Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

45/2011

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/3

 

19.12.2011

 

 

 

 

 

 

§ 1142

Määrärahan myöntäminen rakennusvirastolle Iso-Huopalahden ja Vuosaaren kaatopaikkojen ja Haagan ampumarata-alueen kunnostamisen suunnitteluun sekä Tuomarinkylän Mombergintien ja Potmäen kunnostamiseen

HEL 2011-001896 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti siirtää 161 000 euroa vuoden 2011 talousarvion alakohdasta 8 01 02 10, Muu esirakentaminen alakohtaan 8 01 02 11, Alueiden käyttöönoton edellyttämät selvitykset ja toimenpi-teet.

Edelleen kaupunginhallitus päätti myöntää rakennusvirastolle vuoden 2011 talousarvion alakohdasta 8 01 02 11, Alueiden käyttöönoton edellyttämät selvitykset ja toimenpiteet

 

- 100 000 euroa Iso-Huopalahden kaatopaikan kunnostamisen suunnitteluun,

 

- 300 000 euroa Vuosaaren kaatopaikan kunnostamisen suunnitteluun ja valmisteleviin töihin,

 

- 100 000 euroa Haagan entisen ampumarata-alueen kunnostamisen suunnitteluun ja

 

- 300 000 euroa Tuomarinkylän Mombergintien ja Potmäen kunnostamiseen.

 

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Rakennusviraston esitys määrärahan myöntämisestä

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee siirtää 161 000 euroa vuoden 2011 talousarvion alakohdasta 8 01 02 10, Muu esirakentaminen alakohtaan 8 01 02 11, Alueiden käyttöönoton edellyttämät selvitykset ja toimenpi-teet.

Edelleen kaupunginhallitus päättänee myöntää rakennusvirastolle vuoden 2011 talousarvion alakohdasta 8 01 02 11, Alueiden käyttöönoton edellyttämät selvitykset ja toimenpiteet

 

- 100 000 euroa Iso-Huopalahden kaatopaikan kunnostamisen suunnitteluun,

 

- 300 000 euroa Vuosaaren kaatopaikan kunnostamisen suunnitteluun ja valmisteleviin töihin,

 

- 100 000 euroa Haagan entisen ampumarata-alueen kunnostamisen suunnitteluun ja

 

- 300 000 euroa Tuomarinkylän Mombergintien ja Potmäen kunnostamiseen.

 

Esittelijä

Iso-Huopalahden kaatopaikka toimi Helsingin kaatopaikkana vuosina 1963 - 1979. Aluetta ei ole kunnostettu valtioneuvoston asetuksen kaatopaikoista edellyttämällä tavalla. Tänä vuonna valmistui kaatopaikan kunnostussuunnitelma, jonka perusteella haettiin ympäristölupaa kunnostustoimenpiteille. Iso-Huopalahden kaatopaikan kunnostamisen suunnitteluun on varauduttu vuoden 2011 talousarviossa 100 000 eurolla. Varsinaisiin kunnostustoimenpiteisiin, joiden alustava kustannusarvio on 15 milj. euroa, ei ole varauduttu taloussuunnitelmissa.

Vuosaaren kaatopaikka toimi Helsingin kaatopaikkana vuosina
1966 - 1988. Aluetta ei ole kunnostettu valtioneuvoston asetuksen kaatopaikoista edellyttämällä tavalla. Kaatopaikan kunnostamisella on ympäristölupa. Kaatopaikan suunnitteluun ja valmisteleviin töihin tarvittavaan 300 000 euroon on varauduttu vuoden 2011 talousarviossa. Varsinaisiin kunnostustoimenpiteisiin, joiden alustava kustannusarvio on 9 milj. euroa, ei ole varauduttu taloussuunnitelmissa.

Haagan ampumarata-alueen kunnostamiseen on vuoden 2011 talousarviossa varattu 500 000 euroa. Haagan ampumarata-alue sijaitsee Ida Aalbergin puiston eteläosassa. Ampumarata-alueen kunnostukseen tarvitaan vielä 0,5 milj. euroa, joka on sisällytetty vuoden 2012 talousarvion kohtaan 8 01 02 11, Alueiden käyttöönoton edellyttämät selvitykset ja toimenpiteet.

Tuomarinkylän Mombergintien ja Potmäen kunnostamiseen on varauduttu vuoden 2011 talousarviossa 300 000 eurolla. Alueille on läjitetty vuosikymmeniä luvattomasti jätteitä. Kunnostamiselle on ympä-ristölupa ja se toteutetaan vuonna 2011.

Rakennusvirasto esittää, että kaupunginhallitus myöntäisi vuodelle 2011 viraston käyttöön yhteensä 800 000 euroa, joka jakautuu seuraavasti:

 

- 100 000 euroa Iso-Huopalahden kaatopaikan kunnostamisen suunnitteluun,

 

- 300 000 euroa Vuosaaren kaatopaikan kunnostamisen suunnitteluun ja valmisteleviin töihin,

 

- 100 000 euroa Haagan entisen ampumarata-alueen kunnostamisen suunnitteluun ja

 

- 300 000 euroa Tuomarinkylän Mombergintien ja Potmäen kunnostamiseen.

 

 

Esittelijä toteaa, että kohteisiin on alustavasti varauduttu talousarvion alakohdassa 8 01 02 11, Alueiden käyttöönoton edellyttämät selvitykset ja toimenpiteet. Vuoden 2011 aikana toteutettujen muiden ennakoimattomien kiireellisten töiden vuoksi alakohdassa on jäljellä enää 639 000 euroa. Kohteisiin lisäksi tarvittava 161 000 euroa voidaan siirtää vuoden 2011 talousarvion alakohdasta 8 01 02 10, Muu esirakentaminen. Kaupunginvaltuuston päättämän sitovan talousarviokohdan esirakentamisen määrärahat eivät ole kokonaisuudessaan ylittymässä.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Rakennusviraston esitys määrärahan myöntämisestä

Tiedoksi

Rakennnusvirasto

Taloushallintopalvelut -liikelaitos

Talous- ja suunnittelukeskus

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Faksi

 

Y-tunnus

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

+358 9 655 783

 

0201256-6

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Tilinro

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

FI0680001200062637

 

FI02012566