Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2012

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Sj/2

 

06.02.2012

 

 

 

 

 

 

§ 144

Virkojen perustaminen opetusvirastoon 1.8.2012 alkaen

HEL 2011-008297 T 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti perustaa opetusvirastoon 1.8.2012 alkaen seuraavat virat:

Nimike

Kpl

Tehtäväkohtainen palkka, euroa/kk

Sopimusala

 

 

 

 

Aluepäällikkö

4

4 900

KVTES

Apulaisrehtori

1

3 702,72 - 4 034,51

OVTES

Luokanopettaja

18

2 388,92 - 2 605,63

OVTES

Koulutuspäällikkö

24

3 865

OVTES

Lehtori

5

2 260,65 - 2 913,34

OVTES

Erityisopettaja

2

2 260,65 - 2 913,34

OVTES

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että tehtäväkohtaisia palkkoja korotetaan keväällä 2012 mahdollisesti voimaan tulevilla yleiskorotuksilla.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Tuula Haatainen

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Opetuslautakunnan esityslistateksti 13.12.2011

2

Talous- ja suunnittelukeskuksen lausunto 19.1.2012

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Opetuslautakunta

 

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee perustaa opetusvirastoon 1.8.2012 alkaen seuraavat virat:

Nimike

Kpl

Tehtäväkohtainen palkka, euroa/kk

Sopimusala

 

 

 

 

Aluepäällikkö

4

4 900

KVTES

Apulaisrehtori

1

3 702,72 - 4 034,51

OVTES

Luokanopettaja

18

2 388,92 - 2 605,63

OVTES

Koulutuspäällikkö

24

3 865

OVTES

Lehtori

5

2 260,65 - 2 913,34

OVTES

Erityisopettaja

2

2 260,65 - 2 913,34

OVTES

 

Lisäksi kaupunginhallitus päättänee, että tehtäväkohtaisia palkkoja korotetaan keväällä 2012 mahdollisesti voimaan tulevilla yleiskorotuksilla.

Esittelijä

Opetusvirastossa on valmisteltu perusopetuslinjan organisaation uudistaminen siten, että koulut jakautuvat nykyisten seitsemän suurpiirin sijaan neljään alueeseen. Uudistuksen yhteydessä esitetään perustettavaksi jokaista neljää aluetta varten aluepäällikön virka. Aluepäällikkö tulisi mm. toimimaan alueensa rehtoreiden esimiehenä linjanjohtajan sijaan. Opetustoimen vuoden 2012 talousarvion ja tulosbudjetin henkilöstösuunnitelmaan sisältyy aluepäällikön virkojen lisäys perusopetuslinjalle. Kustannukset rahoitetaan lakkauttamalla tarpeettomaksi jäävät virat ja toiminnat.

Viidessä perusopetuslinjan koulussa on kokonaistyöajassa ja –palkkauksessa oleva apulaisrehtori. Uusi apulaisrehtorin virka on tarkoitus sijoittaa Aurinkolahden peruskouluun. Koulun koko suurenee lisärakentamisen myötä ja koulu toimii kahdessa toimipaikassa.

Suomenkielisessä perusopetuksessa on yhteensä 1052 luokanopettajan virkaa, joista lähes kaikki luokanopettajan virat ovat käytössä. Viroista on 1 024 luokanopetuksessa ja valmistavassa opetuksessa 19. Lisäksi luokanopettajan ja valmistavan opetuksen tehtävissä toimii 130 päätoimista tuntiopettajaa. Tuntiopettajan määrän kasvuun on vaikuttanut olennaisesti ryhmäkokojen pienentämiseen tarkoitetulla ylimääräisellä valtionosuudella palkatut määräaikaiset opettajat. Lisäksi suuri osa valmistavaa opetusta siirtyi luokanopettajan viroissa toteutettavaksi syksystä 2010 alkaen. Tarve uusien virkojen perustamiseen tulee valmistavasta opetuksesta sekä ala-asteikäisten ikäryhmän kasvusta tulevina vuosina.

