Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2012

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Ryj/2

 

30.01.2012

 

 

 

 

 

 

§ 105

Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa vuonna 2010

HEL 2012-000931 T 14 03 04

Päätös

Kaupunginhallitus päätti

- merkitä tiedoksi raportin ’Energiasäästötoiminnan ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa vuonna 2010’

- oikeuttaa energiansäästöneuvottelukunnan lähettämään raportin työ- ja elinkeinoministeriölle, Motiva Oy:lle ja Kuntaliitolle osana ministeriön ja Helsingin kaupungin välisen energiatehokkuussopimuksen velvoitteiden toteutumisen raportointia.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Energiansäästöneuvottelukunnan kirje ja raportti 'Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa vuonna 2010

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Energiansäästöneuvottelukunta

Muutoksenhakukielto, valmistelu

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee

- merkitä tiedoksi raportin ’Energiasäästötoiminnan ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa vuonna 2010’

- oikeuttaa energiansäästöneuvottelukunnan lähettämään raportin työ- ja elinkeinoministeriölle, Motiva Oy:lle ja Kuntaliitolle osana ministeriön ja Helsingin kaupungin välisen energiatehokkuussopimuksen velvoitteiden toteutumisen raportointia.

Esittelijä

Energiansäästötoimikunta on 16.1.2012 lähettänyt Khlle energiansäästötoimintaa ja energiankäytön kehittymistä koskevan raportin vuodelta 2010. Vuoden 2010 raportin valmistuminen viivästyi mm. raportoinnin laajenemisen sekä toimintatietojen keräämiseen liittyvien ongelmien takia, minkä vuoksi asia on Khn käsittelyssä vasta nyt.

Energiansäästöneuvottelukunnan saatekirje ja raportti ovat liitteenä 1.

Energiansäästötoimikunnan toimintakertomus ja raportti energiankäytöstä on yhdistetty 2009 alkaen yhdeksi raportiksi. Vuoden 2010 raporttiin on koottu kaikki Helsingin kaupungin energiankäyttöön, käytön tehostamiseen ja energiankäytöstä aiheutuviin hiilidioksidipäästöihin liittyvät asiat. Energiantuotanto on palautettu osaksi raporttia.

Raportissa käsitellään kaupunkikonsernin oman energiankäytön lisäksi koko kaupunkialueen energiankulutusta ja siitä aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä sekä vaikutuskeinoja päästöjen vähentämiseen ja energiatehokkuuden lisäämiseen. Raportin pääpaino on toteutettujen energiansäästötoimien ja energiankäytön kehittymisen raportoinnissa.

Helsingin kaupungin energiankulutus oli vuonna 2010 noin 1790 GWh, mikä oli noin 6 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Kasvu johtui pääosin kylmän talven aiheuttamasta lämmitysenergian kulutuksen kasvusta. Energiankulutuksen aiheuttamat hiilidioksidipäästöt olivat noin 17 % korkeammat kuin 2009, mikä johtui erityisesti kivihiilen suuremmasta osuudesta kaukolämmön tuotannon polttoaineissa.

Kaupungin koko kiinteistökannan lämmön sääkorjattu ominaiskulutus 147 kWh/m2 oli 4% vähemmän kuin vuonna 2009. Palvelurakennusten osalta vastaava luku 151 kWh/m2 oli 2 % vähemmän kuin 2009. kaupungin koko kiinteistökannan sähkön ominaiskulutus pysyi ennallaan edellisvuoteen verrattuna.

Kaupungin omistamien rakennusten energiatehokkuutta edistettiin mm. laatimalla suunnitteluohjeet matalaenergiarakentamiselle, tehostamalla kiinteistöjen ylläpitoa EkoTeko-hankkeella, sekä tekemällä energiakatselmuksia ja energiansäästösuunnitelmia. Vuonna 2010 valmistui hankintojen kestävän kehityksen konsepti ja aloitettiin vähäpäästöisten ajoneuvojen suosiminen. Ulkovalaisimia vaihdettiin energiatehokkaammiksi. Asumisen energiatehokkuusryhmä laati ehdotukset energiatehokkuusvaatimuksiksi asuntotonttien luovutuksessa.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Energiansäästöneuvottelukunnan kirje ja raportti 'Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa vuonna 2010

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Energiansäästöneuvottelukunta

Muutoksenhakukielto, valmistelu

Tiedoksi

Rakennusvirasto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Faksi

 

Y-tunnus

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

+358 9 655 783

 

0201256-6

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Tilinro

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

FI0680001200062637

 

FI02012566