Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2012

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/7

 

06.02.2012

 

 

 

 

 

 

§ 124

V Sj / Vt Sanna Hellströmin aloite adoptiolasten vanhempien oikeudesta vanhempainvapaaseen

HEL 2011-007798 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti palauttaa aloitteen uudelleen valmisteltavaksi siten, että adoptiovanhemmille myönnetään vastaavat vanhempainvapaaetuudet kuin biologisille vanhemmille.

Käsittely

Palautusehdotus:
Sanna Hellström: Palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että adoptiovanhemmille myönnetään vastaavat vanhempainvapaaetuudet kuin biologisille vanhemmille.

Kannattajat: Osku Pajamäki

1. Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että adoptiovanhemmille myönnetään vastaavat vanhempainvapaaetuudet kuin biologisille vanhemmille.

Jaa-äänet: 7
Sirpa Asko-Seljavaara, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Jan D Oker-Blom, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen

Ei-äänet: 8
Arto Bryggare, Kimmo Helistö, Sanna Hellström, Tarja Kantola, Outi Ojala, Osku Pajamäki, Johanna Sumuvuori, Ville Ylikahri

Tyhjä-äänet: 0
 

Poissa-äänet: 0
 

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1

Vt Sanna Hellströmin aloite

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa vt Sanna Hellströmin aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Vt Sanna Hellström toteaa aloitteessaan, että kaupungin palveluksessa olevilla adoptiolasten vanhemmilla on oikeus 48 päivän vanhempainvapaaseen, kun biologisilla vanhemmilla vastaava aika on 72 arkipäivää. Aloitteessa esitetään, että kaupunki myöntäisi adoptiovanhemmille vastaavat vanhempainvapaat kuin biologisille vanhemmille. Kyse ei ole taloudellisesta asiasta, vaan työntekijöiden ja heidän lastensa tasa-arvoisesta kohtelusta.

Khs viittaa henkilöstökeskuksen lausuntoon ja toteaa, että aloitteessa mainitut ajat, 72 arkipäivää ja 48 päivää, kertovat sen, kuinka pitkältä ajalta äidillä on oikeus saada varsinainen palkkansa äitiysloman ajalta tai adoptiovanhemmalla vanhempainvapaan ajalta. Ajat eivät siis suoraan liity vanhempainvapaan pituuteen.

Adoptiovanhemmilla ei ole lakien tai virka- ja työehtosopimusten mukaan oikeutta saada palkkaetuja vanhempainvapaan ajalta. Helsingin kaupunki on kuitenkin 1.4.2005 allekirjoittanut paikallisen sopimuksen, jonka mukaan kaupungin palveluksessa olevalla adoptiovanhemmalla on oikeus saada adoptiolapsen hoitamiseksi myönnettävän vanhempainvapaan 48 ensimmäiseltä arkipäivältä varsinainen palkkansa seuraavin edellytyksin:

-        hän on ollut Helsingin kaupungin palvelussuhteessa välittömästi ennen adoptiolapsen hoitamiseksi myönnettävän vanhempainvapaan alkamista vähintään kaksi kuukautta

-        adoptiolapsen hoidon vuoksi pidettävää vapaata on haettu, mikäli mahdollista, kaksi kuukautta ennen vapaan alkamista

-        Kela maksaa vanhempainrahan Helsingin kaupungille adoptiolapsen hoitamiseksi myönnetyn palkallisen vanhempainvapaan ajalta.

Biologinen äiti saa palkkaedut äitiysvapaan kolmelta ensimmäiseltä kuukaudelta. Äitiysvapaa alkaa 30 – 50 päivää ennen laskettua synnytysaikaa. Kuukauden ero adoptiovanhempaan verrattuna johtuu siitä, että biologisen äidin on katsottava yleensä olevan 72 arkipäivää kestävän palkallisen äitiysvapaan aikana raskauden ja synnytyksen vuoksi kokonaan tai osittain työkyvytön noin kuukauden ajan. Tuolta ajalta myönnettävää palkkaetua voidaan tavallaan pitää sairausajan palkkana, mikä perustelee eroa palkallisten kausien pituudessa. Vielä voidaan todeta, että Helsinki on ollut tässä asiassa edelläkävijä, ja yksi ensimmäistä kaupungeista, jotka ovat päättäneet myöntää palkallista vanhempainvapaata myös adoptiolasten vanhemmille.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1

Vt Sanna Hellströmin aloite

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 30.01.2012 § 88

Pöydälle 30.01.2012

HEL 2011-007798 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Faksi

 

Y-tunnus

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

+358 9 655 783

 

0201256-6

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Tilinro

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

FI0680001200062637

 

FI02012566