Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2012

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Ryj/4

 

30.01.2012

 

 

 

 

 

 

§ 107

Lausunnon antaminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Surehand Oy:n ympäristölupahakemuksesta (Tattarisuon teollisuusalue)

HEL 2011-009222 T 11 01 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle seuraavan lausunnon Surehand Oy:n ympäristölupahakemuksesta, joka koskee rakennusjätteen sekä kaupan ja teollisuusjätteen vastaanottoa ja käsittelyä energiakäyttöön Tattarisuon teollisuusalueella (Dnro ESAVI/209/04.08.2011):

Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin kaupungin ympäristölautakunta on 10.1.2012 antanut Etelä-Suomen aluehallintovirastolle lausunnon Surehand Oy:n ympäristölupahakemuksesta. Kaupunginhallitus viittaa ympäristölautakunnan lausuntoon ja toteaa lisäksi seuraavaa:

Laitoksen sijaintialue sisältyy Tattarisuon pienteollisuus- ja varastoalueen 11.8.1987 vahvistettuun asemakaavaan nro 9200. Hakemuksessa esitetyillä tonteilla on käytettävissä kerrosalaa yhteensä noin 3 225 k-m². Kaavan mukaan rakennusten enimmäiskorkeus on 12 metriä ja vähimmäisetäisyys tontin rajasta on 6 metriä. Kaavan mukaan alueen rakennusten, rakenteiden, piha-alueiden ja ajoratojen suunnittelussa, perustamisessa ja muussa rakentamisessa tulee ottaa erityisesti huomioon alueen maaperä- ja pohjavesisuhteet, niistä aiheutuvat painumat sekä pintavesiolosuhteet. Rakentaminen sekä siihen liittyvät kuivatus-, salaojitus- ja täyttötoimenpiteet eivät saa aiheuttaa pohjavedenpinnan liiallista alenemista. Ulkovarastointiin käytettävälle tontille tulee kaavan mukaan rakentaa katurajaan vähintään 150 cm korkea umpiaita ja sen kadunpuoleiselle sivulle tulee istuttaa pensasrivi. Umpiaita tulee ulottaa vähintään 10 m viereisten tonttien rajasivuille.

Hakemuksessa jätteiden lajittelutilaksi esitetty uusi pressuhalli on liitepiirroksessa sijoitettu kaavan vähimmäisetäisyyttä lähemmäksi naapuritontin rajaa. Kaupunginhallitus toteaa, että etäisyyden ylitykselle tulee saada naapurin suostumus. Uusi pressuhalli on sijoitettu Rattitien varressa myös osin istutettavalle alueelle, joka on esitetty asfaltoitavaksi. Rattitien varren nykyisestä julkisivulinjasta poikkeamiselle ei ole esitetty perusteita, joten kaupunginhallitus ei puolla kadunpuoleisen rakennusalan rajan ylitystä.

Kaupunginhallitus katsoo, että tontin itäreunalle liitepiirroksessa esitetty laaja asfalttipinnoite on suunniteltava ja toteutettava siten, etteivät vaikutukset pohjavesioloihin tai naapuritonttien ja katualueen kuivatukseen ole merkittäviä.

Tuulilasintien varressa on esitetty pysäköintipaikkoja kaavan istutettavalle alueelle. Mikäli hakemuksen tontit yhdistetään yhdeksi tontiksi, ei ehdotuksessa esitetty rakentamisen määrä ylittäisi sallittua rakennusoikeuden määrää. Sisäänajoväylälle esitetty 10 metrin leveys ylittää alueen normaalin mitoituksen.

Kaupunginhallitus toteaa, että ympäristölupahakemuksessa esitetyn työkoneiden melun pakokaasupäästöjen lisäksi toiminnasta saattaa aiheutua muitakin päästöjä ympäristöön. Tällaisia mahdollisia haittoja ovat esimerkiksi pölyäminen tai haitta-aineiden kulkeutuminen vesien mukana. Kaupunginhallitus katsoo, että ympäristölupaharkinnassa ja toiminnan järjestämisessä tulee ottaa riittävällä tavalla huomioon päästöjen hallinta siten, ettei toiminnasta aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa tai kohtuutonta haittaa alueen muille toimijoille.

