Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2012

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/1

 

30.01.2012

 

 

 

 

 

 

§ 82

V Helsingin Energia -liikelaitoksen johtokunnan jäsenen valinta

HEL 2012-001049 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee

1.     myöntää Annika Anderssonille vapautuksen Helsingin Energia -liikelaitoksen johtokunnan jäsenen luottamustoimesta

2.     valita ____________________ uudeksi jäseneksi Helsingin Energia -liikelaitoksen johtokuntaan vuoden 2012 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Maria Nyfors, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

 

Helsingin Energia -liikelaitoksen jk

 

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee

1.     myöntää Annika Anderssonille vapautuksen Helsingin Emergia -liikelaitoksen johtokunnan jäsenen luottamustoimesta

2.     valita ____________________ uudeksi jäseneksi Helsingin Energia -liikelaitoksen johtokuntaan vuoden 2012 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

Annika Andersson (Vihr.) pyytää 19.1.2012 vapautusta Helsingin Energia -liikelaitoksen johtokunnan jäsenen luottamustoimesta muiden luottamustehtävien vuoksi.

Kaupunginvaltuusto valitsi 14.1.2009 (asia 5) Annika Anderssonin jäseneksi Helsingin Energia -liikelaitoksen johtokuntaan toimikaudeksi 2009-2012. Kaupunginvaltuuston olisi valittava uusi jäsen toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.

Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto käsittelisi asian jo 1.2.2012 pidettävässä kokouksessa, koska Annika Andersson valittaneen Vantaan Energia Oy:n hallituksen jäseneksi ylimääräisessä yhtiökokouksessa 7.2.2012.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Maria Nyfors, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

 

Helsingin Energia -liikelaitoksen jk

 

Tiedoksi

Hallintokeskus

Taloushallintopalvelu

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Faksi

 

Y-tunnus

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

+358 9 655 783

 

0201256-6

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Tilinro

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

FI0680001200062637

 

FI02012566