Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

42/2011

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Ryj/1

 

28.11.2011

 

 

 

 

 

 

§ 1082

Lausunnon antaminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Staran ympäristölupahakemuksesta (Vuosaaren välivarastointialue)

HEL 2011-004674 T 11 01 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle seuraavan lausunnon Helsingin kaupungin rakentamispalvelu Staran ympäristölupahakemuksesta, joka koskee maa-aines- ja jätemateriaalien välivarastointia ja käsittelyä Vuosaaren välivarastointialueella (Dnro ESAVI/154/04.08/2011):

Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin kaupungin ympäristölautakunta on 22.11.2011 antanut Etelä-Suomen aluehallintovirastolle lausunnon Vuosaaren välivarastointialuetta koskevasta lupahakemuksesta.

Kaupunginhallitus viittaa ympäristölautakunnan lausuntoon ja katsoo, että ympäristölupahakemusta käsiteltäessä tulee hakemuksessa esitetyn lisäksi ottaa huomioon ympäristölautakunnan lausunnossa esitetty.

Kaupunginhallitus toteaa, että alue on Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluviraston 3.12.1998 hyväksymässä ja 12.8.1999 muuttamassa asemakaavassa merkitty osittain lähivirkistysalueeksi (VL) ja osittain maisemanhoitoalueeksi (EM). Alueen virkistyskäyttö edellyttää, että vanhan kaatopaikan alue on rakennettu.

Alueelle ei ole valmisteilla alueen käyttötarkoituksen muutosta tai asemakaavan muutosta. Ympäristöluvan myöntämiselle ei ole maankäytön suunnittelusta johtuvia esteitä.

Kaupunginhallitus katsoo, että kentän käyttö Vuosaaren vanhan kaatopaikan sulkemisessa tarvittavien massojen välivarastoinnissa ja esikäsittelyssä on suositeltavaa, koska kaatopaikan sulkemisessa tarvitaan suuri määrä erilaisia massoja ja kentän sijainti kaato-paikan vieressä on siten erittäin käytännöllinen ja osaltaan vähentää massojen edestakaista kuljetusta. Lisäksi välivarastointitoiminta on sujunut luvan mukaisesti ja ilman häiriöitä vuodesta 1998 lähtien.

Kaupunginhallitus puoltaa Helsingin kaupungin rakentamispalvelu Staran ympäristöluvan tarkistamis- ja muutoshakemuksen hyväksymistä, mikäli hakemuksen käsittelyssä otetaan hakemuksessa esitettyjen seikkojen lisäksi huomioon ympäristölautakunnan lausunnossa esitetyt näkökohdat.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102

erja.saarinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Etelä-Suomen AVI:n lausuntopyyntö

2

Kaupunkisuunnitteluviraston lausunto 13.10.2011

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, ympäristölupavastuualue

 

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle seuraavan lausunnon Helsingin kaupungin rakentamispalvelu Staran ympäristölupahakemuksesta, joka koskee maa-aines- ja jätemateriaalien välivarastointia ja käsittelyä Vuosaaren välivarastointialueella (Dnro ESAVI/154/04.08/2011):

Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin kaupungin ympäristölautakunta on 22.11.2011 antanut Etelä-Suomen aluehallintovirastolle lausunnon Vuosaaren välivarastointialuetta koskevasta lupahakemuksesta.

Kaupunginhallitus viittaa ympäristölautakunnan lausuntoon ja katsoo, että ympäristölupahakemusta käsiteltäessä tulee hakemuksessa esitetyn lisäksi ottaa huomioon ympäristölautakunnan lausunnossa esitetty.

Kaupunginhallitus toteaa, että alue on Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluviraston 3.12.1998 hyväksymässä ja 12.8.1999 muuttamassa asemakaavassa merkitty osittain lähivirkistysalueeksi (VL) ja osittain maisemanhoitoalueeksi (EM). Alueen virkistyskäyttö edellyttää, että vanhan kaatopaikan alue on rakennettu.

Alueelle ei ole valmisteilla alueen käyttötarkoituksen muutosta tai asemakaavan muutosta. Ympäristöluvan myöntämiselle ei ole maankäytön suunnittelusta johtuvia esteitä.

