhentuneita.

Suunnittelutilanne

Alueelle tullaan tekemään asemakaavan muutos, jossa alueen ja rakennusten suojelu otetaan huomioon sekä asemakaavamerkinnät ja -määräykset ajantasaistetaan. Työ sisältyy kaupunkisuunnitteluviraston toimintasuunnitelmaan. Asemakaavan muutosehdotus tultaneen esittelemään kaupunkisuunnittelulautakunnalle loppuvuodesta 2012. Rakennuskielto on tarpeellinen, jotta kaavoitusprosessin aikana voitaisiin turvata suojeluarvojen säilyminen mm. rakennuksia peruskorjattaessa.

Kaupunki omistaa kaikki alueen tontit. Tontit on vuokrattu edelleen.

Rakennuskiellon jatkaminen

Kaavoituksen keskeneräisyyden vuoksi tulisi em. alueiden (kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston piirustus nro 12105/31.1.2012) rakennuskieltoa jatkaa kahdella vuodella eli 19.4.2014 saakka maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 2 momentin perusteella.

Esittelijä toteaa, että päätösehdotus on kaupunkisuunnittelulautakunnan esityksen mukainen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1

Rakennuskieltokartta nro 12105/31.1.2012

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Hallintovalitus, rakennuskiellon määrääminen ja pidentäminen
Esitysteksti
Liite 1

Tiedoksi

Kaupunkisuunnittelulautakunta

Kiinteistölautakunta

Rakennuslautakunta

Päätöshistoria

Kaupunkisuunnittelulautakunta 31.01.2012 § 37

HEL 2012-000320 T 10 03 05

Ksv 2903_3, karttaruutu G5/T1, H5/P1 ja P2

Päätös

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti lähettää kaupunginhallitukselle 31.1.2012 päivätyn asemakaavaosaston piirustuksen nro 12093, jossa esitetään jatkettavaksi 25. kaupunginosan (Käpylä) alueella olevaa rakennuskieltoa maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 2 momentin nojalla 19.4.2014 saakka, puoltaen sen hyväksymistä.

Päätösjakelu:

- kaupunginhallitus
- hallintokeskus/Kaj:n rooteli ******************

Esittelijä

asemakaavapäällikkö

Olavi Veltheim

Lisätiedot

Niklas Lähteenmäki, arkkitehti, puhelin: 310 37260

niklas.lahteenmaki(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566