Kaupunginhallitus puoltaa Surehand Oy:n ympäristölupahakemuksen hyväksymistä, mikäli hakemuksen käsittelyssä otetaan huomioon hakemuksessa esitettyjen seikkojen lisäksi edellä sekä ympäristölautakunnan lausunnossa esitetyt näkökohdat.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102

erja.saarinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Etelä-Suomen AVI:n lausuntopyyntö

2

Surehand Oy:n ympäristölupahakemus

3

Hakemuksen liitteet

4

Liitepiirros

5

Ympäristökartta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, ympäristölupavastuualue

 

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle seuraavan lausunnon Surehand Oy:n ympäristölupahakemuksesta, joka koskee rakennusjätteen sekä kaupan ja teollisuusjätteen vastaanottoa ja käsittelyä energiakäyttöön Tattarisuon teollisuusalueella (Dnro ESAVI/209/04.08.2011):

Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin kaupungin ympäristölautakunta on 10.1.2012 antanut Etelä-Suomen aluehallintovirastolle lausunnon Surehand Oy:n ympäristölupahakemuksesta. Kaupunginhallitus viittaa ympäristölautakunnan lausuntoon ja toteaa lisäksi seuraavaa:

Laitoksen sijaintialue sisältyy Tattarisuon pienteollisuus- ja varastoalueen 11.8.1987 vahvistettuun asemakaavaan nro 9200. Hakemuksessa esitetyillä tonteilla on käytettävissä kerrosalaa yhteensä noin 3 225 k-m². Kaavan mukaan rakennusten enimmäiskorkeus on 12 metriä ja vähimmäisetäisyys tontin rajasta on 6 metriä. Kaavan mukaan alueen rakennusten, rakenteiden, piha-alueiden ja ajoratojen suunnittelussa, perustamisessa ja muussa rakentamisessa tulee ottaa erityisesti huomioon alueen maaperä- ja pohjavesisuhteet, niistä aiheutuvat painumat sekä pintavesiolosuhteet. Rakentaminen sekä siihen liittyvät kuivatus-, salaojitus- ja täyttötoimenpiteet eivät saa aiheuttaa pohjavedenpinnan liiallista alenemista. Ulkovarastointiin käytettävälle tontille tulee kaavan mukaan rakentaa katurajaan vähintään 150 cm korkea umpiaita ja sen kadunpuoleiselle sivulle tulee istuttaa pensasrivi. Umpiaita tulee ulottaa vähintään 10 m viereisten tonttien rajasivuille.

Hakemuksessa jätteiden lajittelutilaksi esitetty uusi pressuhalli on liitepiirroksessa sijoitettu kaavan vähimmäisetäisyyttä lähemmäksi naapuritontin rajaa. Kaupunginhallitus toteaa, että etäisyyden ylitykselle tulee saada naapurin suostumus. Uusi pressuhalli on sijoitettu Rattitien varressa myös osin istutettavalle alueelle, joka on esitetty asfaltoitavaksi. Rattitien varren nykyisestä julkisivulinjasta poikkeamiselle ei ole esitetty perusteita, joten kaupunginhallitus ei puolla kadunpuoleisen rakennusalan rajan ylitystä.

Kaupunginhallitus katsoo, että tontin itäreunalle liitepiirroksessa esitetty laaja asfalttipinnoite on suunniteltava ja toteutettava siten, etteivät vaikutukset pohjavesioloihin tai naapuritonttien ja katualueen kuivatukseen ole merkittäviä.

Tuulilasintien varressa on esitetty pysäköintipaikkoja kaavan istutettavalle alueelle. Mikäli hakemuksen tontit yhdistetään yhdeksi tontiksi, ei ehdotuksessa esitetty rakentamisen määrä ylittäisi sallittua rakennusoikeuden määrää. Sisäänajoväylälle esitetty 10 metrin leveys ylittää alueen normaalin mitoituksen.

Kaupunginhallitus toteaa, että ympäristölupahakemuksessa esitetyn työkoneiden melun pakokaasupäästöjen lisäksi toiminnasta saattaa aiheutua muitakin päästöjä ympäristöön. Tällaisia mahdollisia haittoja ovat esimerkiksi pölyäminen tai haitta-aineiden kulkeutuminen vesien mukana. Kaupunginhallitus katsoo, että ympäristölupaharkinnassa ja toiminnan järjestämisessä tulee ottaa riittävällä tavalla huomioon päästöjen hallinta siten, ettei toiminnasta aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa tai kohtuutonta haittaa alueen muille toimijoille.

Kaupunginhallitus puoltaa Surehand Oy:n ympäristölupahakemuksen hyväksymistä, mikäli hakemuksen käsittelyssä otetaan huomioon hakemuksessa esitettyjen seikkojen lisäksi edellä sekä ympäristölautakunnan lausunnossa esitetyt näkökohdat.