Kaupunginhallitus katsoo, että kentän käyttö Vuosaaren vanhan kaatopaikan sulkemisessa tarvittavien massojen välivarastoinnissa ja esikäsittelyssä on suositeltavaa, koska kaatopaikan sulkemisessa tarvitaan suuri määrä erilaisia massoja ja kentän sijainti kaato-paikan vieressä on siten erittäin käytännöllinen ja osaltaan vähentää massojen edestakaista kuljetusta. Lisäksi välivarastointitoiminta on sujunut luvan mukaisesti ja ilman häiriöitä vuodesta 1998 lähtien.

Kaupunginhallitus puoltaa Helsingin kaupungin rakentamispalvelu Staran ympäristöluvan tarkistamis- ja muutoshakemuksen hyväksymistä, mikäli hakemuksen käsittelyssä otetaan hakemuksessa esitettyjen seikkojen lisäksi huomioon ympäristölautakunnan lausunnossa esitetyt näkökohdat.

Esittelijä

Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää Helsingin kaupungin lausuntoa Helsingin kaupungin rakentamispalvelun (Stara) ympäristölupahakemuksesta, joka koskee Vuosaaren pilaantuneiden maiden välivarastointikentän toiminnalle myönnetyn ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamista ja toiminnan muutosta. Lausunto pyydetään toimittamaan aluehallintovirastoon 7.11.2011 mennessä. Lausunnon antamiselle on saatu lisäaikaa 30.11.2011 saakka.

Esittelijä toteaa, että myös ympäristölautakunta on 22.11.2011 kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena antanut Etelä-Suomen aluehallintovirastolle lausunnon Staran lupahakemuksesta.

Hakemuksen mukainen toiminta ja ympäristö

Vuosaaren pilaantuneiden maiden välivarastointikenttä sijaitsee Vuosaaren entisellä kaatopaikalla Vuosaaren täyttömäen länsipuolella. Alue on kaavoitettu lähivirkistys- ja maisemanhoitoalueeksi.

Hakemus koskee Vuosaaren pilaantuneiden maiden välivarastointikentän toiminnalle myönnetyn ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamista ja toiminnan muutosta. Toiminnan nykyinen ympäristölupa on voimassa 31.12.2011 saakka. Lupaa haetaan toiminnan jatkamiselle 31.12.2015 saakka.

Välivarastointikenttä on toiminut Vuosaaren entisen kaatopaikan alueella vuodesta 1998 lähtien. Kentällä on välivarastoitu ja seulottu pilaantuneiksi epäiltyjä maa-aineksia. Välivarastointikentän pinta-ala on noin 12 000 m2. Nykyisessä toiminnassa massoja on seulottu vuosittain 7-28 päivän ajan.

Jatkossa välivarastointikentällä on tarkoitus välivarastoida ja käsitellä pilaantuneiden maa-ainesten lisäksi mahdollisesti myös suunnitteilla olevan Vuosaaren entisen kaatopaikan kunnostamisessa tarvittavia materiaaleja. Lisäksi kentällä on tarkoitus vakauttaa hienorakeisia maa-aineksia sementillä tai muilla sideaineilla.

Massoja vastaanotetaan ja seulotaan arkisin klo 7.00-21.00 ja Vuosaaren entisen kaato-paikan kunnostamisen yhteydessä tarvittaessa myös lauantaisin klo 7.00-16.00.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102

erja.saarinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Etelä-Suomen AVI:n lausuntopyyntö

2

Kaupunkisuunnitteluviraston lausunto 13.10.2011

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, ympäristölupavastuualue

 

Tiedoksi

Ympäristölautakunta

Kaupunkisuunnitteluvirasto

Talous- ja suunnittelukeskus

Päätöshistoria

Ympäristölautakunta 22.11.2011 § 345

HEL 2011-004674 T 11 01 00 00

Ymk 2007-1696, ESAVI/154/04.08/2011

Päätös

Ympäristölautakunta päätti antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ja kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon Helsingin kaupungin rakentamispalvelun (Stara) ympäristölupahakemuksesta, joka koskee Vuosaaren pilaantuneiden maiden välivarastointikentän toiminnalle myönnetyn ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamista ja toiminnan muutosta. Toiminnan nykyinen ympäristölupa (Uudenmaan ympäristökeskus No YS 1496/14.11.2007) on voimassa 31.12.2011 saakka. Lupaa haetaan toiminnan jatkamiselle 31.12.2015 saakka. Lisäksi on hakemus päätöksen noudattamiseksi muutoksenhausta huolimatta.

