Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

45/2011

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Stj/1

 

19.12.2011

 

 

 

 

 

 

§ 1168

Eron myöntäminen vapaaehtoistyön neuvottelukunnan jäsenelle ja uuden jäsenen valinta

HEL 2011-008087 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti 1.1.2012 lukien

1 myöntää Antti Honkoselle pyynnöstä eron vapaaehtoistyön neuvottelukunnan jäsenyydestä ja

2 valita Jiri Sirosen vapaaehtoistyön neuvottelukunnan uudeksi jäseneksi vuoden 2012 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Marja-liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Elämäntapaliitto / Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n kirje

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee 1.1.2012 lukien

1 myöntää Antti Honkoselle pyynnöstä eron vapaaehtoistyön neuvottelukunnan jäsenyydestä ja

2 valita Jiri Sirosen vapaaehtoistyön neuvottelukunnan uudeksi jäseneksi vuoden 2012 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Tiivistelmä

Kaupunginhallitus päätti 14.2.2011 § 171 asettaa toimikaudeksi 2011 - 2012 vapaaehtoistyön neuvottelukunnan ja valita siihen jäsenet seuraavasti:   

kaupungin luottamushenkilöt

- Antti Hytti

- Ritva Laitinen

- Tuomo Jantunen

- Kirsti Latva

- Juha Sola

kaupungin virastoja edustavat jäsenet

- aluetyön päällikkö Janne Typpi sosiaalivirastosta

- yhteyspäällikkö Ulla Knus liikuntavirastosta

- ylihoitaja Nina Ahlblad-Mäkinen terveyskeskuksesta

- vapaaehtoistyön koordinaattori Soili Voipio nuorisoasiainkeskuksesta

- kulttuurituottaja Sampo Laurikainen kulttuurikeskuksesta

- vs. projektipäällikkö Armi Koskela rakennusvirastosta 31.8.2011 saakka ja projektipäällikkö Elina Nummi rakennusvirastosta 1.9.2011 lukien 

vapaaehtoisyhteisöjä edustavat jäsenet

- Pirjo Tolvanen (nuorisojärjestöt)

- Kari Koponen (lapsijärjestöt)

- Antti Honkonen (päihdejärjestöt)

- Tapio Vesala (vammais- ja erityisjärjestöt)

- Oili Hirvonen (vanhusjärjestöt)

- Kaj-Erik Fohlin (liikuntajärjestöt)

- Hanna Lipasti-Raulos (seurakunnan diakoniatyö)

- Seppo Harjunpää (asukastoiminta)

- Doinita Negruti (muut järjestöt) 

Samalla kaupunginhallitus päätti määrätä neuvottelukunnan puheenjohtajaksi em. toimikaudeksi Antti Hytin. 

Esittelijä

Esittelijä toteaa, että päihdejärjestöjä edustava Antti Honkonen on pyytänyt eroa vapaaehtoistyön neuvottelukunnan jäsenyydestä 1.1.2012 lukien. Päihdeyhteisöjen edustajaksi neuvottelukuntaan on esitetty päätösehdotuksen mukaisesti Jiri Sirosta.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Marja-liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Elämäntapaliitto / Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n kirje

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Vapaaehtoistyön neuvottelukunta

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Faksi

 

Y-tunnus

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

+358 9 655 783

 

0201256-6

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Tilinro

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

FI0680001200062637

 

FI02012566