Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2012

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/4

 

30.01.2012

 

 

 

 

 

 

§ 97

Talousarviokohtiin 1 35 ja 2 42 liittyvien eräiden laskujen hyväksyminen

HEL 2012-000994 T 02 02 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti vuoden 2012 talousarvioon varattujen kohtien 1 35 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän maksuosuudet, Khn käytettäväksi ja 2 42 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän maksuosuudet, Khn käytettäväksi määrärahojen käyttöön liittyen oikeuttaa talous- ja suunnittelukeskuksen hyväksymään maksuosuuksien maksatukseen liittyvät laskut kaupunginvaltuuston hyväksymien talousarviomäärärahojen puitteissa.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Ari Hietamäki, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee vuoden 2012 talousarvioon varattujen kohtien 1 35 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän maksuosuudet, Khn käytettäväksi ja 2 42 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän maksuosuudet, Khn käytettäväksi määrärahojen käyttöön liittyen oikeuttaa talous- ja suunnittelukeskuksen hyväksymään maksuosuuksien maksatukseen liittyvät laskut kaupunginvaltuuston hyväksymien talousarviomäärärahojen puitteissa.

Esittelijä

Talousarviossa on varattu määrärahat Helsingin maksuosuuksien maksamiseksi HSY:lle (Ta-kohta 1 35; Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän maksuosuudet, Khn käytettäväksi) ja HSL:lle (Ta-kohta 2 42; Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän maksuosuudet, Khn käytettäväksi).

Maksuosuudet maksetaan kyseisille kuntayhtymille kaupunginvaltuuston hyväksymien määrärahojen suuruisina. Maksuosuudet tilitetään kuntayhtymille erikseen kuntayhtymien kanssa sovitun maksatusaikataulun mukaisesti kuntayhtymien kaupungille osoittamaa laskua vastaan. Näiden kuntayhtymien esittämien laskujen hyväksyminen sekä oikeellisuuden tarkistaminen tehdään talous- ja suunnittelukeskuksessa.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Ari Hietamäki, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Tiedoksi

Taloushallintopalvelu

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Faksi

 

Y-tunnus

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

+358 9 655 783

 

0201256-6

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Tilinro

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

FI0680001200062637

 

FI02012566