Välivarastointikentän sijainti ja ympäristö

Pilaantuneiden maiden välivarastointikenttä sijaitsee Vuosaaren täyttömäen alueella ja osittain Vuosaaren entisen kaatopaikan alueella Vuosaaren kaupunginosassa, kiinteistöillä Rno 2:22 ja Rno 5:27. Kentän pinta-ala on noin 12 000 m².

Välivarastointikentän läheisyydessä on entisen kaatopaikan ja ylijäämämaiden täyttömäen lisäksi mm. Helsingin Energian kivihiilen varmuusvarasto ja pohjatuhkan välivarasto sekä Helsingin kaupungin rakennusviraston stabiloitujen pilaantuneiden maiden loppusijoitusalue. Lähimmät pohjavesialueet ovat noin 700 metrin päässä oleva Vartiokylän I-luokan pohjavesialue ja noin 1 300 metrin päässä oleva Östersundomin II-luokan pohjavesialue. Porvarinlahti on kentältä noin 500 metrin päässä, Mustavuoren lehto ja Östersundomin lintuvedet Natura 2000 -alue noin 50 metrin päässä ja luonnonsuojelualue 250 metrin päässä. Lähin asutus on noin kilometrin ja lasten päiväkoti 1,5 kilometrin päässä välivarastointikentästä.

Alue on kaavoitettu lähivirkistys- ja maisemanhoitoalueeksi.

Vuosaaren välivarastointikentän toiminnan loppuessa maisemoidaan kenttäalue osaksi suurempaa maisemointialuetta, johon kuuluvat Vuosaaren vanha kaatopaikka ja täyttömäki sekä pilaantuneiden maiden loppusijoitusalue.

Toiminta välivarastointikentällä

Vuosaaren pilaantuneiden maiden välivarastointikenttä on toiminut Vuosaaren entisen täyttömäen ja samalla osittain entisen kaatopaikan alueella vuodesta 1998 lähtien. Kaatopaikka ja täyttömäki ovat kyseisellä alueella päällekkäin. Kentällä on välivarastoitu ja seulottu pilaantuneiksi epäiltyjä maa-aineksia. Kenttä toimi vuoteen 2006 saakka Vuosaaren loppusijoitusalueelle kiinteytettävien massojen välivarastointialueena. Vuosina 2007–2011 kentällä on välivarastoitu pilaantuneiksi epäiltyjä maa-aineksia, jotka on välivarastoinnin, seulonnan ja pilaantuneisuustutkimusten jälkeen viety loppusijoitettavaksi tai hyödynnettäväksi muihin kohteisiin.

Jatkossa kentällä on hakemuksen mukaan tarkoitus välivarastoida ja käsitellä pilaantuneiden massojen lisäksi myös Vuosaaren entisen kaatopaikan sulkemiseen tarvittavia materiaaleja, kuten pilaantumattomia maa- ja kiviaineksia sekä jätemateriaaleja, joita voidaan Vuosaaren kaatopaikan ympäristöluvan mukaisesti käyttää kaatopaikan sulkemiseen tarvittavissa rakennekerroksissa. Tällaisia jätemateriaaleja ovat mm. asfaltti-, tiili- ja betonimurske sekä mineraalisia rakennusjätteen palasia sisältävä kaivumaa (Helsinki-moreeni).

Massoja otetaan vastaan ja niitä seulotaan arkisin klo 7–21 ja tarvittaessa kaatopaikan sulkemistöiden yhteydessä lauantaisin klo 7–16. Massojen vastaanotto on valvottua.

Lisäksi on haettu lupaa stabiloida kentällä tarvittaessa myös koheesiomaita, jolloin kyseisiä maa-aineksia voitaisiin paremmin ohjata hyötykäyttöön. Koheesiomaiden stabilointia varten kentälle on suunniteltu rakennettavaksi allas, jonka reunapenkereet tehdään louheesta ja pohjalle salaojakerros ja niiden päälle asennetaan suodatinkangas. Stabilointi tehdään sekoittamalla altaassa olevaan massaan altaan reunoilta käsin sementtiä tai muuta käyttökelpoista sideainetta. Ennen altaan rakentamista tehdään kentälle vakavuustarkastelu, joka yhdessä kentän rakennesuunnitelmien ja tarkemman stabilointisuunnitelman kanssa esitetään lupaviranomaisen hyväksyttäväksi.

