Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

45/2011

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Stj/2

 

19.12.2011

 

 

 

 

 

 

§ 1169

Valtuutettu Yrjö Hakasen toivomusponsi: Perheneuvoloiden jonojen lyhentäminen

HEL 2011-000472 T 06 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 15.6.2011 hyväksymän toivomusponnen (Yrjö Hakanen) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Olli Hari, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

olli.hari(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen ehdottaja

Esitysteksti

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 15.6.2011 hyväksymän toivomusponnen (Yrjö Hakanen) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä

Käsitellessään 15.6.2011 vuoden 2010 tilinpäätöstä Kvsto hyväksyi samalla seuraavan toivomusponnen:

"Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunginhallitus ryhtyy kiireellisiin toimiin perheneuvoloiden jonojen lyhentämiseksi." (Yrjö Hakanen 47-0)

Kvston työjärjestyksen 24 §.n mukaan Khn on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.

Esittelijä viittaa sosiaalilautakunnan lausuntoon, jossa todetaan jonotilanteesta mm. seuraavaa:

Perheneuvolaan jonottavien asiakkaiden määrää sekä jonotusaikoja selvitetään säännöllisesti kaksi kertaa vuodessa. Alkuvuoden jonoselvityksen (ajalla 1.1.–1.3.2011) mukaan kuukauden sisällä pääsi palveluun 65,6 % (55,8% v. 2010) ja kolmen kuukauden sisällä 91% asiakkaista (81% v. 2010). Jonoselvityksessä on mukana kasvatus- ja perheneuvonnan, vauvaperhetyön sekä pari- ja perheterapian jonotustiedot.

Viimeisten kahden vuoden aikana jonotilanne on tasaisesti parantunut työmenetelmien ja toimintakäytäntöjen kehittämisen seurauksena.

Perheneuvola on uudistanut kasvatus- ja perheneuvonnan toimintakäytäntöjä siten, että kaikki asiakkaat saavat ensimmäisen käyntiajan alkuarvioon noin kuukauden sisällä yhteydenotosta. Perheneuvolan vauvaperhetyöhön asiakas pääsee 1-2 viikon sisällä.

Perheneuvolan pari- ja perheterapia on lapsiperheiden ehkäisevää tukea, jonka tarve on kasvanut viimeisten vuosien aikana. Jonotusajoissa on tällä hetkellä tuntuvia alueellisia eroja. Perheneuvolassa etsitään parhaillaan ratkaisuja pari- ja perheterapian jonotusaikojen lyhentämiseksi ja yhdenmukaistamiseksi.

Ruotsinkielisen perheneuvolan kasvatus- ja perheneuvonnan palveluihin asiakas pääsee kuukauden sisällä. Suomenkielinen perheneuvola tarjoaa tarvittaessa vauvaperhetyön sekä pari- ja perheterapian palvelut myös ruotsinkieliselle väestölle.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Olli Hari, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

olli.hari(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen ehdottaja

Esitysteksti

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Päätöshistoria

Sosiaalilautakunta 04.10.2011 § 367

HEL 2011-000472 T 06 00 00

Päätös

Sosiaalilautakunta päätti antaa toivomusponnesta kaupunginhallitukselle seuraavan sisältöisen lausunnon:

Helsingin perheneuvola tarjoaa kasvatus- ja perheneuvonnan palveluja alle 18-vuotiaille lapsille ja heidän perheilleen. Toiminnan pääpainoa on siirretty lasten ja perheiden varhaiseen tukeen ja ennaltaehkäisevään työhön. Kasvatus- ja perheneuvonnan ohella perheneuvola tarjoaa helsinkiläisille vauvaperhetyön sekä pari- ja perheterapian palveluja.

Perheneuvolaan jonottavien asiakkaiden määrää sekä jonotusaikoja selvitetään säännöllisesti kaksi kertaa vuodessa. Alkuvuoden jonoselvityksen (ajalla 1.1.–1.3.2011) mukaan kuukauden sisällä pääsi palveluun 65,6 % (55,8% v. 2010) ja kolmen kuukauden sisällä 91% asiakkaista (81% v. 2010). Jonoselvityksessä on mukana kasvatus- ja perheneuvonnan, vauvaperhetyön sekä pari- ja perheterapian jonotustiedot.

