Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

7/2012

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/1

 

20.02.2012

 

 

 

 

 

 

§ 179

V Lainan ja takauksen myöntäminen Urheiluhallit Oy:lle

HEL 2011-000551 T 02 05 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee myöntää Urheiluhallit Oy:lle 600 000 euron suuruisen lainan urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista ilman vakuutta Malmin uimahallin allastilan peruskorjaukseen seuraavin ehdoin:

Laina-aika: Laina on maksettava takaisin tasalyhennyksin 20 vuoden kuluessa kuitenkin siten, että kolme ensimmäistä vuotta on vapaavuosia.

Lainan korko: Lainasta maksetaan peruskoron suuruinen korko.

Lainan erityisehto: Lainanhoitokustannukset sisällytetään yhtiölle vuosittain myönnettävään avustukseen.

Lisäksi noudatetaan kaupunginhallituksen 10.12.2001 hyväksymiä yleisiä lainaehtoja.

Edelleen kaupunginvaltuusto päättänee oikeuttaa kaupunginhallituksen antamaan kaupungin omavelkaisen takauksen Urheiluhallit Oy:n saamien enintään 900 000 euron suuruisten rahalaitoslainojen, niiden korkojen ja mahdollisten perimiskulujen maksamisen vakuudeksi ilman vastavakuutta.

Käsittely

Esteelliset: Hannu Hyttinen

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Eija Venetkoski-Kukka, lainapäällikkö, puhelin: 310 36329

eija.venetkoski-kukka(a)hel.fi

Liitteet

1

Liikuntalautakunnan lausunto 21.6.2011

Otteet

Ote

 

Hakija

 

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee myöntää Urheiluhallit Oy:lle 600 000 euron suuruisen lainan urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista ilman vakuutta Malmin uimahallin allastilan peruskorjaukseen seuraavin ehdoin:

Laina-aika: Laina on maksettava takaisin tasalyhennyksin 20 vuoden kuluessa kuitenkin siten, että kolme ensimmäistä vuotta on vapaavuosia.

Lainan korko: Lainasta maksetaan peruskoron suuruinen korko.

Lainan erityisehto: Lainanhoitokustannukset sisällytetään yhtiölle vuosittain myönnettävään avustukseen.

Lisäksi noudatetaan kaupunginhallituksen 10.12.2001 hyväksymiä yleisiä lainaehtoja.

Edelleen kaupunginvaltuusto päättänee oikeuttaa kaupunginhallituksen antamaan kaupungin omavelkaisen takauksen Urheiluhallit Oy:n saamien enintään 900 000 euron suuruisten rahalaitoslainojen, niiden korkojen ja mahdollisten perimiskulujen maksamisen vakuudeksi ilman vastavakuutta.

Tiivistelmä

Urheiluhallit Oy:n toiminnalliseen kokonaisuuteen kuuluu seitsemän eri vesiliikuntakeskusta ja Pasilan Urheiluhalli. Se tarjoaa liikuntapalveluja Helsingin Urheilutalossa, Töölön Urheilutalossa, Pasilan Urheilutalossa sekä Malmin, Kontulan ja Siltamäen uimahalleissa. Kaupunki omistaa 51,3 % Urheiluhallit Oy:n osakkeista ja loput osakkeet omistaa kaksitoista valtakunnallista erikoisurheiluliittoa, Urheiluopistosäätiö ja Helsingin NMKY.

Malmin uimahalli on otettu käyttöön 1983. Rakennuksessa on yksi iso allas sekä erilliset kahluu-, opetus- ja kylmävesialtaat. Lisäksi hallista löytyy kunto- ja liikuntasali. Malmin uimahallia perusparannettiin viimeksi vuonna 2000, jolloin pukuhuone- ja saunatilat remontoitiin sekä rakennettiin kylmävesiallas.

Hallin peruskorjaus on tarkoitus aloittaa kesäkuussa 2012, ja se valmistunee vuoden 2013 kesäkuun loppuun mennessä. Peruskorjauksessa kunnostetaan huonokuntoiset allasrakenteet, allashallin lattiatasot ja teräsbetonipilarit. Samalla uusitaan vedenkäsittelyjärjestelmä. Allastilan ulkolasiseinät uusitaan energiataloudellisemmiksi.

Hankkeen kustannusarvio on 1 800 000 euroa (alv 0 %) ja se on tarkoitus rahoittaa seuraavasti:

Pankkilaina

900 000

Kaupungin laina

600 000

Oma rahoitus

300 000

Yhteensä

EUR 1 800 000

 

Haetut lainat eivät tämän hetkisen arvion mukaan lisää Urheiluhallit Oy:n vuosittaista laitosavustustarvetta, koska yhtiön muut pääomakulut laskevat vuodesta 2013 alkaen.

Esittelijä

Kaupunginhallitus pitää lainan ja takauksen myöntämistä liikuntalautakunnan lausuntoon viitaten perusteltuna. Laina ja takaus tulisi myöntää ilman vastavakuutta, koska yhtiö kuuluu kaupunkikonserniin. Lisäksi lainanhoitokustannukset tullaan ottamaan huomioon vuosittain kaupungin avustuksessa. Urheilu- ja ulkoilulaitosrahastossa on lainojen myöntämiseen käytettävissä 14,6 miljoonaa euroa.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Eija Venetkoski-Kukka, lainapäällikkö, puhelin: 310 36329

eija.venetkoski-kukka(a)hel.fi

Liitteet

1

Liikuntalautakunnan lausunto 21.6.2011

Otteet

Ote

 

Hakija

 

Tiedoksi

Liikuntalautakunta

Oikeuspalvelut

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566