Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2012

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/2

 

06.02.2012

 

 

 

 

 

 

§ 119

V Opetuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston jäsenen valinta

HEL 2012-001366 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee

1.     myöntää Mats Löfströmille vapautuksen opetuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston jäsenen luottamustoimesta

2.     valita Benjamin Ellenbergin uudeksi jäseneksi opetuslautakunnan ruotsinkieliseen jaostoon vuoden 2012 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Maria Nyfors, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

 

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee

1.     myöntää Mats Löfströmille vapautuksen opetuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston jäsenen luottamustoimesta

2.     valita Benjamin Ellenbergin uudeksi jäseneksi opetuslautakunnan ruotsinkieliseen jaostoon vuoden 2012 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

Mats Löfström (Sfp) pyytää 24.1.2012 vapautusta opetuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston jäsenen luottamustoimesta ulkomailla työskentelyn vuoksi.

Kaupunginvaltuusto valitsi 14.1.2009 (asia 5) Mats Löfströmin jäseneksi opetuslautakunnan ruotsinkieliseen jaostoon toimikaudeksi 2009-2012. Kaupunginvaltuuston olisi valittava uusi jäsen toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Maria Nyfors, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

 

Tiedoksi

Opetuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto

Hallintokeskus

Taloushallintopalvelu

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Faksi

 

Y-tunnus

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

+358 9 655 783

 

0201256-6

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Tilinro

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

FI0680001200062637

 

FI02012566