Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

45/2011

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Stj/3

 

19.12.2011

 

 

 

 

 

 

§ 1170

Sosiaaliviraston hallinto- ja kehittämisjohtajan avoimen viran hoitaminen ajalla 1.1.2012-31.12.2012

HEL 2011-006518 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että sosiaaliviraston 1.1.2012 lukien avoinna oleva hallinto- ja kehittämisjohtajan virka (vakanssi nro 037201) täytetään määräaikaisesti 1.1.2012 -31.12.2012 väliseksi ajaksi. Määräaikaisuuden perusteena on sosiaali- ja terveystoimen organisaation uudistaminen kaupunginvaltuuston 30.11.2011 tekemän päätöksen mukaisesti.

Samalla kaupunginhallitus päätti määrätä avoimen hallinto- ja kehittämisjohtajan viran määräaikaiseksi hoitajaksi suostumuksensa mukaisesti valtiotieteiden maisteri Helena Ylisipolan 1.1.2012 - 31.12.2012 väliseksi ajaksi 6260,84 euron kokonaispalkan mukaisin palkkaeduin. 

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Olli Hari, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

olli.hari(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Avoimen viran väliaikainen hoitaja

 

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee, että sosiaaliviraston 1.1.2012 lukien avoinna oleva hallinto- ja kehittämisjohtajan virka (vakanssi nro 037201) täytetään määräaikaisesti 1.1.2012 -31.12.2012 väliseksi ajaksi. Määräaikaisuuden perusteena on sosiaali- ja terveystoimen organisaation uudistaminen kaupunginvaltuuston 30.11.2011 tekemän päätöksen mukaisesti.

Samalla kaupunginhallitus päättänee määrätä avoimen hallinto- ja kehittämisjohtajan viran määräaikaiseksi hoitajaksi suostumuksensa mukaisesti valtiotieteiden maisteri Helena Ylisipolan 1.1.2012 - 31.12.2012 väliseksi ajaksi 6260,84 euron kokonaispalkan mukaisin palkkaeduin. 

Esittelijä

Sosiaali- ja terveystoimen organisaatiouudistus on käynnistynyt kaupunginvaltuuston 30.11.2011 tekemän päätöksen mukaisesti. Sosiaalilautakunnan esitys viran määräaikaisesta täytöstä ja Helena Ylispolan määräämisestä edelleen viran määräaikaiseksi hoitajaksi on perusteltu.

Sosiaalilautakunnan esitys sisältyy päätöshistoriaan.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Olli Hari, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

olli.hari(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Avoimen viran väliaikainen hoitaja

 

Tiedoksi

Sosiaalilautakunta

Sosiaalivirasto

Päätöshistoria

Sosiaalilautakunta 13.12.2011 § 412

HEL 2011-006518 T 01 01 01 01

Päätös

Sosiaalilautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että sosiaaliviraston 1.1.2012 lukien avoinna oleva hallinto- ja kehittämisjohtajan virka (vakanssi nro 037201) täytetään määräaikaisesti 1.1.2012 -31.12.2012 väliseksi ajaksi. Määräaikaisuuden perusteena on sosiaali- ja terveystoimen organisointia koskevasta selvityksestä mahdollisesti aiheutuvat jatkotoimenpiteet.

Lisäksi sosiaalilautakunta päätti esittää, että kaupunginhallitus määräisi avoimen hallinto- ja kehittämisjohtajan viran määräaikaiseksi hoitajaksi suostumuksensa mukaisesti valtiotieteiden maisteri Helena Ylisipolan 1.1.2012 - 31.12.2012 väliseksi ajaksi 6260,84 euron kokonaispalkan mukaisin palkkaeduin. 

Viran kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyvät tai jonka lisäksi on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta vastaavat yliopistolliset opinnot sosiaalityössä, tai muu tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja alan tuntemus. Kelpoisuusvaatimuksena on lisäksi riittävä johtamistaito ja kokemusta hallintotehtävissä. Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Helena Ylisipola on koulutukseltaan valtiotieteiden maisteri ja täyttää viran kelpoisuusvaatimukset. Hän on toiminut sosiaaliviraston erilaisissa johtamistehtävissä vuoden 1990 alusta lukien ensin toimistopäällikön sijaisena ja avoimen viran hoitajana ja 1.5.1990 lukien vakinaisessa toimistopäällikön virassa. Hallinto- ja kehittämiskeskuksen tietohallintopäällikön virassa Helena Ylisipola on toiminut 1.1.2005 lukien, sosiaaliviraston johtavana asiantuntijana 1.1.2010 lukien ja tietohallinnon asiantuntijana 1.6.2010 lukien. Helena Ylisipola on hoitanut hallinto- ja kehittämisjohtajan sijaisuutta 1.9.2009 - 31.12.2009 välisen ajan ja toiminut hallinto- ja kehittämisjohtajan avoimen viran hoitajana 1.1.2011 lukien.

Käsittely

13.12.2011 Ehdotuksen mukaan

Sosiaalilautakunta päätti todeta, että Helena Ylisipola ei esteellisenä ottanut osaa asian käsittelyyn eikä ollut läsnä sitä käsiteltäessä.

Esittelijä

sosiaalijohtaja

Paavo Voutilainen

Lisätiedot

Hilkka Vesterinen, työmarkkinalakimies, puhelin: 310 43442

hilkka.vesterinen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Faksi

 

Y-tunnus

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

+358 9 655 783

 

0201256-6

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Tilinro

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

FI0680001200062637

 

FI02012566