Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2012

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/5

 

30.01.2012

 

 

 

 

 

 

§ 98

Eron myöntäminen kehittämispäällikkö Markus Härkäpäälle

HEL 2012-000476 T 01 01 04 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää talous- ja suunnittelukeskuksen kehittämisosaston osastopäällikölle, kehittämispäällikkö Markus Härkäpäälle, eron 1.7.2012 lukien eläkkeelle siirtymisen vuoksi.

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa talous- ja suunnittelukeskusta julistamaan kehittämispäällikön viran haettavaksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Riitta Kivinen, henkilöstöpäällikkö, puhelin: 310 36284

riitta.kivinen(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Taloushallintopalvelu

 

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee myöntää talous- ja suunnittelukeskuksen kehittämisosaston osastopäällikölle, kehittämispäällikkö Markus Härkäpäälle, eron 1.7.2012 lukien eläkkeelle siirtymisen vuoksi.

Samalla kaupunginhallitus päättänee kehottaa talous- ja suunnittelukeskusta julistamaan kehittämispäällikön viran haettavaksi.

Esittelijä

Talous- ja suunnittelukeskuksen kehittämisosaston osastopäällikkö, kehittämispäällikkö Markus Härkäpää, on ilmoittanut jäävänsä eläkkeelle 1.7.2012 lukien.

Esittelijä pitää tärkeänä, että kehittämispäällikön virka saadaan täytettyä mahdollisimman nopeasti sen tultua avoimeksi. Sen vuoksi virka tulisi julistaa haettavaksi välittömästi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Riitta Kivinen, henkilöstöpäällikkö, puhelin: 310 36284

riitta.kivinen(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Taloushallintopalvelu

 

Tiedoksi

Ao. henkilö

Talous- ja suunnittelukeskus

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Faksi

 

Y-tunnus

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

+358 9 655 783

 

0201256-6

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Tilinro

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

FI0680001200062637

 

FI02012566