Välivarastoitavat massat

Pilaantuneet maa-ainekset välivarastoidaan aumoissa. Samaan aumaan sijoitetaan pilaantuneisuudeltaan samankaltaisia tai muiden ominaisuuksien puolesta samaan aumaan soveltuvia massoja. Puhtaita ja pilaantuneita maa-aineksia ei sekoiteta eikä sijoiteta samaan aumaan.

Välivarastointialueella pilaantuneet maa-ainekset peitetään massojen huuhtoutumisen ja pölyämisen estämiseksi. Tarvittaessa aumojen pölyämistä voidaan estää maa-aineksia kastelemalla. Peitteet poistetaan aumojen päältä vain näytteenoton, seulonnan ja massojen kiinteytyksen tai jonkin muun käsittelyn ajaksi. Välivarastoitavat maa-ainekset peitetään viikon kuluessa massojen vastaanotosta tai jonkin käsittelyvaiheen jälkeen. Sellaiset maa-aineserät, jotka ovat kentällä alle viisi päivää, peitetään vain tarvittaessa. Aumoja rakennettaessa valmis aumanosa on peittämättä korkeintaan viikon. Aumoja ei jätetä peittämättä viikonlopuksi kuin poikkeustapauksissa.

Kaatopaikan kunnostusta varten välivarastoitaviksi otetaan vain sellaisia massoja, joiden alkuperä tiedetään ja joita voidaan kaatopaikan kunnostuksen ympäristöluvan mukaisesti käyttää kaatopaikan rakennekerroksissa.

Kaatopaikan kunnostusta varten varastoitavia pilaantumattomia maa-aineksia ja muita jätemateriaaleja välivarastoidaan kasoissa siten, että välivarastointikentän pinta-ala saadaan mahdollisimman tehokkaasti hyödynnettyä. Näitä kasoja ei peitetä.

Välivarastoitavat pilaantuneet maa-ainekset voivat olla pilaantuneita metalleilla, boorilla, bromilla, fluorideilla, sulfideilla, mineraaliöljyillä, polyaromaatisilla hiilivedyillä (PAH), polyklooratuilla bifenyyliyhdisteillä (PCB, PCT, PBB), polyklooratuilla dibentso-p-dioksiineilla ja/tai furaaneilla (PCDD/F), kloorifenoleilla, torjunta-aineilla, kompleksisilla syanideilla, tributyylitinalla ja/tai muilla organotinayhdisteillä.

Välivarastoitavat pilaantuneet maa-ainekset voivat olla pilaantuneita myös muilla heikosti haihtuvilla orgaanisilla yhdisteillä, mutta tällaisten maa-ainesten välivarastoinnista sovitaan erikseen lupaviranomaisen kanssa, mikäli välivarastoinnille on tarvetta.

Kentälle ei oteta vastaan maa-aineksia, jotka sisältävät bensiinejä, liuottimia tai muita haihtuvia yhdisteitä. Kentällä ei myöskään välivarastoida kemikaaleja.

Pilaantuneita maa-aineksia välivarastoidaan samanaikaisesti enintään 9 000 m³, ja vuodessa varastoitava määrä on enintään 20 000 m³. Lisäksi hakemuksessa on esitetty, että pilaantumattomille maa-aineksille sekä suljettavan kaatopaikan rakenteisiin tarkoitettujen materiaalien välivarastointiin ei asetettaisi kapasiteettirajoja.

Seulonta

Nykyisin seulontaa on tehty vuosittain 7–28 päivänä, mutta hakemuksessa on esitetty, että jatkossa toiminnan laajentuessa seulontaa voitaisiin tehdä tarvittaessa jatkuvatoimisesti.

Seulonnalla pilaantuneista maa-aineksista poistetaan aines, joka ei sovellu tai on haitaksi loppusijoitukselle. Kaikki saadut jakeet pyritään käyttämään hyödyksi suljettavan kaatopaikan pintarakennekerroksissa.

