Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

45/2011

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Ryj/1

 

19.12.2011

 

 

 

 

 

 

§ 1159

Rakennusviraston palveluosaston osastopäällikön viran perustaminen ja rakennuttajapäällikön viran lakkauttaminen

HEL 2011-008643 T 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti perustaa 1.1.2012 alkaen rakennusvirastoon palveluosaston osastopäällikön viran, jonka kokonaiskuukausipalkka on 5700 euroa.

Samalla kaupunginhallitus päätti lakkauttaa 1.1.2012 lukien rakennusviraston rakennuttajapäällikön viran (vakanssi 052001).

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee perustaa 1.1.2012 alkaen rakennusvirastoon palveluosaston osastopäällikön viran, jonka kokonaiskuukausipalkka on 5700 euroa.

Samalla kaupunginhallitus päättänee lakkauttaa 1.1.2012 lukien rakennusviraston rakennuttajapäällikön viran (vakanssi 052001).

Esittelijä

Kvsto on 30.11.2011 § 234 päättänyt rakennustoimen johtosääntömuutoksesta, jolla tasapainotetaan rakennusviraston organisaatiorakennetta sijoittamalla katu- ja puisto-osaston toimintoja viraston muille osastoille sekä uudelle palveluosastolle.

Palveluosaston tehtäviä ovat pysäköinninvalvonta, yleisten alueiden vuokraukset, luvat ja niiden valvonta sekä rakennusviraston asiakaspalvelu. Rakennustoimen johtosäännön 6 §:n 2 kohdan mukaisesti palveluosaston päällikkönä on osastopäällikkö.

Johtosääntömuutoksen täytäntöönpano edellyttää palveluosaston osastopäällikön viran perustamista. Yleisten töiden lautakunta on 29.11.2011 tehnyt esityksen viran perustamisesta. Lautakunta esittää samassa yhteydessä rakennuttajapäällikön viran lakkauttamista.

Rakennusviraston henkilöstömäärä ei tule kasvamaan, koska palveluosaston osastopäällikön viran perustamisen yhteydessä lakkautetaan täyttämättömänä oleva rakennuttajapäällikön virka (vakanssi 52001).

Henkilöstökeskus puoltaa viralle esitettyä kokonaispalkkaa.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Tiedoksi

Rakennusvirasto

Päätöshistoria

Yleisten töiden lautakunta 29.11.2011 § 643

HEL 2011-008643 T 01 01 00

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, ehdolla, että kaupunginvaltuusto hyväksyy yleisten töiden lautakunnan 30.8.2011 ja kaupunginhallituksen 21.11.2011 esittämät rakennustoimen johtosäännön muutokset, että kaupunginhallitus päättäisi perustaa rakennusvirastoon palveluosaston osastopäällikön viran 1.1.2012 alkaen viralle määritellyn kokonaiskuukausipalkan mukaisin palkkaeduin ja että samalla lakkautettaisiin rakennuttajapäällikön virka (vakanssi 052001).     

Yleisten töiden lautakunnan tekemän päätöksen 30.8.2011 § 447 pohjalta kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 21.11.2011 esittää kaupunginvaltuustolle rakennustoimen johtosäännön muuttamista 1.1.2012 alkaen. Esitetyllä johtosäännön muutoksella tasapainotetaan rakennusviraston organisaatiorakennetta sijoittamalla erittäin laajan tehtäväkentän hallinneen katu- ja puisto-osaston toimintoja viraston muille osastoille sekä uudelle palveluosastolle.

Palveluosaston tehtäviä ovat pysäköinninvalvonta, yleisten alueiden vuokraukset, luvat ja niiden valvonta sekä rakennusviraston asiakaspalvelu.

Rakennustoimen johtosäännön 6 §:n 2 kohdan mukaisesti palveluosaston päällikkönä on osastopäällikkö.

Johtosääntömuutoksen täytäntöönpano edellyttää palveluosaston osastopäällikön viran perustamista.

Rakennusviraston henkilöstömäärä ei tule kasvamaan, koska palveluosaston osastopäällikön viran perustamisen yhteydessä lakkautetaan täyttämättömänä oleva rakennuttajapäällikön virka (vakanssi 052001).

Johtosäännöissä osastotasoisiksi yksiköiksi määriteltyjen yksiköiden päälliköt kuuluvat johdon kokonaispalkkauksen piiriin. Kokonaispalkka määräytyy tehtävien vaativuuden arvioinnin perusteella. Arviointi on meneillään henkilöstökeskuksessa. Virastoissa tai liikelaitoksissa ei tehdä kokonaispalkkoja koskevia päätöksiä. Kaupunginjohtaja tai ao. apulaiskaupunginjohtaja päättää toimialansa kokonaispalkkojen tarkistuksista johtajistokäsittelyn jälkeen. Myös päätettäessä viransijaisen määräämisestä kokonaispalkkaus päätetään samalla tavalla.

Osastopäällikön kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto sekä kokemusta hallinto- ja johtamistehtävistä (rakennustoimen johtosääntö 14 §).

Esittelijä

kaupungininsinööri

Raimo K Saarinen

Lisätiedot

Tuula M Mäkelä, henkilöstöpäällikkö, puhelin: 310 38401

tuula.m.makela(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Faksi

 

Y-tunnus

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

+358 9 655 783

 

0201256-6

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Tilinro

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

FI0680001200062637

 

FI02012566