Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2012

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/14

 

06.02.2012

 

 

 

 

 

 

§ 131

V Eron myöntäminen sivistys- ja henkilöstötoimen apulaiskaupunginjohtaja Tuula Haataiselle

HEL 2012-001452 T 01 01 04 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee myöntää sivistys- ja henkilöstötoimen apulaiskaupunginjohtaja Tuula Haataiselle eron apulaiskaupunginjohtajan virasta 1.3.2012 lukien.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee, että tähän apulaiskaupunginjohtajan virkasuhteeseen voidaan virkaa hakeneen lisäksi ottaa suostumuksensa nojalla sellainenkin henkilö, joka ei ole hakenut virkaa ja jonka kelpoisuudesta on esitetty selvitys.

Käsittely

Esteelliset: Tuula Haatainen

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Tiina Teppo, päätösvalmisteluyksikön päällikkö, puhelin: 310 36018

tiina.teppo(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee myöntää sivistys- ja henkilöstötoimen apulaiskaupunginjohtaja Tuula Haataiselle eron apulaiskaupunginjohtajan virasta 1.3.2012 lukien.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee, että tähän apulaiskaupunginjohtajan virkasuhteeseen voidaan virkaa hakeneen lisäksi ottaa suostumuksensa nojalla sellainenkin henkilö, joka ei ole hakenut virkaa ja jonka kelpoisuudesta on esitetty selvitys.

Esittelijä

Khs toteaa, että apulaiskaupunginjohtaja Tuula Haatainen pyytää eroa määräaikaisesta apulaiskaupunginjohtajan virkasuhteesta 1.3.2012 alkaen.

Khs toteaa, että kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain mukaan viran­haltija otetaan virkasuhteeseen toistaiseksi tai määräajaksi (3 §:n 1 mom.). Virkasuhteeseen ottaminen edellyttää julkista hakumenettelyä (4 §).

Sellaiseen virkasuhteeseen, joka on ollut julkisesti haettavana, voidaan ottaa vain henkilö, joka on hakenut sitä kirjallisesti ennen hakuajan päättymistä ja silloin täyttää kelpoisuusvaatimukset. Hakemukseen on liitettävä selvitys hakijan kelpoisuudesta. Kunnanjohtajan virkaan ja valtuuston päätöksen mukaisesti muuhunkin virkasuhteeseen voidaan suostumuksensa nojalla ottaa sellainenkin henkilö, joka ei ole hakenut sitä ja jonka kelpoisuudesta on esitetty selvitys (laki kunnallisesta viranhaltijasta 5 §).

Hallintosäännön mukaan Khs päättää sellaisen viran haettavaksi julistamisesta, johon Kvsto ottaa viranhaltijan.

Khs ilmoittaa, että sen tarkoituksena on julistaa sivistys- ja henkilöstötoimen apulaiskaupunginjohtajan virka haettavaksi seitsemän vuoden määräajaksi kahden viikon hakuajoin siten, että sähköistä rekrytointijärjestelmää ei käytetä.

Viran palkkaus määräytyy saman kokonaispalkkaustason mukaisena kuin nykyisilläkin apulaiskaupunginjohtajilla on. Nykyisin sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan palkkaus on 12 066,90 euroa kuukaudelta.

Khs katsoo, että Kvston tulisi päättää, että tähän virkasuhteeseen voidaan suostumuksensa nojalla ottaa sellainenkin henkilö, joka ei ole hakenut sitä ja jonka kelpoisuudesta on esitetty selvitys.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Tiina Teppo, päätösvalmisteluyksikön päällikkö, puhelin: 310 36018

tiina.teppo(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Faksi

 

Y-tunnus

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

+358 9 655 783

 

0201256-6

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Tilinro

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

FI0680001200062637

 

FI02012566