Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

7/2012

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Sj/1

 

20.02.2012

 

 

 

 

 

 

§ 190

Pelaajan palkitseminen Slovakiassa järjestettyjen jääkiekon maailmanmestaruuskilpailujen kultamitalista

HEL 2012-002004 T 00 04 04

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää Petteri Nokelaiselle 2 600 euron suuruisen tunnustuspalkinnon eli stipendin Slovakiassa pelattujen jääkiekon MM-kilpailuissa 2011 saavutetusta kultamitalista.

Tunnustuspalkinto maksetaan talousarviokohdalta 1 04 02, Käyttövarat, Khn käytettäväksi (yritystunnus 1200), projekti 1040200604.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Tuula Haatainen

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Liikuntaviraston esitys

Otteet

Ote

 

Liikuntavirasto

 

Hallintokeskus

 

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee myöntää Petteri Nokelaiselle 2 600 euron suuruisen tunnustuspalkinnon eli stipendin Slovakiassa pelattujen jääkiekon MM-kilpailuissa 2011 saavutetusta kultamitalista.

Tunnustuspalkinto maksetaan talousarviokohdalta 1 04 02, Käyttövarat, Khn käytettäväksi (yritystunnus 1200), projekti 1040200604.

Esittelijä

Khs päätti 22.5.2000 urheilusaavutusten palkitsemisen periaatteista. Tuolloin vahvistettujen periaatteiden mukaan tunnustuspalkinto myönnetään urheilijalle olympialaisissa ja virallisissa MM-kilpailuissa saavutetuista mitaleista joukkue- tai yksilöurheilussa, yleisessä sarjassa, vammaisurheilussa ja nuorten sarjassa, jossa järjestetään viralliset MM-kisat.

Jääkiekon MM-kilpailut pelattiin Slovakiassa Bratislavassa ja Kosicessä 29.4. – 15.5.2011. Suomen joukkue voitti jääkiekon MM-kultaa.

Suomen joukkueessa pelasivat seuraavat helsinkiläiset urheilijat: Mikael Granlund, Jani Lajunen, Sami Lepistö ja Ossi Väänänen ja Petteri Nokelainen.

Petteri Nokelainen helsinkiläisenä urheilijana jäi palkitsematta khs 26.7.2011 kokouksessa, koska hänen ulkomailla oleskelunsa vuoksi hänen osaltaan ei ollut käytettävissä oikeita ja ajantasaisia väestörekisteritietoja.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Tuula Haatainen

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Liikuntaviraston esitys

Otteet

Ote

 

Liikuntavirasto

 

Hallintokeskus

 

Tiedoksi

Talous- ja hallintopalvelut

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566