Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2012

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/3

 

30.01.2012

 

 

 

 

 

 

§ 96

Määrärahan myöntäminen Kansainvälisen Designsäätiön 2012 Helsingin rahoitusosuuden kattamiseen

HEL 2012-000979 T 02 02 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, viitaten kaupunginhallituksen päätökseen 17.5.2010 § 621 sekä kyseisen päätöksen liitteeseen (WDC 2012 järjestämistä koskeva sopimus), myöntää 1 375 000 euron suuruisen määrärahan Kansainvälisen designsäätiön vuoden 2012 Helsingin rahoitusosuuden kattamiseen. Määräraha maksetaan talousarvion kohdalta 1 04 02, Khn käyttövarat.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Ari Hietamäki, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Liitteet

1

WDC 2012 Lasku Helsingin kaupunki.pdf

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Kansainvälinen Designsäätiö

Esitysteksti
Liite 1

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee, viitaten kaupunginhallituksen päätökseen 17.5.2010 § 621 sekä kyseisen päätöksen liitteeseen (WDC 2012 järjestämistä koskeva sopimus), myöntää 1 375 000 euron suuruisen määrärahan Kansainvälisen designsäätiön vuoden 2012 Helsingin rahoitusosuuden kattamiseen. Määräraha maksetaan talousarvion kohdalta 1 04 02, Khn käyttövarat.

Esittelijä

WDC 2012 -hankkeessa mukana olevien kaupunkien kokonaisrahoitusosuus on 6 milj. euroa jakautuen kaupungeittain siten, että Helsingin osuus on 3 milj. euroa (50 %). Tämä Helsingin osuus 3 milj. euroa jakautuu arvion mukaan vuosille 2010–2013 siten, että vuonna 2010 maksettiin 350 000 euroa, vuonna 2011 maksetaan 1 125 000 euroa, vuonna 2012 maksetaan 1 375 000 euroa ja vuonna 2013 maksetaan 150 000 euroa.

Kaupungin vuoden 2012 talousarviossa kohdalla 1 04 02, Khn käyttövarat on varattu määrärahat kyseisen Helsingin vuoden 2012 maksuosuuden maksamiseen.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Ari Hietamäki, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Liitteet

1

WDC 2012 Lasku Helsingin kaupunki.pdf

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Kansainvälinen Designsäätiö

Esitysteksti
Liite 1

 

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Faksi

 

Y-tunnus

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

+358 9 655 783

 

0201256-6

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Tilinro

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

FI0680001200062637

 

FI02012566