Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2012

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Sj/1

 

06.02.2012

 

 

 

 

 

 

§ 132

V Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

HEL 2011-009557 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee

1.     myöntää Paula Kylä-Harakan vapautuksen käräjäoikeuden lautamiehen tehtävästä

2.     valita ____________________ uudeksi käräjäoikeuden lautamieheksi vuoden 2012 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Tuula Haatainen

Lisätiedot

Maria Nyfors, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

 

Helsingin käräjäoikeus

 

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee

1.     myöntää Paula Kylä-Harakan vapautuksen käräjäoikeuden lautamiehen tehtävästä

2.     valita ____________________ uudeksi käräjäoikeuden lautamieheksi vuoden 2012 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Esittelijä

Paula Kylä-Harakka pyytää 19.1.2012 vapautusta käräjäoikeuden lautamiehen tehtävästä toisella paikkakunnalla työskentelyn vuoksi.

Kaupunginvaltuusto valitsi 11.2.2009 (asia 13) Paula Kylä-Harakan käräjäoikeuden lautamieheksi toimikaudeksi 2009-2012. Kaupunginvaltuuston olisi valittava uusi lautamies toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Tuula Haatainen

Lisätiedot

Maria Nyfors, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

 

Helsingin käräjäoikeus

 

Tiedoksi

Hallintokeskus

Taloushallintopalvelu

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 18.01.2012 § 11

HEL 2011-009557 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

1.     myöntää Sunniva Strömnesille vapautuksen käräjäoikeuden lautamiehen tehtävästä

2.     valita Eero Tikan uudeksi käräjäoikeuden lautamieheksi vuoden 2012 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Maria Nyfors, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

 

Kaupunginhallitus 09.01.2012 § 10

HEL 2011-009557 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee

1.     myöntää Sunniva Strömnesille vapautuksen käräjäoikeuden lautamiehen tehtävästä

2.     valita Eero Tikan uudeksi käräjäoikeuden lautamieheksi vuoden 2012 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Tuula Haatainen

Lisätiedot

Maria Nyfors, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Faksi

 

Y-tunnus

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

+358 9 655 783

 

0201256-6

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Tilinro

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

FI0680001200062637

 

FI02012566