Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2012

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/4

 

06.02.2012

 

 

 

 

 

 

§ 137

Nuorten palkkaaminen kaupunkiympäristön puhtaanapitoon liittyviin ja muihin tehtäviin, hankkeeseen myönnetyn määrärahan käyttö

HEL 2012-000277 T 02 02 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä vuoden 2012 talousarvion kohdassa 1 04 02, Khn käytettävänä olevasta määrärahasta henkilöstökeskuksen käytettäväksi 1 000 000 euroa (projektinumero 1040200600).  

Määrärahasta käytetään 815 500 euroa nuorten kesätyöntekijöiden palkkaamiseen Siisti kesä -hankkeeseen ja 184 500 euroa nuorten palkkaamiseen erilaisiin kesätyötehtäviin virastoissa ja liikelaitoksissa. Määrärahalla voidaan palkata yhteensä noin 400 nuorta 3 viikkoa – 2 kuukautta kestäviin työsuhteisiin. 

Siisti kesä -hankkeen palkkakustannukset, 815 500 euroa
Nuorten palkkaaminen muihin kesätöihin, 184 500 euroa
Kulut yhteensä, 1 000 000 euroa.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Milma Arola, rekrytointikonsultti, puhelin: 310 64705

milma.arola(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Talous- ja suunnittelukeskus

 

Rakentamispalvelu (Stara)

 

Liikuntavirasto

 

Liikennelaitos-liikelaitos (HKL)

 

Henkilöstökeskus

 

Taloushallintopalvelu -Liikelaitos

 

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee hyväksyä vuoden 2012 talousarvion kohdassa 1 04 02, Khn käytettävänä olevasta määrärahasta henkilöstökeskuksen käytettäväksi 1 000 000 euroa (projektinumero 1040200600).  

Määrärahasta käytetään 815 500 euroa nuorten kesätyöntekijöiden palkkaamiseen Siisti kesä -hankkeeseen ja 184 500 euroa nuorten palkkaamiseen erilaisiin kesätyötehtäviin virastoissa ja liikelaitoksissa. Määrärahalla voidaan palkata yhteensä noin 400 nuorta 3 viikkoa – 2 kuukautta kestäviin työsuhteisiin. 

Siisti kesä -hankkeen palkkakustannukset, 815 500 euroa
Nuorten palkkaaminen muihin kesätöihin, 184 500 euroa
Kulut yhteensä, 1 000 000 euroa.

Esittelijä

Kaupungin puhtaanapitohankkeeseen Siisti kesä, on varattu vuodelle 2012 kaupunginhallituksen käytettäväksi määrärahaa talousarvion kohdalle 1 04 02. Määrärahalla on tarkoitus lisätä kaupungin viihtyvyyttä vähentämällä puistojen, aukioiden ja kadunvarsien roskaisuutta palkkaamalla kesällä nuoria kaupunkiympäristön puhtaanapitoon liittyviin tehtäviin. Henkilöstökeskus on valmistellut määrärahoista käyttösuunnitelman yhteistyössä rakentamispalvelu Staran, liikuntaviraston ja HKL-liikelaitoksen kanssa. Ko. virastot ja liikelaitokset ovat ilmoittaneet voivansa palkata kesän aikana n. 270 nuorta Siisti kesä -hankkeen tehtäviin ja määrärahaa tähän käytetään 815 500 euroa.  

Lisäksi määrärahasta kohdennetaan 184 500 euroa muihin kesätöihin, koska nuorten tarve kesätöille on suuri ja virastoilla ja liikelaitoksilla on tarjota sopivia tehtäviä. Näitä tehtäviä on tarjolla mm. leikkipuistoissa, päiväkodeissa, vanhus- ja vammaispalveluissa, rakennusharjoittelussa, siivoustehtävissä ja avustavissa toimistotehtävissä. Henkilöstökeskuksen talousarviossa on lisäksi 1 000 000 euron määräraha käytettäväksi 16 - 17 -vuotiaiden nuorten kesätöihin edellä mainittuihin tehtäviin.

Henkilöstökeskuksen määrärahalla ja kaupunginhallituksen määrärahalla voidaan palkata yhteensä noin 1100 nuorta kesätöihin. Lisäksi virastot ja liikelaitokset palkkaavat omilla henkilöstömäärärahoillaan kesätyöntekijöitä, kausityöntekijöitä ja vuosiloman sijaisia noin 3000 henkilöä.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Milma Arola, rekrytointikonsultti, puhelin: 310 64705

milma.arola(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Talous- ja suunnittelukeskus

 

Rakentamispalvelu (Stara)

 

Liikuntavirasto

 

Liikennelaitos-liikelaitos (HKL)

 

Henkilöstökeskus

 

Taloushallintopalvelu -Liikelaitos

 

 

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Faksi

 

Y-tunnus

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

+358 9 655 783

 

0201256-6

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Tilinro

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

FI0680001200062637

 

FI02012566