Esittelijä

Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää Helsingin kaupungin lausuntoa Surehand Oy:n ympäristölupahakemuksesta, joka koskee rakennusjätteen sekä kaupan ja teollisuusjätteen vastaanottoa ja käsittelyä energiakäyttöön Tattarisuon teollisuusalueella. Lausuntoa pyydetään erityisesti kaavoitusasioista. Lausunto pyydetään toimittamaan aluehallintovirastoon 4.1.2012 mennessä. Lausunnon antamiselle on saatu lisäaikaa 4.2.2012 saakka.

Esittelijä toteaa, että myös ympäristölautakunta on 10.1.2012 kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena antanut Etelä-Suomen aluehallintovirastolle lausunnon Surehand Oy:n lupahakemuksesta.

Hakemuksen mukainen toiminta ja ympäristö

Luvanhakijan on tarkoitus aloittaa Tattarisuon teollisuusalueella osoitteessa Tuulilasintie 3 Helsingin kaupungilta vuokraamallaan tontilla rakennusjätteiden vastaanoton ja niiden lajittelun. Toiminta pyritään aloittamaan keväällä 2012, mikäli luvat toiminnalle on myönnetty. Laitoksen toiminnalle haetaan jatkuvaa lupaa.

Hakija ilmoittaa laitoksen vastaanottavan käsiteltäväksi rakennustyömailta tulevaa rakennusjätettä siten, että käsittelyn jälkeen siitä ohjautuu hyötykäyttöön 80 % ja 20 % kaato-paikalle. Laitos vastaanottaa myös kaupasta ja teollisuudesta tulevaa energian valmistukseen soveltuvaa jätettä, josta toimitetaan 90 % hyötykäyttöön ja 10 % kaatopaikalle. Laitos ei vastaanota eloperäistä biojätettä eikä ongelmajätteitä. Laitosalueella ei hakemuksen mukaan varastoida polttonesteitä.

Vastaanotettavat jätteet toimitetaan laitokselle vaihtolavakuorma-autoilla. Kuorman saavuttua se punnitaan ja sen soveltuvuus hyödynnettäväksi tarkastetaan. Pyöräalustainen lajittelukone esikäsittelee kuorman purkauskentällä eri materiaaleille varatuille jäte- ja vaihtolavoille. Loppulajittelu suoritetaan pienipyöräisellä kuormaajalla. Täydet lavat toimitetaan kolmen lavan yhteiskuljetuksina joko hyötykäyttöpaikoille tai kaatopaikalle.

Hakijan mukaan laitoksessa ei synny päästöjä ilmaan eikä maaperään lukuun ottamatta lajittelukoneiden normaaleja pakokaasupäästöjä. Koska vastaanotettavat jätteet lajitellaan ja toimitetaan edelleen hyötykäyttöön tai kaatopaikalle, ei laitoksella synny tuotannossaan muita jätteitä jotka varastoituisivat tontille.

Hakemuksessa esitetään jätteiden vastaanottomääriksi rakennusjätteen osalta 40 000–50 000 tonnia vuodessa ja kaupanjätteen osalta 7 000–10 000 tonnia vuodessa.

Lähimmät häiriintyvät kohteet (asuinkiinteistöjä) sijaitsevat noin 500 metrin päässä laitoksen itäpuolella Tattariharjuntien varrella. Laitos ei sijaitse pohjaveden hankinnan kannalta tärkeällä pohjavesialueella. Päivittäinen toiminta-aika on maanantaista perjantaihin kello 7–20.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102

erja.saarinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Etelä-Suomen AVI:n lausuntopyyntö

2

Surehand Oy:n ympäristölupahakemus

3

Hakemuksen liitteet

4

Liitepiirros

5

Ympäristökartta

Oheismateriaali

1

1.4 Muutoksenhakukielto, valmistelu

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, ympäristölupavastuualue

 

Tiedoksi

Ympäristölautakunta

Kaupunkisuunnittelulautakunta

Talous- ja suunnittelukeskus

Päätöshistoria

Kaupunkisuunnittelulautakunta 17.01.2012 § 11

HEL 2011-009222 T 11 01 00 00

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Surehand Oy on hakenut Etelä-Suomen aluehallintovirastolta ympäristölupaa, joka koskee rakennusjätteen sekä kaupan ja teollisuusjätteen vastaanottoa ja käsittelyä energiakäyttöön.

