Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2012

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kaj/1

 

06.02.2012

 

 

 

 

 

 

§ 147

Valtuutettu Jyrki Lohen toivomusponsi: Kiertoliittymä Kallvikintiellä liikerakennuksen aloittaessa toimintansa

HEL 2011-004321 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 16.2.2011 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Jyrki Lohi) ja tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen ehdottaja

Esitysteksti

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 16.2.2011 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Jyrki Lohi) ja tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä

Hyväksyessään 16.2.2011 Vuosaaren Kallvikintien ja Rastilantien kulman tonteille 54033/3-6 (entinen Shell-huoltoasema) asemakaavan muutoksen nro 11959, kaupunginvaltuusto samalla hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

"Kaupunginvaltuusto pitää tärkeänä, että asemakaavan muutoksen yhteydessä suunniteltu kiertoliittymä Kallvikintiellä on valmis uuden liikerakennuksen aloittaessa toimintansa." (Jyrki Lohi, äänin 78-0)

Kvston työjärjestyksen 24 §:n mukaan Kh:n on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

Esittelijä toteaa, että ponnen johdosta on hankittu kaupunkisuunnitteluviraston ja yleisten töiden lautakunnan lausunnot.

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa (30.5.2011), että Kallvikintien liikennemäärä on keskimäärin noin 7100 ajoneuvoa vuorokaudessa. Kallvikintielle on suunniteltu liikenteen rauhoittamiseksi ja liikenneturvallisuuden parantamiseksi kolme kiertoliittymää. Kallvikintien ja Niinisaarentien kiertoliittymä on rakennettu ja suunnitteilla on Kallvikintien ja Rastilantien sekä Kallvikintien ja Vuosaarentien kiertoliittymät.

Kallvikintien ja Rastilantien liittymän luoteiskulmassa aloittanee LIDL kauppa keväällä 2012. Liikenteellisesti olisi järkevää, että Kallvikintien ja Rastilantien kiertoliittymä avattaisiin liikenteelle samana vuonna kuin LIDL on aloittanut toimintansa.

Yleisten töiden lautakunnan lausunto (31.5.2011) on muutoin samansisältöinen kuin kaupunkisuunnitteluviraston lausunto, mutta siinä todetaan lisäksi, että rakennusviraston katu- ja puisto-osaston investointiohjelmassa on varauduttu Kallvikintien ja Rastilantien kiertoliittymän toteuttamiseen 2013.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen ehdottaja

Esitysteksti

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Faksi

 

Y-tunnus

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

+358 9 655 783

 

0201256-6

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Tilinro

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

FI0680001200062637

 

FI02012566