Ammatillisissa oppilaitoksissa toimii yhteensä 23 osastonjohtajaa ja tiimikoordinaattoria, jotka toimivat opettajan virassa ja hoitavat omien opetustehtäviensä ohella osastonjohtajan tai tiimikoordinaattorin tehtävät. Oppilaitosten johtamisorganisaatiota on tarkoitus uudistaa siten, että 1.8.2012 lukien esitetään perustettavaksi 24 kokonaistyöajassa olevaa koulutuspäällikön virkaa, jotka toimisivat oman osastonsa/toimintayksikkönsä johtajana opettajan virassa toimivien osastonjohtajien ja tiimikoordinaattoreiden sijaan.

Koulutuspäällikön virkojen perustamisella ei ole merkittäviä taloudellisia vaikutuksia, koska virkojen käyttöönoton yhteydessä poistuu opettajanviranhaltijoilla käytössä ollut osastonjohtaja- ja tiimikoordinaattoriresurssi eli opetusvelvollisuuden huojennus ja eurokorvaus. Järjestelyn seurauksena lehtorin virat saadaan vastaavasti opetuskäyttöön, mikä puolestaan vähentää tuntiopettajien määrää. Koulutuspäällikön virkojen perustamiseen tarvittava lisäresurssi on neuvoteltu ovtes:n järjestelyvaraerästä käytyjen neuvottelujen yhteydessä keväällä 2011.

Talous- ja suunnittelukeskuksen lausunto

Talous- ja suunnittelukeskus toteaa, että opetuslautakunnan esittämät virat ovat opetusviraston vuoden 2012 talousarvion ja tulosbudjetin henkilöstösuunnitelman mukaiset ja ao. määrärahat on varattu virkojen täyttämiseen opetustoimen vuoden 2012 tulosbudjetissa ja että virkojen perustaminen on perusteltua perusopetuslinjan uudelleen organisoinnin vuoksi.

Talous- ja suunnittelukeskus toteaa lisäksi, että ammatillisen koulutuksen organisaation johtamisen uudistamiseen esitettävät koulutuspäälliköiden virat eivät tuota lisäkustannuksia. Ammatillisessa perustutkintoon johtavassa koulutuksessa viiden lehtorin ja kahden erityisopettajan viran perustaminen on perusteltua opiskelijamäärän kasvun vuoksi. Opetustoimen vuoden 2012 talousarvion ja tulosbudjetin henkilöstösuunnitelma sisältää ao. virkojen perustamisen Helsingin tekniikan alan oppilaitokseen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Tuula Haatainen

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Opetuslautakunnan esityslistateksti 13.12.2011

2

Talous- ja suunnittelukeskuksen lausunto 19.1.2012

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Opetuslautakunta

 

Päätöshistoria

Opetuslautakunta 13.12.2011 § 239

HEL 2011-008297 T 01 01 00

Päätös

Opetuslautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että se perustaisi 1.8.2012 alkaen seuraavat virat:

Nimike

Kpl

Tehtäväkohtainen palkka, euroa/kk

Sopimusala

 

 

 

 

Aluepäällikkö

4

4 900

KVTES

Apulaisrehtori

1

3 702,72 - 4 034,51

OVTES

Luokanopettaja

18

2 388,92 - 2 605,63

OVTES

Koulutuspäällikkö

24

3 865

OVTES

Lehtori

5

2 260,65 - 2 913,34

OVTES

Erityisopettaja

2

2 260,65 - 2 913,34

OVTES

 

Tehtäväkohtaisia palkkoja korotetaan keväällä 2012 mahdollisesti tulevilla yleiskorotuksilla.

Käsittely

13.12.2011 Ehdotuksen mukaan

Keskustelu.

Hyväksyttiin esittelijän ehdotus.

Esittelijä

opetustoimen johtaja

Rauno Jarnila

Lisätiedot

Kirsti Tanttu, vastaava henkilöstösuunnittelija, puhelin: 310 86281

kirsti.tanttu(a)hel.fi

Salo Outi, linjanjohtaja, puhelin: 310 86274

outi.salo(a)hel.fi

Pohjolainen Liisa, linjanjohtaja, puhelin: 310 6850

liisa.pohjolainen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Faksi

 

Y-tunnus

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

+358 9 655 783

 

0201256-6

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Tilinro

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

FI0680001200062637

 

FI02012566