Hakemuksen tontit sijaitsevat Tattarisuon pienteollisuusalueen keskiosissa osoitteissa Tuulilasintie 3–5 ja Rattitie 4–6. Tattarisuon alue sijaitsee Malmin lentokenttäalueen ja Alppikylän uuden asuinalueen välissä.

Helsingin yleiskaava 2002 on tullut voimaan 19.1.2007 lukuun ottamatta Malmin lentokenttää. Tattarisuon alue on yleiskaavassa työpaikka- ja teollisuusaluetta. Malmin lentokenttäalueella on voimassa kaupunginvaltuuston 9.12.1992 hyväksymä Yleiskaava 1992, jossa Malmin lentokenttäalue on osoitettu liikennealueeksi (L), joka muutetaan asunto-alueeksi, jos yleiskaavakartalla osoitettu muu toiminta siirtyy pois. Helsingin uuden yleiskaavan valmistelu alkaa vuonna 2012.

Malmin lentokenttää ja samalla myös sen lähiympäristöä koskevia asioita käsitellään myös Uudenmaan maakuntakaavan valmistelun yhteydessä. Maakuntakaavan tarkistaminen on käynnissä Uudenmaan liiton toimesta ja sen on arvioitu valmistuvan vuoden 2012 lopussa.

Ennen eri edellä mainittujen suunnitelmien ja selvitysten valmistumista toiminta lentokentällä ja sen lähiympäristössä säilynee siis ennallaan.

Alue sisältyy Tattarisuon pienteollisuus- ja varastoalueen 11.8.1987 vahvistettuun asemakaavaan nro 9200. Hakemus koskee tontteja, joiden pinta-ala on yhteensä noin 6 450 m². Asemakaavassa tontit on merkitty teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi. Asemakaavassa tontin rakennusoikeus on ilmaistu tehokkuusluvulla e = 0,5, joten hakemuksessa esitetyillä tonteilla on käytettävissä kerrosalaa yhteensä noin 3 225 k-m². Kaavan mukaan rakennusten enimmäiskorkeus on 12 metriä ja vähimmäisetäisyys tontin rajasta on 6 metriä. Katujen reunat on kaavassa osoitettu tiheällä pensasistutuksella istutettavaksi alueeksi.

Kaavan mukaan alueen rakennusten, rakenteiden, piha-alueiden ja ajoratojen suunnittelussa, perustamisessa ja muussa rakentamisessa tulee ottaa erityisesti huomioon alueen maaperä- ja pohjavesisuhteet, niistä aiheutuvat painumat sekä pintavesiolosuhteet. Rakentaminen sekä siihen liittyvät kuivatus-, salaojitus- ja täyttötoimenpiteet eivät saa aiheuttaa pohjavedenpinnan liiallista alenemista.

Ulkovarastointiin käytettävälle tontille tulee kaavan mukaan rakentaa katurajaan vähintään 150 cm korkea umpiaita ja sen kadunpuoleiselle sivulle tulee istuttaa pensasrivi. Umpiaita tulee ulottaa vähintään 10 m viereisten tonttien rajasivuille.

Jätteiden lajittelutilaksi esitetty uusi pressuhalli on liitepiirroksessa sijoitettu kaavan vähimmäisetäisyyttä lähemmäksi naapuritontin rajaa, joten etäisyyden ylitykselle tulee saada naapurin suostumus. Uusi pressuhalli on sijoitettu Rattitien varressa myös osin istutettavalle alueelle, joka on esitetty asfaltoitavaksi. Rattitien varren nykyisestä julkisivulinjasta poikkeamiselle ei ole esitetty perusteita, joten kaupunkisuunnittelulautakunta ei puolla kadunpuoleisen rakennusalan rajan ylitystä.

Tontin itäreunalle liitepiirroksessa esitetty laaja asfalttipinnoite on suunniteltava ja toteutettava siten, etteivät vaikutukset pohjavesioloihin tai naapuritonttien ja katualueen kuivatukseen ole merkittäviä.

Tuulilasintien varressa on esitetty pysäköintipaikkoja kaavan istutettavalle alueelle. Mikäli hakemuksen tontit yhdistetään yhdeksi tontiksi, ei ehdotuksessa esitetty rakentamisen määrä ylittäisi sallittua rakennusoikeuden määrää. Sisäänajoväylälle esitetty 10 metrin leveys ylittää alueen normaalin mitoituksen.

