Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2012

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Sj/1

 

30.01.2012

 

 

 

 

 

 

§ 109

Kunnalliset virka- ja työehtosopimukset 2012 - 2013

HEL 2012-000778 T 01 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi sopimuskaudeksi 1.1.2012 – 28.2.2014 solmitun kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen, kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen, kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen, kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen sekä kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen.

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa henkilöstökeskusta yhdessä virastojen ja liikelaitosten kanssa ryhtymään kaikkiin sopimuksista johtuviin täytäntöönpanotoimiin.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Tuula Haatainen

Lisätiedot

Asta Enroos, palvelussuhdepäällikkö, puhelin: 310 36420

asta.enroos(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Taloushallintopalvelu-liikelaitos

 

Henkilöstökeskus

 

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi sopimuskaudeksi 1.1.2012 – 28.2.2014 solmitun kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen, kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen, kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen, kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen sekä kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen.

Samalla kaupunginhallitus päättänee kehottaa henkilöstökeskusta yhdessä virastojen ja liikelaitosten kanssa ryhtymään kaikkiin sopimuksista johtuviin täytäntöönpanotoimiin.

Esittelijä

Kunta-alalla on allekirjoitettu kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus (KVTES), teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus (TS), opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus (OVTES), tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus (TTES) sekä lääkärien virkaehtosopimus (LS) 2012 - 2013. Sopimukset ovat voimassa 1.1.2012 – 28.2.2014.

Koulutetun terveydenhuoltohenkilöstön ammattijärjestö Tehy ry:n osalta on sovittu, että heihin sovelletaan kulloinkin voimassa olevaa kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta (KVTES).

Kunta-alan työ- ja virkaehtosopimukset 2012–2013 toteuttavat työ-markkinakeskusjärjestöjen neuvottelutulosta 13.10.2011 raamisopimukseksi Suomen kilpailukyvyn ja työllisyyden turvaamisesta. Koko sopimuskauden keskimääräinen kustannusvaikutus on kaikilla sopimusaloilla 4,46 %.

Palkantarkistukset ja sopimuksissa olevat tekstimuutokset tulevat voi-maan 1. tammikuuta 2012 ja 1. helmikuuta 2013. Yleiskorotuksien ja järjestelyerien suuruuteen vaikuttavat ao. sopimuksen tekstimuutokset ja niiden kustannusvaikutukset, mistä syystä palkkojen korotusprosentit vaihtelevat sopimusaloittain.

Yleiskorotukset

Kaikilla sopimusaloilla toteutetaan yleiskorotus 1.1.2012. Yleiskorotus on suuruudeltaan 1,7 % kaikilla muilla sopimusaloilla paitsi kunnallisen opetushenkilöstön virka – ja työehtosopimuksessa (OVTES), jossa yleiskorotus toteutetaan 1,6 %:n suuruisena.

Kaikilla sopimusaloilla toteutetaan yleiskorotukset myös 1.2.2013. Yleiskorotus vaihtelee sopimusaloittain seuraavasti: KVTES, TS ja TTES 1,46 %, OVTES 1,36 % ja LS 1,3 %.

Paikallinen järjestelyerä

1.1.2012 toteutetaan paikallinen järjestelyerä kunnallisen lääkäreiden virkaehtosopimuksen (LS) ja teknisen henkilöstön virka ja työehtosopimuksen (TS) piirissä. Lääkärisopimuksen liitteessä 1 paikallinen järjestelyerä on suuruudeltaan 0,5 %, 0,8 % liitteessä 2 ja 0,4 % liitteessä 5, muissa lääkärisopimuksen liitteissä ei järjestelyerää ole. TS:n piirissä järjestelyerän suuruus on 0,4 %.

1.2.2013 toteutetaan paikallinen järjestelyerä kaikilla sopimusaloilla. Järjestelyerän suuruus vaihtelee sopimusaloittain: KVTES, TS ja TTES 0,6 %, OVTES 0,3 % ja LS (ainoastaan liitteen 3 sairaalalääkärit) 0,35 %.

Henkilöstökeskus neuvottelee järjestelyerästä paikallisesti ja antaa sen toteuttamisesta virastoille ja liikelaitoksille erilliset ohjeet.

