Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

42/2011

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/5

 

28.11.2011

 

 

 

 

 

 

§ 1077

Määrärahan myöntäminen Helsingin Satamalle Länsisatamassa sijaitsevan Matkustajasataman esirakentamiseen

HEL 2011-002418 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää Helsingin Satamalle vuoden 2011 talousarvion alakohdasta 8 01 02 15, Esirakentaminen, täyttötyöt ja alueiden käyttöönoton edellyttämät toimenpiteet, Länsisataman esirakentaminen

 

1 300 000 euroa Länsisatamassa sijaitsevan Matkustaja-sataman esirakentamiseen.

 

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1

HelSan esitys

2

Jätkäsaaren kaava-alueet.pdf

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee myöntää Helsingin Satamalle vuoden 2011 talousarvion alakohdasta 8 01 02 15, Esirakentaminen, täyttötyöt ja alueiden käyttöönoton edellyttämät toimenpiteet, Länsisataman esirakentaminen

 

1 300 000 euroa Länsisatamassa sijaitsevan Matkustaja-sataman esirakentamiseen.

 

Esittelijä

Kaupunginvaltuuston 21.6.2006 hyväksymässä Jätkäsaaren osayleis-kaavassa on merkitty mereen tehtäviä täyttöjä. Näistä merkittävimmät ovat Saukonranta, Saukonnokka ja Matkustajasatama. Helsingin Satama esirakentaa Matkustajasataman (liite 2, alue AK7) aluetta. Matkustajasataman alueen laajennuksella lisätään mm. laituritilaa kasvavan laivaliikenteen tarpeisiin.

Kohteeseen on aikaisemmin myönnetty esirakentamisrahaa Helsingin Sataman käytettäväksi 11 miljoonaa euroa, jolla toteutettiin täytön edellyttämät ruoppaukset ja laajennuksen vaatima väylän siirto sekä aloitettiin laajennuksen täytöt länsimetrosta tulevalla louheella. Alueen ruoppaukset päättyivät kesällä 2011. Täytön toteuttaminen suunnitellussa laajuudessa edellyttää alueen rajaamista betonielementeillä, jotka toimivat myöhemmin rakennettavien Helsingin Sataman laitureiden perustusrakenteina. Uutta maa-aluetta syntyy Matkustajasataman alueelle 5 hehtaaria.

Helsingin Satama on täsmentänyt 17.8.2011 tekemäänsä määräraha-esitystä (2,0 milj. euroa) siten, että sen käyttöön myönnettäisiin Matkustajasataman alueen täytön edellyttämiin esirakennustöihin
1,3 miljoonaa euroa vuodelle 2011 ja loppuosa 0,7 milj. euroa myönnettäisiin vuonna 2012. Alueen töiden loppuunsaattaminen edellyttää siten myöhemmin esirakentamisrahaa pääosin vuonna 2012 yhteensä 4,2 milj. euroa.

Helsingin Satama rahoittaa myös omalla rahoituksellaan kyseessä olevia määrärahaesityksen tarkoittamia työvaiheita vastaavalla
5,5 milj. eurolla. Lisäksi Helsingin Satama rahoittaa itse laajennusalueen käyttöönoton edellyttämän laiturin ylärakenteiden rakentamisen sekä alueen kunnallisteknisiä ja maanrakennustöitä noin 7 milj.  eurolla. Esirakennustöiden valmistuttua Helsingin Satama vuokraa alueen käyttöönsä.

Esittelijä toteaa, että vuoden 2011 talousarviossa on varauduttu edellä mainittuihin ruoppaus- ja täyttötöihin ja että 1,3 milj. euron määräraha voidaan myöntää talousarvion alakohdasta 8 01 02 15, Esirakentaminen, täyttötyöt ja alueiden käyttöönoton edellyttämät toimenpiteet, Länsisataman esirakentaminen. Myös töiden loppuunsaattamiseen tarvittava 4,2 milj. euroa on otettu huomioon vuoden 2012 talousarviota laadittaessa.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1

HelSan esitys

2

Jätkäsaaren kaava-alueet.pdf

Tiedoksi

Helsingin Satama

Taloushallintopalvelu -liikelaitos

Talous- ja suunnittelukeskus

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Faksi

 

Y-tunnus

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

+358 9 655 783

 

0201256-6

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Tilinro

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

FI0680001200062637

 

FI02012566