Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

44/2011

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/6

 

12.12.2011

 

 

 

 

 

 

§ 1124

Määrärahan myöntäminen rakennusvirastolle Töölönlahden alueen esirakentamiseen

HEL 2011-008290 T 02 02 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti siirtää 1 270 000 euroa vuoden 2011 talousarvion alakohdasta 8 01 02 11, Alueiden käyttöönoton edellyttämät selvitykset ja toimenpiteet alakohtaan 8 01 02 08, Töölönlahden esirakentaminen.

Edelleen kaupunginhallitus päätti myöntää rakennusvirastolle vuoden 2011 talousarvion alakohdasta 8 01 02 08, Töölönlahden esirakentaminen

 

1 270 000 euroa Töölönlahden alueen maaperän kunnostamiseen ja alueiden käyttöönoton edellyttämiin toimenpiteisiin.

 

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Määrärahan myöntäminen Töölönlahti-alueen esirakentamiseen vuodelle 2011

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee siirtää 1 270 000 euroa vuoden 2011 talousarvion alakohdasta 8 01 02 11, Alueiden käyttöönoton edellyttämät selvitykset ja toimenpiteet alakohtaan 8 01 02 08, Töölönlahden esirakentaminen.

Edelleen kaupunginhallitus päättänee myöntää rakennusvirastolle vuoden 2011 talousarvion alakohdasta 8 01 02 08, Töölönlahden esirakentaminen

 

1 270 000 euroa Töölönlahden alueen maaperän kunnostamiseen ja alueiden käyttöönoton edellyttämiin toimenpiteisiin.

 

Esittelijä

Töölönlahden alueen (asemakaava nro 10920 / Kvsto 27.2.2002) tontin 2017 rakentaminen alkoi huhtikuussa 2011. Tontin 2016 rakentaminen käynnistyy vuoden 2012 aikana.

Tonttien saaminen rakentamiskelpoiseksi edellyttää yhtäaikaista esirakentamisen suunnittelua Töölönlahden pohjoisosan alueelle ja maaperän kunnostusta esirakentamiseen liittyvillä katu- ja puistoalueilla. Alvar Aallon katu on uusi liike- ja toimistorakennusten alueen tonttikatu. Kadun länsipuolelle rakentuu vaiheittain Töölönlahden puisto ja kadun itäpuolelle uusia liike- ja toimistorakennuksia. Katu sijoittuu osittain vanhan junaraiteen ja autojunatoimintaa palvelleen katuyhteyden paikalle.  Alvar Aallon kadun ja viereisen puistoalueen esirakentaminen mahdollistaa liike- ja toimistorakennusten toteuttamisen.

Kaupunginhallitus päätti 10.10.2011, 892 § myöntää rakennusvirastolle vuoden 2011 talousarvion alakohdasta 8 01 02 08, Töölönlahden esirakentaminen 1,782 milj. euroa Töölönlahti -alueen katujen ja puistojen esirakentamiseen. Näillä esirakentamistoimenpiteillä mahdollistettiin osaltaan radanvarren tontin 2017 rakentaminen.

Esirakentamisen lisäksi maaperä edellyttää kunnostusta em. katu- ja puistoalueilla.  Kunnostukseen tarvitaan 0,53 milj. euron määräraha.

Töölönlahden pysäköintilaitoksen ja Musiikkitalon rakentamistyöt edellyttävät Hakasalmen huvilan piha-alueen samanaikaista kunnostamista (hankepäätös 23.6.2009, 360 §, kiinteistölautakunta). Lisäksi Musiikkitaloa varten on rakennettu väliaikainen pysäköintialue, jota käytetään Töölönlahden pysäköintilaitoksen valmistumiseen saakka. Edellä mainittujen alueiden käyttöönottoon liittyviin toimenpiteisiin tarvitaan yhteensä 0,74 milj. euron määräraha.

Rakennusvirasto esittää, että kaupunginhallitus myöntäisi vuodelle 2011 viraston käyttöön Töölönlahden alueen maaperän kunnostukseen ja alueiden käyttöönoton edellyttämiin toimenpiteisiin yhteensä
1,27 milj. euroa.

Vuonna 2012 Töölönlahden pohjoisosan esirakentamiseen, jolla mahdollistetaan kortteleiden 2016, 2017 ja 2018 rakentaminen, on arvioitu tarvittavan vielä 4,8 milj. euroa.

Esittelijä toteaa, että talousarviokohdassa 8 01 02 08, Töölönlahden esirakentaminen, määrärahasiirtoineen käytössä ollut 1,782 milj. euroa on käytetty kokonaisuudessaan. Arvioitua suurempi määrärahatarve johtuu hankkeiden aikaisemmasta käynnistymisestä, mihin talousarviota laadittaessa ei tiedetty varautua. Töölönlahden maaperän kunnostamiseen ja alueiden käyttöönoton edellyttämiin toimenpiteisiin tarvittava 1,27 milj. euroa voidaan siirtää vuoden 2011 talousarvion alakohdasta 8 01 02 11, Alueiden käyttöönoton edellyttämät selvitykset ja toimenpiteet alakohtaan 8 01 02 08, Töölönlahden esirakentaminen. Kaupunginvaltuuston päättämän sitovan talousarviokohdan esirakentamisen määrärahat eivät ole kokonaisuudessaan ylittymässä.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Määrärahan myöntäminen Töölönlahti-alueen esirakentamiseen vuodelle 2011

Tiedoksi

Rakennusvirasto

Taloushallintopalvelu -liikelaitos

Talous- ja suunnittelukeskus

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Faksi

 

Y-tunnus

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

+358 9 655 783

 

0201256-6

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Tilinro

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

FI0680001200062637

 

FI02012566