Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

44/2011

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/10

 

12.12.2011

 

 

 

 

 

 

§ 1128

Lähiöprojektin toiminnan jatkaminen 1.1.2012 alkaen

Pöydälle 7.12.2011

HEL 2011-006420 T 00 01 04 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti jatkaa lähiöprojektia 1.1.2012 alkaen. Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa lähiöprojektia esittämään kaupunginhallitukselle 31.3.2012 mennessä vuoden 2015 loppuun ulottuvan projektisuunnitelman, jossa tarkennetaan lähiöprojektin uuden toimintakauden teemat, tavoitteet ja toimintaperiaatteet.

Vuosien 2012-2015 projektisuunnitelmassa kehitetään asukkaiden osallistumista alueellisten tavoitteiden määrittelyyn ja niiden toteutukseen mm. demokratiatyöryhmässä ehdotettujen selvitysten mukaisesti.

Käsittely

Esittelijä muutti esitystään siten, että päätösehdotuksen toiseksi kappaleeksi lisätään:

Vuosien 2012-2015 projektisuunnitelmassa kehitetään asukkaiden osallistumista alueellisten tavoitteiden määrittelyyn ja niiden toteutukseen mm. demokratiatyöryhmässä ehdotettujen selvitysten mukaisesti.

Lisäksi esittelijä muutti esitystään siten, että esittelijän osuuden kahdeksas kappale muutetaan kuulumaan seuraavasti:

Tulevalla ohjelmakaudella jatkettaisiin elinkeinostrategian mukaista elinkeinotoiminnan kehittämistä esikaupunki-alueilla, mm. tukemalla MetroHelsinki-hankkeen toimintaa sekä käynnistämällä Malmin alueella elinkeinojen kehittämistyö yhteistyössä talous- ja suunnittelukeskuksen elinkeinopalvelun, kaupunkisuunnitteluviraston ja muun muassa alueellisten yrittäjäjärjestöjen kesken.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Markus Härkäpää, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 36144

markus.harkapaa(a)hel.fi

Tero Santaoja, projektipäällikkö, puhelin: 310 37155

tero.santaoja(a)hel.fi

Liitteet

1

Lähiöprojektin esitys toiminnan jatkamisesta 1.1.2012 alkaen.pdf

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Lähiöprojekti

Esitysteksti

Virastot ja laitokset

Esitysteksti

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee jatkaa lähiöprojektia 1.1.2012 alkaen. Samalla kaupunginhallitus päättänee kehottaa lähiöprojektia esittämään kaupunginhallitukselle 31.3.2012 mennessä vuoden 2015 loppuun ulottuvan projekti-suunnitelman, jossa tarkennetaan lähiöprojektin uuden toimintakauden teemat, tavoitteet ja toimintaperiaatteet.

Esittelijä

Lähiöprojekti esittää kirjeellään (4.11.2011) projektin toiminnan jatkamista 1.1.2012 alkaen uuden nelivuotiskauden ajan.

Lähiöprojekti on perustettu vuoden 1996 alussa ja on toiminut Khn päätöksillä nelivuotiskausittain, joista neljäs ja viimeisin päättyy vuoden 2011 lopussa. Projektin tehtävänä on määritellä lähiöiden yleisiä kehittämislinjoja ja organisoida alueellisia kehittämistoimia sekä valmistella esityksiä kaupungin rahoituksen järjestämisestä ja valtion määrärahojen hakemisesta lähiöiden kehittämiseen. Projekti raportoi toiminnastaan kaupunginhallitukselle vuosittain.

Kokemukset lähiöprojektin toiminnasta ja tuloksista ovat myönteisiä. Esikaupunkien kehittäminen on pitkäjänteistä hallintokuntien yhteistyötä. Mm. päättyvällä toimintakaudella on syntynyt uusia, innovatiivisia toimintamalleja hallintokuntien välille. Esikaupunkialueita kehitetään laadukkaina hyvän arjen ympäristöinä, joissa rakennuskanta ja ympäristö ovat kunnossa, palvelutaso riittävä, kulttuuri- ja tapahtumatoiminta vireää sekä puitteet elinkeinotoiminnan harjoittamiselle hyvät. Fyysisen, toiminnallisen ja sosiaalisen kehittämisen kautta vaikutetaan alueellisen eriarvoisuuden ehkäisemiseen. Lähiöprojekti tukee myönteisten mielikuvien rakentumista esikaupunkiasumisesta mm. tapahtumien, kulttuurikasvatuksen ja viestinnän keinoin.

Lähiprojektin jatkaminen sisältyy kaupunkirakenteen ja asumisen edistämisen toimenpiteenä Kvston strategiaohjelmaan 2009 – 2012. Lähiöprojektin toiminta toteuttaa ja tukee esikaupunkialueilla useita strategiaohjelmassa määriteltyjä tavoitteita hyvinvoinnin ja palvelurakenteen toimivuuden sekä asumisen monipuolisuuden turvaamiseksi. Projekti edistää myös kilpailukykyä koskevia tavoitteita tukemalla ja kehittämällä kaupungin elinkeinostrategian mukaisesti esikaupunkialueiden elinkeinotoimintaa. Lähiöprojektin toiminta-alue kattaa kaikki esikaupungit, joten uudella projektikaudella keskityttäisiin laajasti koko esikaupunkivyöhykkeen kehittämiseen kohdistaen toimenpiteitä erityisesti väestöltään väheneville ja toiminnallisesti heikoille alueille.