Seulaylite jaetaan hyötykäytettäväksi jätteeksi, hyötykäyttöön kelpaamattomaksi tavanomaiseksi tai ongelmajätteeksi ja ne kerätään erillisiin aumoihin. Hyötykäyttöön kelpaamattomat jätejakeet viedään asianmukaisen luvan omaavaan loppusijoituspaikkaan. Vuosina 2006–2010 noin 80 % seulaylitteestä on ollut kiviä, jotka on käytetty hyödyksi Vuosaaren täyttömäen maisemoinnissa.

Vesien käsittely

Välivarastointikentän pinta on asfaltoitu ja kentälle muodostuvat vedet ohjataan kentän kallistusten ja kokoojaojien avulla tasausaltaaseen ja sieltä putkistoa pitkin sekä öljyn- ja hiekanerottimien kautta jätevesiviemäriin. Öljyn- ja hiekanerottimet tyhjennetään tarvittaessa mutta vähintään kerran vuodessa.

Vesien laatua tarkkaillaan osana laajempaa Vuosaaren suoto-, pohja- ja pintavesien yhteistarkkailuohjelmaa. Välivarastointikentän vesiä tarkkaillaan pisteessä, joka sijaitsee hiekan- ja öljynerottimen jälkeen, sekä salaojien kokoojakaivosta ja pohjavesiputkesta. Vesinäytteitä otetaan kolme kertaa vuodessa ja niistä tutkitaan laajasti eri haitta-aineiden pitoisuuksia ja tulokset raportoidaan yhteistarkkailuohjelman mukaisesti.

Mikäli vesi ei ole viemäröintikelpoista, asennetaan järjestelmään vedenpuhdistuslaitteisto, jolla veden haitta-ainepitoisuudet saadaan halutulle tasolle.

Jätteiden käsittely

Vesienkeräysjärjestelmän hiekan- ja öljynerotusjätteet sekä kentän muusta toiminnasta syntyvät jätteet toimitetaan asianmukaiseen laitokseen käsiteltäviksi.

Rakennusjätteeksi luokiteltavaa seulaylitettä kertyi vuosina 2006–2010 noin 840 tonnia. Hiekanerotusjätettä on poistettu vesienkeräysjärjestelmästä vuosittain noin 2–5 m³. Öljynerottimen toiminnasta aiheutuvaa öljyjätettä arvioidaan kertyvän vuodessa korkeintaan yhden kuutiometrin verran. Vuosina 2006–2010 öljyjätettä ei ole kertynyt ollenkaan.

Pilaantuneiden maa-ainesten tutkimukset

Välivarastoitavasta pilaantuneesta maa-aineksesta otetaan yksi edustava kokoomanäyte jokaista aumaa (noin 300 m³) kohti. Tarvittaessa näytteitä otetaan useampia. Yleensä maa-ainesten laadusta on jo ennakkotutkimustietoja. Jos maa-ainesten laatu tunnetaan jo ennakkoon tarkasti, ei uusia tutkimuksia välttämättä enää tarvita.

Maanäytteistä analysoidaan laboratoriossa kaikki ne haitta-aineet, joita siinä epäillään olevan tai joita aiemmissa tutkimuksissa on havaittu.

Näytteenotosta tehdään raportti, jossa esitetään käytetyt mittausmenetelmät ja mittausepävarmuudet. Maa-ainesten loppusijoituskohde tai mahdollinen käsittely selvitetään haitta-aineiden analyysitulosten perusteella.

Massojen poistaminen kentältä

Massojen poistaminen kentältä on valvottua.

Massat ajetaan välivarastoinnin jälkeen kuorma-autoilla asianmukaiseen loppusijoitus- tai hyötykäyttökohteeseen maa-aineksen sisältämien haitta-aineiden pitoisuuksien mukaan. Pilaantuneiksi luokiteltavat maa-ainekset toimitetaan luvanvaraiseen loppusijoituskohteeseen.

Massoja lastattaessa estetään massojen pölyäminen tarvittaessa kastelemalla. Poisajettavat kuormat peitetään ajon ajaksi.

Poiskuljetettavista pilaantuneista maa-aineksista tehdään kuormakirjat ja ongelmajätteeksi luokiteltavista massoista siirtoasiakirjat.