Viimeisten kahden vuoden aikana jonotilanne on tasaisesti parantunut työmenetelmien ja toimintakäytäntöjen kehittämisen seurauksena.

Perheneuvola on uudistanut kasvatus- ja perheneuvonnan toimintakäytäntöjä siten, että kaikki asiakkaat saavat ensimmäisen käyntiajan alkuarvioon noin kuukauden sisällä yhteydenotosta. Ensikäynnillä arvioidaan asiakkaan tilanteen kiireellisyys ja hoidon tarve. Kriisiasiakkaat saavat heti jatkoajan hoitojaksolle, muussa tapauksessa asiakas jää odottamaan varsinaisen arviointi- tai hoitojakson alkamista tai ohjataan muualle.

Alkuarviointikäytäntö otettiin perheneuvolassa vaiheittain käyttöön vuoden 2010 loppuun mennessä. Tällä hetkellä alkuarviota käytetään kaikissa perheneuvoloiden alueyksiköissä, ja kasvatus- ja perheneuvonnan palvelujen piiriin on pääsääntöisesti päästy tavoiteajassa. Perheneuvolan vauvaperhetyöhön asiakas pääsee 1-2 viikon sisällä eikä vauvaperhetyöhön ole jonoa.

Perheneuvolan pari- ja perheterapia on lapsiperheiden ehkäisevää tukea, jonka tarve on kasvanut viimeisten vuosien aikana. Alkuvuoden jonoselvityksen mukaan pari- ja perheterapiaan pääsi kuukauden sisällä 42,5% ja kolmen kuukauden sisällä 76,7% asiakkaista. Jonotusajoissa on tällä hetkellä tuntuvia alueellisia eroja. Perheneuvolassa etsitään parhaillaan ratkaisuja pari- ja perheterapian jonotusaikojen lyhentämiseksi ja yhdenmukaistamiseksi.

Ruotsinkielisen perheneuvolan kasvatus- ja perheneuvonnan palveluihin asiakas pääsee kuukauden sisällä. Suomenkielinen perheneuvola tarjoaa tarvittaessa vauvaperhetyön sekä pari- ja perheterapian palvelut myös ruotsinkieliselle väestölle.

Sosiaalilautakunta pitää tärkeänä perheneuvolan alkuarviointikäytännön laajentumista kaikkiin perheneuvolan toimipisteisiin. Alkuarviointikäytäntö turvaa kaikille kasvatus- ja perheneuvonnan palveluja tarvitseville asiakkaille ensimmäisen käyntiajan viimeistään kuukauden sisällä yhteydenotosta.

Sosiaalilautakunta pitää tärkeänä varhaisen tuen muotona myös lapsiperheiden kotipalvelua, josta apua voi hakea, jos perheen voimavarat eivät syystä tai toisesta riitä arjen pyörittämiseen. Ensimmäinen kotikäynti pystytään järjestämään viikon sisällä ja välipalavereissa arvioidaan perheen tilannetta. Apua voi hakea itse, mutta lastenneuvolan kautta ohjataan perheitä usein kotipalvelun arviointiin.

Käsittely

04.10.2011 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä lisäsi päätösehdotuksensa loppuun lausunnon viimeiseksi kappaleeksi seuraavan tekstin:

"Sosiaalilautakunta pitää tärkeänä varhaisen tuen muotona myös lapsiperheiden kotipalvelua, josta apua voi hakea, jos perheen voimavarat eivät syystä tai toisesta riitä arjen pyörittämiseen. Ensimmäinen kotikäynti pystytään järjestämään viikon sisällä ja välipalavereissa arvioidaan perheen tilannetta. Apua voi hakea itse, mutta lastenneuvolan kautta ohjataan perheitä usein kotipalvelun arviointiin."

Esittelijä

sosiaalijohtaja

Paavo Voutilainen

Lisätiedot

Maria Kahila, kehittämiskonsultti, puhelin: 310 43087

maria.kahila(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Faksi

 

Y-tunnus

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

+358 9 655 783

 

0201256-6

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Tilinro

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

FI0680001200062637

 

FI02012566