Kaupunkisuunnittelulautakunta toteaa, että ympäristölupahakemuksessa esitetyn työkoneiden melun pakokaasupäästöjen lisäksi toiminnasta saattaa aiheutua muitakin päästöjä ympäristöön. Tällaisia mahdollisia haittoja ovat esimerkiksi pölyäminen tai haitta-aineiden kulkeutuminen vesien mukana. Ympäristölupaharkinnassa ja toiminnan järjestämisessä tulee ottaa riittävällä tavalla huomioon päästöjen hallinta siten, ettei toiminnasta aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa tai kohtuutonta haittaa alueen muille toimijoille.

Hakemuksessa tonteille esitetty jätteiden käsittelytoiminta on kaavanmukaista varastointitoimintaa teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueelle.

Kaupunkisuunnittelulautakunta puoltaa ympäristöluvan myöntämistä Surehand Oy:lle edellyttäen, että sen esittämät näkökohdat ympäristöhaittojen estämisestä ja alueen toimintojen järjestämisestä asemakaavan mukaisesti otetaan huomioon riittävällä tavalla.

Esittelijä

asemakaavapäällikkö

Olavi Veltheim

Lisätiedot

Elias Rainio, arkkitehti, puhelin: 310 37275

elias.rainio(a)hel.fi

Kaarina Laakso, diplomi-insinööri, puhelin: 310 37250

kaarina.laakso(a)hel.fi

 

Ympäristölautakunta 10.01.2012 § 10

HEL 2011-009222 T 11 01 00 00

ESAVI/209/04.08/2011

Päätös

Ympäristölautakunta  päätti antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ja kaupunginhallitukselle Surehand Oy:n jätteiden laitos- tai ammattimaista käsittelyä tai hyödyntämistä koskevasta ympäristölupahakemuksesta seuraavan lausunnon.

Laitoksen sijainti ja muu toiminta alueella

Laitos sijaitsee Tattarisuon teollisuusalueella osoitteessa Tuulilasintie 3, 00770 HELSINKI. Laitoksella on käytössään myös tontit osoitteessa Rattitie 4-6.

Laitoksen ympäristö ja häiriintyvät kohteet

Toiminta sijoittuu teollisuusalueelle. Lähimmät häiriintyvät kohteet (asuinkiinteistöjä) sijaitsevat noin 500 metrin päässä laitoksen itäpuolella Tattariharjuntien varrella.

Laitos ei sijaitse pohjaveden hankinnan kannalta tärkeällä pohjavesi-alueella.

Laitoksen toiminta

Hakemuksen mukaan kentällä on tarkoitus vastaanottaa ja lajitella rakennustyömailta peräisin olevaa rakennusjätettä sekä kaupasta ja teollisuudesta peräisin olevaa energiajätettä.

Hakemuksessa ja sen eri liitteissä toimintaa on kuvattu hieman eri tavalla. Jätteet tuodaan laitokselle pääosin yrityksen omalla vaihtolavakalustolla. Muiden osuus tuoduista jätteistä on 20–30 %. Punnituksen ja kuormien tarkastuksen jälkeen kuorma kipataan lajittelukatokseen. Jäte esilajitellaan eri jätejakeille varatuille siirtolavoille pyöräalustaisella lajittelukahmarilla. Loppulajittelu tehdään pienemmällä koneella/käsilajitteluna. Lajittelukatos on metallirunkoinen molemmista päistä avoin pressuhalli. Hallin lattia on asfalttia. Halli on hakemuksen mukaan viemäröity öljynerottimen kautta jätevesiviemäriin.

Päivittäinen toiminta-aika on maanantaista perjantaihin kello 7–20. Laitokselle arvioidaan tulevan päivittäin noin 35 kuormaa. Kuorma-autot  ajavat sisään Tuulilasintien puolelta ja ulos Rattitien puolelta. Laitoksella on kaksi pyöräalustaista kuormaajaa, joista toisen päivittäinen toiminta aika on 3–4 tuntia ja toisen 1–2 tuntia.

Vastaanotettavan rakennusjätteen määrästä on hakemuksessa ja sen eri liitteissä toisistaan poikkeavia tietoja. Vastaanotettavan rakennusjätteen määrää vaihtelee 20 000 tonnista 50 000 tonniin rakennusjätettä vuodessa. Vastaanotettavaa puhdasta puujätettä koskevat tiedot vaihtelevat 2 000 tonnista 6 000 tonniin vuodessa. Kaupan ja teollisuuden jätteitä otetaan vastaan vuosittain noin 5 000–10 000 tonnia. Suurin varasto on hakemuksen mukaan 381 tonnia rakennusjätteitä ja kaupan ja teollisuuden jätteitä.