Suljettavan kaatopaikan rakennekerroksia varten välivarastoidut ja mahdollisesti seulotut massat ja jätejakeet kuljetetaan joko suoraan työkohteeseen tai tarvittaessa muualle suljettavan kaatopaikan alueelle jatkokäsiteltäviksi.

Polttonesteiden varastointi

Työkoneiden polttoainesäiliöt, säiliöiden täyttöpaikat ja polttonesteen jakelualueet sijoitetaan pinnoitetulle alustalle. Säiliöiden kunto tarkastetaan säännöllisesti hyväksytyllä asiantuntijalla. Ko. toiminnasta ei aiheudu ongelmia, koska kentän valumavedet johdetaan öljynerottimen kautta viemäriin.

Liikenne

Pilaantuneen maan välivarastoinnin takia alueelle ajetaan kuorma-autoilla jaksoittaisesti. Jaksot kestävät kerrallaan noin 1–3 viikkoa. Enimmillään alueelle ajaa noin viisi kuorma-autoa tunnissa tai noin 50 kuorma-autoa vuorokaudessa työn aikana. Liikenne painottuu klo 7–16 väliselle ajalle. Näiden lisäksi alueelle on asiointi- ja työssäkäyntiliikennettä noin viisi ajoneuvoa vuorokaudessa.

Kentälle suuntautuva liikenne kasvaa em. määristä, jos kentällä välivarastoidaan kaatopaikan sulkemiseen tarvittavia maa-aineksia ja muita materiaaleja. Mikäli kyseisiä massoja ei välivarastoida välivarastointikentällä, varastoidaan massat kuitenkin muualla Vuosaaren entisen kaatopaikan alueella. Siten liikenne Vuosaaren kaatopaikka-alueella pysyy kuitenkin samana.

Kentälle liikennöinnistä ja seulontalaitteiden käytöstä syntyy pakokaasupäästöjä, joiden määrä tulee kasvamaan jonkin verran, mikäli kenttää käytetään kaatopaikan sulkemiseen tarvittavien massojen varastointiin ja käsittelyyn. Vuosaaren kaatopaikka-alueen kokonaispäästöihin kentän käytöllä ei kuitenkaan ole vaikutusta kaatopaikan sulkemistöiden aikana, koska varastoitavat rakennemateriaalit tuodaan kaatopaikka-alueelle joka tapauksessa.

Terveys- ja ympäristövaikutukset

Terveysriskejä voi aiheutua työntekijöille hengitysteitse pilaantuneista maa-aineksista peräisin olevasta pölystä tai ihokosketuksesta pilaantuneiden maa-ainesten kanssa. Terveysriskit hallitaan työntekijöiden työhön perehdyttämisen avulla ja riittävillä suojavarusteilla sekä pölyämisen ehkäisyllä. Välivarastointikentän toiminnalle on laadittu erillinen työturvallisuusohje, joka on hakemuksen liitteenä.

Ympäristöriskejä voi aiheutua pölystä ja melusta, jotka pyritään hallitsemaan oikeilla työtekniikoilla.

Alueen aitaamisella on estetty ulkopuolisten pääsy ja liikkuminen välivarastointialueella. Alueen portti on kentän aukioloaikojen ulkopuolella lukittuna. Lisäksi aitaan on kiinnitetty kyltti, joka osoittaa ja varoittaa toiminnasta.

Toiminnasta ei aiheudu haitallisia vaikutuksia maaperään tai pohjaveteen, koska kentän vedet kootaan hallitusti ja johdetaan viemäriin. Tiivis asfalttipohja estää valumavesien imeytymisen maaperään.

Toiminnasta ei aiheudu merkittäviä melu- tai tärinähaittoja.  

Koko alueen virkistyskäyttö on nykyisellään rajoitettua alueen rakentamisen keskeneräisyyden takia, joten kentän toiminta vaikuttaa vain vähäisesti alueen yleiseen viihtyisyyteen.

Tarkkailu

Vuosaaren välivarastointikentälle ei ole laadittu erillistä käyttötarkkailua, mutta rakenteiden kuntoa ja työvaiheiden toimivuutta tarkkaillaan ja havaitut virheet ja puutteet korjataan viivytyksettä.

