Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2012

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kaj/2

 

06.02.2012

 

 

 

 

 

 

§ 153

Iltakouluasia: Helsingin korkean rakentamisen periaatteet

HEL 2011-007110 T 10 03 08

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä saadun selvityksen tiedoksi.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee merkitä saadun selvityksen tiedoksi.

Esittelijä

Kaupunkisuunnittelulautakunta on hyväksynyt Helsingin korkean rakentamisen periaatteet asemakaavoituksessa noudatettavaksi. Kuullaan kaupunkisuunnitteluviraston virastopäällikkö Tuomas Rajajärven selostus asiassa.

Kaupunkisuunnittelulautakunnan ja kiinteistölautakunnan käsittelyt ilmenevät päätöshistoriasta.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Tiedoksi

Kaupunkisuunnittelulautakunta

Päätöshistoria

Kiinteistölautakunta 12.01.2012 § 9

HEL 2011-007110 T 10 03 08

Päätös

Lautakunta päätti merkitä tiedoksi Helsingin korkean rakentamisen periaatteet.

Esittelijä

osastopäällikkö

Juhani Tuuttila

Lisätiedot

Juhani Tuuttila, osastopäällikkö, puhelin: 310 36445

juhani.tuuttila(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 13.12.2011 § 401

Pöydälle 29.11.2011 kokouksesta

HEL 2011-007110 T 10 03 08

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti merkitä tiedoksi raportin Korkea rakentaminen Helsingissä ja hyväksyä seuraavat suositukset otettavaksi huomioon kaavoituksessa.

Suositukset:

Helsingin kaupungin alue jaetaan vyöhykkeiksi A, B, Ba ja C oheisen kartan osoittamalla tavalla.

Vyöhyke A

Alueelle ei kaavoiteta uusia merkittävästi nykyisestä korkeusmittakaavasta poikkeavia rakennuksia. Tarkemmat korkeustarkastelut tehdään asemakaavatyön yhteydessä.

Vyöhyke B

Korkea (yli 16 kerrosta) rakentaminen on mahdollista  keskeisillä paikoilla,  mikäli

-

rakentaminen edistää kaupunkirakenteen hahmotettavuutta ja alueen positiivista imagoa

-

rakentaminen ei vaikuta kielteisesti Helsingin merellisen kansallismaiseman muodostamaan näkymään 

-

rakentaminen hahmottuu luontevaksi osaksi kaupungin uutta korkean rakentamisen kokonaisuutta 

- 

tapauskohtainen edellytysten ja vaikutusten arviointi sekä vaihtoehtotarkastelu  osoittavat rakentamisen olevan toteuttamiskelpoista ja täyttävän edellä mainitut kriteerit

 

Vyöhyke Ba

Ympäristöään korkeampi rakentaminen (max noin 16 krs) on mahdollista tapauskohtaisen edellytysten ja vaikutusten arvioinnin jälkeen, mikäli rakennus on perusteltu osa korttelirakennetta tai aluetta.

 

 

Vyöhyke C

Alueelle tehdään yleissuunnitelma, jossa osoitetaan korkean rakentamisen (yli 16 kerrosta) toivottavat ja mahdolliset sijoituspaikat esimerkiksi alakeskuksissa, liikenteen solmukohdissa ja kaupungin sisääntulonäkymissä.  Suunnitelmassa otetaan huomioon korkeaan rakentamiseen liittyvät toiminnalliset, taloudelliset ja kaupunkikuvalliset näkökohdat.

Ennen yleissuunnitelman valmistumista tulee jokaisen nykyisestä korkeusmittakaavasta merkittävästi korkeamman rakennuksen kaavasuunnitelmasta tehdä selvitys rakentamisen taloudellisista, toiminnallisista ja kaupunkikuvallisista edellytyksistä.

Voimassa olevien, toteutumattomien korkean rakentamisen asemakaavojen toteuttamiselle ei ole esteitä.

Käsittely

13.12.2011 Ehdotuksen mukaan

Silvia Modigin palautusehdotus:
Asia palautetaan valmisteluun siten, että  Jätkäsaaren kohdalla B-alue sisällytetään Ba-alueeseen.

Palautusehdotus raukesi kannattamattomana.

Silvia Modig jätti päätökseen seuraavan eriävän mielipiteen: Kuten raportissakin todetaan, korkea rakentaminen ei ole ongelmatonta. Rakennuskorkeuksien noustessa A-alueelle ehdotettuihin korkeuksiin on ongelmia enemmän kuin hyötyjä. Jätkäsaaren alue nivoutuu keskustan kaupunkirakenteeseen. Tämän takia esitän eriävänä mielipiteenä, että Jätkäsaaren kohdalta B-alue olisi tullut sisällyttää Ba-alueeseen, jolloin alueella sallittaisiin max. 16-kerroksinen rakentaminen.

Merkittiin, että lautakunta päätti muuttaa asioiden käsittelyjärjestystä siten, että tämän asian jälkeen käsiteltiin asemakaavaosaston asiat 1,2 ja 8.

29.11.2011 Pöydälle

Esittelijä

virastopäällikkö

Tuomas Rajajärvi

Lisätiedot

Annukka Lindroos, asemakaava-arkkitehti, puhelin: 310 37372

annukka.lindroos(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Faksi

 

Y-tunnus

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

+358 9 655 783

 

0201256-6

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Tilinro

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

FI0680001200062637

 

FI02012566