Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2012

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Sj/1

 

06.02.2012

 

 

 

 

 

 

§ 143

Tasa-arvosuunnitelman 2009-2011 jatkaminen ja päivitysosuuden hyväksyminen vuodelle 2012

HEL 2012-000626 T 01 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti täydentää Helsingin kaupungin vuosien 2009 – 2011 tasa-arvosuunnitelmaa 14.12.2011 päivätyllä päivitysosalla ja jatkaa näin täydennetyn tasa-arvosuunnitelman voimassaoloa vuoden 2012 loppuun.

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa virastoja ja liikelaitoksia käsittelemään kaupungin tasa-arvosuunnitelman johtoryhmässään, laajennetussa johtoryhmässään tai henkilöstötoimikunnassaan kevään 2012 aikana. Samassa yhteydessä tulee päättää myös siitä, miten talousarvion laatimisohjeissa edellytetty sukupuolivaikutusten arviointi virastossa tai liikelaitoksessa toteutetaan.

Käsittely

Esittelijä muutti päätöksen perusteluja siten, että ensimmäisen kappaleen kolmanneksi virkkeeksi lisätään virke:

”Myös tasa-arvotoimikunta valmistelee tasa-arvotyön tavoitteita kaupungin seuraavaan strategiaan.”

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Tuula Haatainen

Lisätiedot

Marju Pohjaniemi, osastopäällikkö, puhelin: 310 37965

marju.pohjaniemi(a)hel.fi

Annukka Rautopuro, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 310 64995

annukka.rautopuro(a)hel.fi

Liitteet

1

TASA-ARVOSUUNNITELMA 2009-2011

2

TASA-ARVOSUUNNITELMA 2012

3

TASA-ARVOTOIMIKUNNAN LAUSUNTO

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Virastot ja liikelaitokset

Liite 1
Liite 2

Päätös

Kaupunginhallitus  päättänee täydentää Helsingin kaupungin vuosien 2009 – 2011 tasa-arvosuunnitelmaa 14.12.2011 päivätyllä päivitysosalla ja jatkaa näin täydennetyn tasa-arvosuunnitelman voimassaoloa vuoden 2012 loppuun.

Samalla kaupunginhallitus kehottaa virastoja ja liikelaitoksia käsittelemään kaupungin tasa-arvosuunnitelman johtoryhmässään, laajennetussa johtoryhmässään tai henkilöstötoimikunnassaan kevään 2012 aikana. Samassa yhteydessä tulee päättää myös siitä, miten talousarvion laatimisohjeissa edellytetty sukupuolivaikutusten arviointi virastossa tai liikelaitoksessa toteutetaan.

Päätöksen perustelut

Kaupungin tasa-arvosuunnitelman voimassaoloaika päättyi vuoden 2011 lopussa.  Tarkoituksena on jatkossa sisällyttää sukupuolten tasa-arvoon liittyvät tavoitteet osaksi uutta, valtuustokauden mittaista koko kaupungin strategiaa, joka tuodaan kaupunginvaltuustolle päätettäväksi 2013. Tästä syystä vuosien 2009 – 2011 tasa-arvosuunnitelman voimassaoloaikaa ehdotetaan jatkettavaksi vuoden 2012 ajaksi. Tähän tasa-arvosuunnitelmaan on liitetty ns. päivitysosa, jossa tarkastellaan suunnitelmassa asetettujen tavoitteiden tähänastista toteutumista ja vuodelle 2012 asetettuja tavoitteita. Nämä kaksi asiakirjaa muodostavat tasa-arvosuunnitelman vuonna 2012. Sj toteaa vielä, että kun kaupunginvaltuusto on päättänyt uudesta strategiasta, niin kaupunginhallitukselle tuodaan käsiteltäväksi strategiaan sisältyviä linjauksia täsmentävä, yksityiskohtainen tasa-arvon edistämiseen tähtäävä toimenpideohjelma.

Tasa-arvosuunnitelman päivitystä on valmistellut henkilöstökeskuksen johdolla työryhmä, jossa on ollut virastojen edustajia, henkilöstöjärjestöjen edustajat ja kaupungin työsuojeluvaltuutettu sekä tasa-arvotoimikunnan kaksi edustajaa.

Tasa-arvosuunnitelma perustuu lakiin naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (1986/609). Sen mukaan suunnitelmassa tarkastellaan sukupuolten tasa-arvoa sekä kuntalaisille tuotettavien palveluiden saatavuuden ja tarjonnan kannalta (toiminnallinen tasa-arvo) että kaupungin työnantajana harjoittaman henkilöstöpolitiikan kannalta (henkilöstöpoliittinen tasa-arvo).