Välivarastointikentän käytön lopettaminen

Välivarastointikentän käyttö loppuu sitten, kun vanhan kaatopaikan sulkeminen on saatu päätökseen ja alue on maisemoitu. Toiminnan päätyttyä myös välivarastointikentän alue maisemoidaan Vuosaaren huipun puistosuunnitelman mukaisesti yhdeksi kokonaisuudeksi vanhan kaatopaikan ja täyttömäen kanssa.

Kirjanpito ja raportointi

Kentän toiminnasta vastaava henkilö pitää kirjaa välivarastointitoiminnasta. Kirjaa pidetään mm. vastaanotettavien pilaantuneiden maamassojen määristä maa-aineserittäin, laadusta (maalaji, haitta-aineet ja pitoisuudet), maamassojen alkuperästä, toimituspäivästä, tuojasta ja sijoituspaikasta välivarastointikentällä sekä aumojen määrästä ja sijainnista kentällä, kuorma- ja siirtoasiakirjoista, esikäsiteltyjen maa-ainesten määrästä, esikäsittelyssä syntyneiden jätteiden (seulaylite) laadusta, määrästä jätelajeittain ja sijoittamisesta kentällä, alueelta poisvietyjen pilaantuneiden maa-ainesten ja seulaylitteen määrästä, laadusta, sijoituskohteesta ja toimitusajankohdasta, öljyn- ja hiekanerottimien tyhjennyksistä ja poistetuista jätejakeista, viemäröidyn veden haitta-ainepitoisuuksista, rakenteiden kunnon tarkkailusta, tehdyistä huolto- ja korjaustoimenpiteistä sekä poikkeuksellisista tilanteista.

Kirjanpitoa pidetään myös Vuosaaren entisen kaatopaikan sulkemista varten vastaanotettujen massojen alkuperästä, määrästä ja laadusta.

Kirjanpito esitetään pyydettäessä ympäristöluvan valvontaviranomaiselle. Kentän toiminnasta laaditaan vuosittain vuosiraportti, joka toimitetaan Uudenmaan ELY-keskukselle ja Helsingin kaupungin ympäristökeskukselle vuosittain maaliskuun loppuun mennessä. Raportissa esitetään yhteenveto kirjanpidosta, tarkkailu- ja tutkimustulokset, selonteko vuoden toiminnoista, viemäröidyn veden kuormitustiedot ja toiminnan aiheuttama ympäristökuormitus sekä haittojen torjuntatoimenpiteet.

Kentän toimintaa valvoo Staran pilaantuneen maaperän kunnostusyksikkö, joka raportoi poikkeavista tilanteista viipymättä Uudenmaan ELY-keskukselle ja Helsingin kaupungin ympäristökeskukselle.

Välivarastointikentän tarpeellisuus

Nykyinen ympäristölupa on voimassa 31.12.2011 asti ja ko. hakemuksella haetaan toiminnalle jatkoaikaa 31.12.2015 saakka. Jatkoaikaa haetaan, koska Vuosaaren kaatopaikan sulkeminen on viivästynyt ja sulkemistyöt tullaan aloittamaan vuonna 2012. Sulkemiseen tarvittavien massojen välivarastointi on aloitettu kaatopaikan alueella vuonna 2011. Koska kaatopaikan kunnostamiseen tarvitaan paljon erilaisia massoja, on todennäköistä, että välivarastointikenttää tarvitaan massojen varastointiin ja esikäsittelyyn, koska kenttä sijaitsee aivan kunnostettavan kaatopaikka-alueen vieressä. Kaatopaikan kunnostus tehdään vaiheittain useamman vuoden aikana mm. harvinaisten perhosten elinolosuhteiden varmistamiseksi. Ennen kaatopaikan kunnostusta aluetta ei voida ottaa kaavanmukaiseen virkistysaluekäyttöön.

Vuosaaren välivarastointikenttä on Staran pilaantuneen maaperän kunnostusyksikön toiminnan kannalta tärkeä, koska se on ainoa käsittely- ja välivarastointipaikka itäisessä Helsingissä. Vaikka kentällä ei ole viime vuosina välivarastoitu suuria määriä pilaantuneita maa-aineksia, tulisi kentän toimintaa jatkaa varmuuden vuoksi niin pitkään kuin Vuosaaren entinen kaatopaikka-alue saadaan kunnostettua ja lopuksi maisemoitua.

