Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

45/2011

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Stj/4

 

19.12.2011

 

 

 

 

 

 

§ 1171

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikoilla 49 ja 50 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

Sosiaalilautakunta

13.12.2011

- Lapsi- ja perhejaosto

8.12.2011

 

 

Terveyslautakunta

13.12.2011

 

 

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Olli Hari, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

olli.hari(a)hel.fi

Marja-liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikoilla 49 ja 50 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

Sosiaalilautakunta

13.12.2011

- Lapsi- ja perhejaosto

8.12.2011

 

 

Terveyslautakunta

13.12.2011

 

 

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Olli Hari, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

olli.hari(a)hel.fi

Marja-liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Faksi

 

Y-tunnus

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

+358 9 655 783

 

0201256-6

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Tilinro

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

FI0680001200062637

 

FI02012566