Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2012

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/6

 

30.01.2012

 

 

 

 

 

 

§ 87

V Sj / Vt Sari Näreen aloite luottamus- ja työsuhteisten oikeusturvan parantamisesta

Pöydälle 30.01.2012

HEL 2011-004403 T 01 00 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1

Vt Sari Näreen aloite

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa vt Sari Näreen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Vt Sari Näre esittää aloitteessaan luottamus- ja työsuhteissa rikoksen kohteiksi joutuvien oikeusturvan parantamista. Aloitteessa todetaan kaupungin hyväksyneen ponnen, jossa edellytetään kaupungin edistävän lainsäännön parantamista siten, että asianomistajana viharikoksissa voisi olla sekä työnantaja että rikoksen uhri.

Khs viittaa henkilöstökeskuksen ja oikeuspalveluiden lausuntoihin ja toteaa, että Helsingin kaupungilla on tavoitteena työympäristö, jossa ei ole työntekijöiden terveyttä ja turvallisuutta uhkaavia vaara- tai haittatekijöitä. Työpaikka pyritään pitämään turvallisena tunnistamalla esiintyvät vaaratekijät ja hallitsemalla niiden aiheuttamat riskit jo ennakolta. Yhteistyössä linjajohdon, työsuojeluorganisaation ja työterveyshuollon kanssa työolot järjestetään sellaisiksi, että ne tukevat myös työn sujuvuutta.

Kaupunki on vuonna 2011 ottanut käyttöönsä Työsuojelupakki-työkalun, jonka avulla voi helposti tehdä ilmoituksen läheltä piti -, väki-valta- tai uhkatilanteista. Se tarjoaa esimiehille ja työsuojeluorganisaa-tiolle tehokkaan tavan käsitellä ja seurata viraston työturvallisuustilaa ja ohjaa esimiehiä puuttumaan ja käsittelemään organisaatiossa sattuneita työtapaturmia ja turvallisuuspoikkeamia.

Henkilöstökeskus ja hallintokeskuksen oikeuspalvelut ovat antaneet 20.1.2011 yhteisen ohjeen ”Kaupungin viranhaltijoihin ja työntekijöihin kohdistuvat uhkaukset ja väkivaltatilanteet”, jossa selostetaan menettelytavat tilanteissa, joissa viranhaltija tai työntekijä joutuu työssään uhkauksen tai väkivallan kohteeksi. Ohjeen tarkoituksena on parantaa uhka- ja väkivaltatilanteisiin joutuneen henkilöstön oikeusturvaa.

Ohjeen pääperiaatteet ovat, että kaikkiin uhkauksiin tai uhkauksen kaltaisiin tilanteisiin suhtaudutaan vakavasti ja että laittoman uhkauksen tai muun sen kaltaisen tilanteen kohteeksi joutunutta ei jätetä yksin.

Oikeuspalvelut antaa kaupunginhallituksen päätöksen (17.6.1991, 1320 §) mukaisesti tietyin edellytyksin oikeusapua niille kaupungin palveluksessa oleville henkilöille, jotka ovat virantoimituksessa tai työssään sattuneiden tapausten johdosta mm. asianomistajina korvaus- tai syytevaatimuksia koskevissa oikeudenkäynneissä.

Aloitteessa kuvattu vihapuhe voi tapauskohtaisesti täyttää esimerkiksi rikoslain kotirauhan rikkomista (RL 24:1), kunnianloukkausta (RL 24:9) tai laitonta uhkausta (RL 25:7) koskevat tunnusmerkistöt. Siten kaupungin palveluksessa olevat henkilöt, jotka ovat työstään johtuen joutuneet kuvatun kaltaisen toiminnan kohteeksi, voivat saada oikeusapua oikeuspalveluista

Kaupunginlakimies päättää oikeudenkäyntiavun antamisesta tapauskohtaisesti.

Luottamushenkilöt eivät asemassaan ole kaupungin viranhaltijoita tai työntekijöitä eikä Helsingin kaupungilla ole tällä hetkellä oikeudellista perustaa tarjota oikeudellista apua luottamushenkilöille tai tehdä poliisille ilmoitusta luottamushenkilöön kohdistuneesta lievästä pahoinpitelystä. Luottamushenkilöiden aseman muuttaminen edellyttäisi lain muutosta ja voimavarojen uudelleen suuntaamista.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1

Vt Sari Näreen aloite

 

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Faksi

 

Y-tunnus

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

+358 9 655 783

 

0201256-6

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Tilinro

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

FI0680001200062637

 

FI02012566