Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

42/2011

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/1

 

28.11.2011

 

 

 

 

 

 

§ 1068

V Selvitys vuoden 2010 arviointikertomuksen johdosta suoritetuista toimenpiteistä

HEL 2011-005435 T 00 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee merkitä tiedoksi esityslistan liitteenä olevan selvityksen vuoden 2010 arviointikertomuksen johdosta suoritetuista toimenpiteistä.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Selvitys arviointikertomuksen 2010 johdosta suoritetuista toimenpiteistä.pdf

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee merkitä tiedoksi esityslistan liitteenä olevan selvityksen vuoden 2010 arviointikertomuksen johdosta suoritetuista toimenpiteistä.

Esittelijä

Lauta- ja johtokunnat antoivat toukokuussa lausunnot tarkastuslautakunnalle vuoden 2010 arviointikertomuksessa esitetyistä toimenpidesuosituksista ja – kehotuksista. Näissä lausunnoissa esitettiin, mihin toimenpiteisiin virastojen ja liikelaitosten oli tarkoitus ryhtyä arviointikertomuksen johdosta.

Kaupunginvaltuusto päätti 15.6.2011 tarkastuslautakunnan ehdotuksen mukaisesti merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2010 ja siitä saadut kaupunginhallituksen sekä asianomaisten lauta- ja johtokuntien lausunnot sekä kehottaa kaupunginhallitusta antamaan joulukuun 2011 loppuun mennessä valtuustolle selvityksen siitä, mihin toimenpiteisiin toiminnasta vastaavat henkilöt ja tilivelvolliset ovat ryhtyneet arviointikertomuksen johdosta.

Kaupunginhallitus päätti 20.6.2011 kehottaa talous- ja suunnittelukeskusta ryhtymään kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisiin toimiin.

Talous- ja suunnittelukeskus on hankkinut virastoilta ja liikelaitoksilta selvitykset em. lausunnoissa esitetyistä toimenpiteistä.  Liitteenä olevassa selvityksessä on esitetty niiden toimenpiteiden käynnistäminen ja toteuttaminen, joihin virastot ja laitokset ovat ryhtyneet arviointikertomuksen esitettyjen toimenpidesuositusten ja -kehotusten johdosta

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Selvitys arviointikertomuksen 2010 johdosta suoritetuista toimenpiteistä.pdf

 

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Faksi

 

Y-tunnus

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

+358 9 655 783

 

0201256-6

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Tilinro

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

FI0680001200062637

 

FI02012566