Uuden projektikauden tavoitteena olisi luoda esikaupunkialueille monipuolinen, verkostoituva ja viihtyisä kaupunkiympäristö sekä vahvistaa hyvän kaupunkielämän edellytyksiä. Tavoitteita toteutettaisiin edistämällä täydennys- ja lisärakentamista tukien näin strategiaohjelman tavoitetta toteuttavan täydennysrakentamisprojektin toimintaa, parantamalla julkisia kaupunkiympäristöjä etenkin kaupunginosakeskuksissa ja asemanseuduilla toteuttaen näillä toimilla strategiaohjelman tavoitetta ympäristöltään korkealaatuisten kaupunginosien aikaansaamista, sekä tukemalla yhteistyössä kulttuuri- ja sivistystoimen ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa alueellista toimintaa. Keskeisenä tavoitteena olisi nykyisten ja uusien alueellisten toimintamallien vakiinnuttaminen hallintokuntien ja kaupunginosien toimintaan.

Esikaupunkien ympäristön kehittämisessä keskityttäisiin asuintonttien lisärakentamista edistäviin toimenpiteisiin ja rahoitusmalleihin yhteis-työssä täydennysrakentamisprojektin kanssa, kaupunginosapuistokokonaisuuksien toiminnalliseen ja fyysiseen parantamiseen, Malmin alueen kehittämiseen, alueellisten korjaustapaohjeiden laadintaan sekä liikkumisympäristöjen parantamiseen, erityisesti opastuksen ja liikuntatarjonnan keinoin.

Hyvän kaupunkielämän edellytysten varmistamiseksi käynnistettäisiin alueellisia, usean hallintokunnan kesken yhteistyössä toteutettavia kulttuuri- ja sivistyshankkeita, joissa luotaisiin pohja aktiiviselle asukastoiminnalle ja lähiverkostojen rakentumiselle. Toimenpiteitä kohdistettaisiin strategiaohjelman hyvinvointia ja palvelua koskevien tavoitteiden toteuttamiseksi lasten ja nuorten toiminnan tukemiseen ja syrjäytymisen ennalta ehkäisyyn, kulttuuri-tarjonnan laajentamiseksi kouluihin ja päiväkoteihin sekä keskeisten alueellisten tapahtumien tukemiseen.

Tulevalla ohjelmakaudella jatkettaisiin elinkeinostrategian mukaista elinkeinotoiminnan kehittämistä esikaupunki-alueilla, mm. tukemalla MetroHelsinki-hankkeen toimintaa sekä käynnistämällä Malmin alueella elinkeinojen kehittämistyö yhteistyössä talous- ja suunnittelukeskuksen elinkeinopalvelun ja kaupunkisuunnitteluviraston kesken.

Vuonna 2012 lähiöprojekti osallistuu eri tavoin WDC Helsinki 2012 –hankkeeseen ja Helsinki 200 vuotta pääkaupunkina –juhlavuoden ohjelmaan. Lähiöprojektin tavoitteita alueellisen imagon vahvistamiseksi tuettaisiin viestinnän avulla tiedottamalla tapahtumista, nostamalla esiin tärkeitä projektin teemoja sekä markkinoimalla esikaupunkialueille sijoittuvia hankkeita. Viestinnällä vahvistettaisiin erityisesti verkostoituvan esikaupunkivyöhykkeen rakentumista sekä lähiöprojektin tunnettuutta tärkeänä alueellisena toimijana.

Lähiöprojekti on toiminnassaan tukeutunut valtakunnallisiin lähiökehitysohjelmiin. Kaupunki on saanut vuosina 2008 – 2011 lähiöiden kehittämiseen tarkoitettua valtionavustusta useaan hankkeeseen. Tulevallakin kaudella lähiöprojekti seuraa valtion toimia lähiöihin kohdistuvissa toimissa pyrkien hyödyntämään valtakunnallisia projekteja sekä niihin mahdollisesti liittyvää rahoitusta.

Kj toteaa, että Khn päätettyä lähiöprojektin jatkamisesta johtajistokäsittelyssä asetetaan projektille eri hallintokuntien edustajista koostuva johtoryhmä. Lähiöprojektin projektipäällikkö on vaihtunut syyskuussa. Johtoryhmän puheenjohtaja vaihtuisi ja jäsenistö osittain uudistuisi hallintokuntien henkilömuutosten vuoksi. Lähiöprojekti on valmistellut tulevan ohjelmakauden projektiohjelmaa syksyn ajan. Tarkoituksena on, että uusi johtoryhmä viimeistelisi ohjelman alkuvuodesta ja lähiöprojektin projektisuunnitelma 2012 – 2015 tuotaisiin Khn käsittelyyn kevättalvella.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Markus Härkäpää, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 36144

markus.harkapaa(a)hel.fi

Tero Santaoja, projektipäällikkö, puhelin: 310 37155

tero.santaoja(a)hel.fi

Liitteet

1

Lähiöprojektin esitys toiminnan jatkamisesta 1.1.2012 alkaen.pdf

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Lähiöprojekti

Esitysteksti

Virastot ja laitokset

Esitysteksti

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 07.12.2011 § 1099

Pöydälle 07.12.2011

HEL 2011-006420 T 00 01 04 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Markus Härkäpää, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 36144

markus.harkapaa(a)hel.fi

Tero Santaoja, projektipäällikkö, puhelin: 310 37155

tero.santaoja(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Faksi

 

Y-tunnus

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

+358 9 655 783

 

0201256-6

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Tilinro

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

FI0680001200062637

 

FI02012566