Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2012

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/7

 

06.02.2012

 

 

 

 

 

 

§ 151

Iltakouluasia: Tapahtumien supervuosi 2012 ja tapahtumien vaikuttavuus

HEL 2012-001203 T 00 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä saadun informaation tiedoksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Marja-Leena Rinkineva, elinkeinojohtaja, puhelin: 09 310 2505

marja-leena.rinkineva(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee merkitä saadun informaation tiedoksi.

Esittelijä

Kokouksessa kuullaan elinkeinojohtaja Marja-Leena Rinkinevan katsaus vuoden 2012 tapahtumiin ja tapahtumien vaikuttavuuteen.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Marja-Leena Rinkineva, elinkeinojohtaja, puhelin: 09 310 2505

marja-leena.rinkineva(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Faksi

 

Y-tunnus

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

+358 9 655 783

 

0201256-6

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Tilinro

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

FI0680001200062637

 

FI02012566