Muut keskeiset sopimusmuutokset

KVTES:n, TS:n, LS:n ja OVTES:n mukaisia palkkarakenteita on uudistettu siten, että vuosisidonnaisten henkilökohtaisten lisien osuutta on pienennetty. Vastaavan suuruinen korotus on lisätty tehtäväkohtaisiin palkkoihin ja peruspalkkoihin. Muutokset toteutetaan joko 1.1.2012 tai 1.2.2013 sopimusalasta riippuen. KVTES:ssa vuosisidonnainen henkilökohtainen lisä muuttuu työkokemuslisäksi.

Työkokemuslisän kertymiseen liittyviä perusteita on myös uudistettu, esimerkiksi yritystoiminta voidaan lukea hyväksi palvelusaikaan, mikäli siitä katsotaan olevan olennaista hyötyä nykyisissä tehtävissä.

Tammikuun palkanmaksun yhteydessä maksetaan 150 euron suuruinen kertaerä. Edellytyksenä on, että henkilön palvelussuhde on alkanut viimeistään 16.9.2011 ja palvelussuhde on keskeytymättä jatkunut vähintään 16.12.2011 saakka ja palvelussuhde on voimassa 10.1.2012. Lisäksi edellytetään, että henkilölle maksetaan palkkaa tammikuulta 2012.

KVTES:n ja TS:n mukainen vähimmäispalkka on 1.1.2012 lukien 1 502,62 euroa kuukaudessa ja 1.2 2013 lukien 1 533,57 euroa.

Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen korvauksia on korotettu.

Sopimuksissa on uudistettu tiettyjä palkkiokäsitteitä, esimerkiksi kerta-palkkio korvaa jatkossa kannustuslisän. Uutena palkkatekijänä on ns. rekrytointilisä. Uusien palkkatekijöiden käyttöönottoa valmistellaan henkilöstökeskuksessa ja niiden perusteet selvitetään henkilöstöjärjestöjen

Vuosilomamääräyksistä on poistettu B-taulukko, jota on käytetty maksettaessa kuukausipalkkaisille henkilöille lomakorvausta pitämättömistä vuosilomista (käytännössä palvelusuhteen päättyessä). Tämä muutos lisää korvattavien vuosilomapäivien lukumäärää. Vuosilomapäivät korvataan em. tilanteissa A-taulukon mukaan.

Isyysvapaan kuusi ensimmäistä arkipäivää ovat nyt kunnallisissa sopimuksissa palkallisia. Palkallista isyysvapaata voidaan hakea aikaisintaan 1.1.2012, minkä vuoksi palkallinen isyysvapaa voi käytännössä toteutua aikaisintaan 1.2.2012 lukien, sopimusedellytysten muutoin täyttyessä.

Kunnallisten virka- ja työehtosopimusten sisältöä selostetaan seikkaperäisesti kunnallisten työmarkkinalaitoksen yleiskirjeissä. Yleiskirjeisiin sisältyvät myös tässä esitettyjen palkkamääräysten lisäksi toteutettavat tekstimuutokset.

Sopimusasiakirjat ja yleiskirjeet ovat nähtävillä Kunnallisen työmarkkinalaitoksen kotisivuilla osoitteessa www.kuntatyonantajat.fi.

Henkilöstökeskuksessa ja taloushallintopalvelu –liikelaitoksessa valmistellaan sopimusten täytäntöönpanoa. Tässä vaiheessa sopimukset tulisi merkitä tiedoksi ja kehottaa henkilöstökeskusta yhdessä virastojen ja liikelaitosten kanssa huolehtimaan kaikista tarvittavista sopimusten täytäntöönpanotoimista.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Tuula Haatainen

Lisätiedot

Asta Enroos, palvelussuhdepäällikkö, puhelin: 310 36420

asta.enroos(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Taloushallintopalvelu-liikelaitos

 

Henkilöstökeskus

 

 

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Faksi

 

Y-tunnus

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

+358 9 655 783

 

0201256-6

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Tilinro

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

FI0680001200062637

 

FI02012566