Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

44/2011

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kaj/4

 

12.12.2011

 

 

 

 

 

 

§ 1139

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavien viranomaisten viikoilla 48 ja 49 tekemiä päätöksiä:

kaupunkisuunnittelulautakunta

29.11.2011

kiinteistölautakunta

1.12.2011

asuntotuotantotoimisto

 

- toimitusjohtaja

30.11. ja 5.12.2011

 

 

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Miliza Ryöti, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 25407

miliza.ryoti(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavien viranomaisten viikoilla 48 ja 49 tekemiä päätöksiä:

kaupunkisuunnittelulautakunta

29.11.2011

kiinteistölautakunta

1.12.2011

asuntotuotantotoimisto

 

- toimitusjohtaja

30.11. ja 5.12.2011

 

 

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Miliza Ryöti, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 25407

miliza.ryoti(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Faksi

 

Y-tunnus

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

+358 9 655 783

 

0201256-6

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Tilinro

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

FI0680001200062637

 

FI02012566