Hakemuksessa Stara toteaa, että Vuosaaren välivarastointikentän ympäristöluvan jatkaminen alueella on taloudellisista ja ympäristöllisistä syistä järkevää. Kentän keskeinen sijainti suljettavan kaatopaikka-alueen vieressä vähentää materiaalien kuljetuskustannuksia. Lisäksi kentästä ei katsota aiheutuvan merkittäviä ympäristövaikutuksia.

Ympäristölautakunnan lausunto

Ympäristölautakunta puoltaa Helsingin kaupungin rakentamispalvelun (Stara) Vuosaaren välivarastointialuetta koskevan ympäristöluvan tarkistamis- ja muutoshakemuksen hyväksymistä, koska kaupungin itäosassa ei ole muita välivarastointikenttiä ja kentän olemassaolo helpottaa rakentamisessa syntyvien ylijäämämaiden tutkimusta ja oikean loppusijoituspaikan valintaa. Samalla välivarastointikentän käyttö vähentää turhia massojen kuljetuksia. Kentän käyttö Vuosaaren vanhan kaatopaikan sulkemisessa tarvittavien massojen välivarastoinnissa ja esikäsittelyssä on suositeltavaa, koska kaatopaikan sulkemisessa tarvitaan suuri määrä erilaisia massoja ja kentän sijainti kaatopaikan vieressä on siten erittäin käytännöllinen ja osaltaan vähentää massojen edestakaista kuljetusta. Lisäksi välivarastointitoiminta on sujunut luvan mukaisesti ja ilman häiriöitä vuodesta 1998 lähtien.

Hakemuksen käsittelyssä tulee kuitenkin ottaa huomioon hakemuksessa esitettyjen seikkojen lisäksi seuraavat näkökohdat:

1.     Kentällä saa välivarastoida vain maa-aineksia, jotka on riittävillä laboratoriotutkimuksilla todettu kelpaavan kentälle.

2.     Pilaantumattomia ja eri tavalla pilaantuneita maa-aineksia ei saa sekoittaa keskenään eri käsittelyvaiheiden aikana tai aumoja rakennettaessa.

3.     Pilaantuneita maa-aineksia sisältävien aumojen peittämiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota, jotta eri haitta-aineita sisältäviä pilaantuneita maa-aineksia ei pölyämisen seurauksena pääse leviämään ympäristöön.

4.     Välivarastointikentälle tehtävät erilaiset suunnitelmat on toimitettava lupaviranomaisen lisäksi myös Helsingin kaupungin ympäristökeskukselle.

5.     Välivarastointikentän toiminnasta ei saa aiheutua haitallisia vaikutuksia kentän läheisyydessä oleville luonnonsuojelu- tai Natura-alueille.

6.     Koska välivarastointikenttä on aivan virkistyskäyttöön maisemoidun entisen täyttömäen vieressä, ei välivarastointikentän toiminnasta saa aiheutua kohtuutonta haittaa tai vaaraa viereisellä alueella ulkoileville ihmisille.

7.     Välivarastointikentän toiminnan loputtua on alue siistittävä ja viipymättä maisemoitava esitetyn maisemointisuunnitelman mukaisesti, jotta alue saadaan nopeasti kaavan mukaiseen virkistyskäyttöön.

Lisäksi ympäristölautakunta katsoo, että toimintaa voidaan jatkaa nykyisen ympäristöluvan mukaisesti ennen uuden ympäristöluvan lainvoimaisuutta.

Pöytäkirjanote Etelä-Suomen aluehallintovirastolle (PL 110, 00521 Helsinki), kaupunginhallitukselle (PL 10), Helsingin kaupungin rakentamispalvelulle (PL 1660) ja ympäristövalvontayksikölle (PL 500).

Esittelijä

ympäristövalvontapäällikkö

Pertti Forss

Lisätiedot

Erja Puntti-Hannuksela, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 32006

erja.puntti-hannuksela(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Faksi

 

Y-tunnus

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

+358 9 655 783

 

0201256-6

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Tilinro

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

FI0680001200062637

 

FI02012566