Rakennusjätteestä ja puujätteestä arvioidaan saatavan lajittelemalla hyötykäyttöön 80–90 %. Loppu viedään kaatopaikalle. Kaupan jätteestä arvioidaan saatavan lajittelemalla hyötykäyttöön 90 %. Loput viedään kaatopaikalle.

Ympäristöhaitat ja niiden torjunta

Hakija ei katso toiminnalla olevan juurikaan päästöjä ilmaan, veteen tai maaperään pakokaasuja lukuun ottamatta. Kaikki vastaanotetut ja lajitellut materiaalit viedään säännöllisesti vastaanottopaikkoihin. Toiminnasta ei synny siten jätevarastoja. Laitos ei ota vastaan ongelmajätteitä. Laitosalueella ei hakemuksen mukaan varastoida polttonesteitä.

Poikkeustilanteet

Tulipalojen varalta on alkusammutuskalustoa. Öljyvuotojen varalta on imeytysmateriaalia. Jätevedet ohjataan öljyerotuskaivon kautta jätevesiviemäriin.

Toiminnan tarkkailu

Toiminnanharjoittaja pitää kirjaa päivittäin vastaanotetuista ja pois-viedyistä jätteistä. 

Ympäristölautakunnan lausunto

Ympäristölautakunta päätti puoltaa ympäristöluvan myöntämistä Surehand Oy:lle, kun hakemuksen käsittelyssä otetaan huomioon hakemuksessa esitetyn lisäksi seuraavat seikat.

Hakemuksessa esitetyt jätemäärät eivät täsmää keskenään. Eri kohdissa hakemusta ja eri liitteissä esitetyt tiedot vastaanotettavista jätemääristä ovat toisistaan merkittävästi poikkeavia. Hakemuksessa esitetään, että suurin varasto olisi 381 tonnia jätettä eli vastaisi viikossa vastaanotettavan jätteen määrää. Viikoittaisella 381 tonnin jätemäärällä vuosittain vastaanotettavan jätteen määrä voisi olla enintään noin 20 000 tonnia jätettä. Toiminnan valvonnan kannalta olisi tärkeää, että vaikka jätemääriä koskevat tiedot ovatkin arvioita, ne olisivat kuitenkin keskenään loogisia. 

Päätöksessä tulee täsmentää, mihin vastaanottopaikkoihin lajitellut jätejakeet saa viedä käsiteltäviksi  tai hyödynnettäväksi.

Tattarisuon teollisuusalue on tiiviisti rakennettu, minkä vuoksi rakennusjätteen käsittelystä voi aiheutua naapuritonteille pölyhaittaa. Pölyhaittojen ehkäisemiseksi liikennöitäviä alueita on säännöllisesti puhdistettava. Pölyäviä kuormia ei saa vastaanottaa laitokselle, vaan sellaiset tulee palauttaa. Pölyhaittoja on varauduttava torjumaan myös kastelemalla vastaanotettavaa jätettä. Pölyhaittoja ehkäisisi todennäköisesti myös ratkaisu, jossa lajitteluhalli olisi vain toisesta päädystä avoin. Hakijalta tulee edellyttää pölyntorjuntasuunnitelmaa.

Toiminnassa on huolehdittava roskaantumisen ehkäisemisestä. Jätteiden kuljetuksessa on käytettävä peitettyjä tai umpinaisia lavoja. Myös varastolavat on voitava peittää, etteivät kevyet jätejakeet leviä ympäristöön.

Toiminnassa on varauduttava siihen, että vastaanotettavin jätteiden joukossa on kuormantarkastuksista huolimatta jätteitä, joita ei laitokselle saa ottaa tai joita ei sinne haluta. Ne on varauduttava varastoimaan asianmukaisesti ja viemään jätteiden laadun edellyttämään käsittelyyn.

Poikkeuksellisista tilanteista tulee ilmoittaa myös Helsingin kaupungin ympäristökeskukselle.

Esittelijä

ympäristövalvontapäällikkö

Pertti Forss

Lisätiedot

Hannu Arovaara, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 32014

hannu.arovaara(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Faksi

 

Y-tunnus

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

+358 9 655 783

 

0201256-6

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Tilinro

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

FI0680001200062637

 

FI02012566