Tasa-arvon toteutuminen kaupungin henkilöstöpolitiikassa

Kaupungin tietokeskus teki syksyllä 2011 kyselyn ”Sukupuolten välinen tasa-arvo Helsingin kaupungin työpaikoilla”. Kyselyllä selvitettiin henkilöstöpoliittisen tasa-arvon toteutumisesta kaupungissa. Otannalla tehtyyn kyselyyn vastasi 1094 henkilöä ja vastausprosentti oli 35 %. 

Kyselyn tulosten mukaan suurin osa kaupungin henkilökunnasta kokee sukupuolten välisen tasa-arvon toteutuvan työpaikallaan hyvin. Vain kahdeksan prosenttia vastanneista katsoi työpaikallaan esiintyneen ongelmia sukupuolten välisen tasa-arvon toteuttamisessa. Valtaosa vastaajista ei kokenut sukupuolella olevan vaikutusta työssään. Sukupuolella arvioitiin olevan eniten vaikutusta ammatin arvostukseen, uralla etenemiseen, työmäärän jakautumiseen ja palkkaukseen. 

Naiset kokevat yleisesti ottaen tasa-arvon toteutuvan huonommin kuin miehet,  havaitsevat hieman enemmän ongelmia tasa-arvon toteuttamisessa ja kokevat sukupuolestaan enemmän haittaa keskeisillä työn osa-alueilla, kuten palkkauksessa, uralla etenemisessä, ammattitaidon arvostuksessa ja työmäärän jakautumisessa.

Tietokeskuksen kyselyn tulokset julkaistaan tietokeskuksen Tutkimuksia-sarjassa kevään aikana.

Tasa-arvosuunnitelman toteuttaminen ja sen seuranta

Tasa-arvosuunnitelma sisältää periaatteellisia kannanottoja sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi. Lisäksi siinä on keskeisiä toimialoja koskevia konkreettisia toimenpidesuunnitelmia. Tasa-arvolaki ja kaupungin tasa-arvosuunnitelma antavat virastoille ja liikelaitoksille viitekehykset, joiden puitteissa ne tekevät omaa tasa-arvosuunnitteluaan normaalin toiminnan ja talouden suunnittelun yhteydessä.

Vuoden 2012 talousarvion laatimisohjeiden mukaan jokaisen viraston ja liikelaitoksen tuli talousarvioehdotuksessaan esittää, missä toiminnoissa sukupuolivaikutusten arviointi aiotaan toteuttaa tämän vuoden aikana.

Sukupuolivaikutusten arviointi (suvaus) tulee integroida virastojen ja liikelaitosten suunnittelutyöhön. Suvaus tarkoittaa sitä, että toimenpiteiden tai palvelujen vaikutuksia arvioidaan sekä naisten että miesten kannalta. Tavoitteena on ehkäistä sukupuolten kannalta ei-toivotut vaikutukset ja edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa.

Edellä mainittujen tavoitteiden toteutuminen edellyttää sitä, että virastot ja liikelaitokset käsittelevät tasa-arvosuunnitelmaa ja sen toteuttamista johtoryhmissään tai vastaavissa toimielimissään kevään 2012 aikana ja päättävät omista toimenpiteistään.

Henkilöstökeskus pyytää virastoja ja liikelaitoksia raportoimaan tavoitteiden toteutumisesta syksyllä 2012.

Tasa-arvosuunnitelmasta annetut lausunnot

Tasa-arvotoimikunta on antanut lausunnon tasa-arvosuunnitelmasta 10.1.2012.

Toimikunta kiinnittää huomiota erityisesti siihen, että virastot eivät ole johdonmukaisesti toteuttaneet vuonna 2009 hyväksyttyä tasa-arvosuunnitelmaa. Tasa-arvotoimikunta puoltaa päivitysosuuden hyväksymistä.

Henkilöstötoimikunta käsitteli tasa-arvosuunnitelmaa kokouksessaan 26.1.2012 ja merkitsi sen tiedoksi.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Tuula Haatainen

Lisätiedot

Marju Pohjaniemi, osastopäällikkö, puhelin: 310 37965

marju.pohjaniemi(a)hel.fi

Annukka Rautopuro, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 310 64995

annukka.rautopuro(a)hel.fi

Liitteet

1

TASA-ARVOSUUNNITELMA 2009-2011

2

TASA-ARVOSUUNNITELMA 2012

3

TASA-ARVOTOIMIKUNNAN LAUSUNTO

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Virastot ja liikelaitokset

Liite 1
Liite 2

 

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Faksi

 

Y-tunnus

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

+358 9 655 783

 

0201256-6

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Tilinro

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

FI0680001200062637

 

FI02012566