Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2012

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Ryj/1

 

30.01.2012

 

 

 

 

 

 

§ 104

Energiansäästöneuvottelukunnan jäsenmuutokset kaudelle 2011 - 2012

HEL 2012-000900 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti nimetä energiansäästöneuvottelukuntaan toimikaudelle 2011 - 2012 kaupunkisuunnitteluvirastoa edustavaksi jäseneksi yleiskaavasuunnittelija Alpo Tanin sekä terveyskeskusta edustavaksi jäseneksi insinööri Antti Halmin.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Energiansäästöneuvottelukunnan kirje

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Nimetyt

 

Energiansäästöneuvottelukunta

 

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee nimetä energiansäästöneuvottelukuntaan toimikaudelle 2011 - 2012 kaupunkisuunnitteluvirastoa edustavaksi jäseneksi yleiskaavasuunnittelija Alpo Tanin sekä terveyskeskusta edustavaksi jäseneksi insinööri Antti Halmin.

Esittelijä

Energiansäästöneuvottelukunta on 16.1.2012 esittänyt uusien jäsenten nimeämistä kaupungin palveluksesta pois siirtyneiden kahden jäsenen tilalle neuvottelukunnan kuluvan toimikauden loppuosalle.

Energiansäästöneuvottelukunnan kirje on liitteenä 1.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Energiansäästöneuvottelukunnan kirje

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Nimetyt

 

Energiansäästöneuvottelukunta

 

Tiedoksi

Kaupunkisuunnitteluvirasto

Rakennusvirasto

Terveyskeskus

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Faksi

 

Y-tunnus

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

+358 9 655 783

 

0201256-6

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Tilinro

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

FI0680001200062637

 

FI02012566