Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

42/2011

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Sj/1

 

28.11.2011

 

 

 

 

 

 

§ 1084

Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle Puistolan ala-asteen ja Nurkkatien ala-asteen hallinnollista yhdistämistä koskevan kaupunginvaltuuston päätöksen johdosta tehdystä kunnallisvalituksesta

HEL 2011-001733 T 12 00 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti antaa Helsingin hallinto-oikeudelle seuraavan lausunnon:

Valituksen tutkiminen

Kuntalain 93 §:n mukaan kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valituksenalainen päätös on tehty 14.9.2011. Pöytäkirja on pidetty nähtävänä 23.9.2011. Valitus on saapunut Helsingin hallinto-oikeuteen 10.10.2011. Se on siis tehty määräajassa.

Kunnallisvalituksen voi kuntalain (365/1995) 92 §:n mukaan tehdä asianosainen tai kunnan jäsen. Varttalan kotikunta on Helsinki, joten hänellä on kunnan jäsenenä asiassa valitusoikeus.

Kunnallisvalituksen voi kuntalain 90 §:n mukaan tehdä sillä perusteella, että:

1) päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä;

2) päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa; tai

3) päätös on muuten lainvastainen.

Kunnallisvalituksen voi siis tehdä vain sillä perusteella, että päätös on lainvastainen. Sitä ei sen sijaan voi tehdä sillä perusteella, että päätös ei ole tarkoituksenmukainen.

Valituksen mukaan kaupunginvaltuuston päätöksen perustelut eivät ole hallintolain (434/2003) periaatteiden, erityisesti sen 6, 31 ja 45 §:n, mukaisia. Valituksessa katsotaan myös, että päätös rikkoo hallintolain ja perusopetuslain muutoksenhakuoikeusperiaatteita. Edelleen valituksessa väitetään, että päätös on hallintolain 41 §:n vastainen. Nämä valituksen perustelut ovat luonteeltaan laillisuusperusteita ja siten kuntalain 90 §:n mukaisia.

Kunnallisvalitus on tehty määräajassa, sen tekijällä on asiassa valitusoikeus ja se on tehty kuntalain 90 §:n mukaisilla perusteilla. Näin ollen valitus tulee tutkia.

Selitys

Valitus tulee hylätä. Valituksessa ei ole esitetty sellaisia perusteita, joiden perusteella päätös tulisi kumota.

Perustelut

Valituksessa esitetään, että valtuuston päätöksen perustelut eivät noudata hallintolain periaatteita. Valituksessa viitataan hallintolain 6 §:ään, jonka mukaan viranomaisten toimien on oltava puolueettomia ja oikeassa suhteessa tavoiteltuun päämäärään nähden ja suojata oikeusjärjestyksen perusteella oikeutettuja odotuksia.

Opetuslautakunta päätti (§ 27) 1.3.2011 valita Puistolan alue vuoden 2011 uudeksi perusopetuksen palveluverkoston tarkastelualueeksi. Päätös perustui väestö- ja tilatarve-ennusteisiin, joiden mukaan Puistolassa tilaväljyyden arvioitiin olevan 94 oppilaspaikkaa vuonna 2011, 274 oppilaspaikkaa 2015 ja 308 vuonna 2020.

Hallintolain 31 §:n mukaan viranomaisen on huolehdittava asian riittävästä ja asianmukaisesta selvittämisestä hankkimalla asian ratkaisemiseksi tarpeelliset tiedot sekä selvitykset. Opetusviraston vuosittain laatimat arviot perustuvat alueen koulujen tilatarkasteluun sekä Helsingin tietokeskuksen väestöennusteisiin, oppilaiden liikkuvuuteen, alueen koulujen opetustarjontaan ja iltapäivätoiminnan tarpeisiin alueilla. Ennusteen mukaan Puistolan alueella muodostuu lisää tyhjää koulutilaa lähivuosina. Helsingin kaupunki on selvittänyt asian hallintolain 31 §:n edellyttämällä tavalla.

Valituksessa esitetään, että kaupunginvaltuuston päätös on hallintolain 41 §:n vastainen, koska päätöstä tehtäessä ei ole kuultu Nurkkatien monitoimitalon kaikkia käyttäjiä ja työntekijöitä. Valituksessa katsotaan, että Puistolan ja Nurkkatien ala-asteiden hallinnollinen yhdistäminen vaarantaa muut monitoimitilan palvelut, koska päätöksen myötä Nurkkatien ala-asteen tiloista luopumista ryhdytään valmistelemaan.

Nurkkatien ala-asteen tilojen käytöstä ei ole tehty päätöstä. Opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston 31.5.2011 tekemän päätöksen § 65 mukaan Nurkkatien ala-asteen tiloja tarkastellaan uudestaan vuonna 2014. Valtuuston päätös koulujen hallinnollisesta yhdistämisestä mahdollistaa tilojen joustavan käytön. Yhden hallinnollisesti yhtenäisen koulun sisällä tilat saadaan tehokkaammin käyttöön. Uusi yhdistynyt ala-asteen koulu käyttää molempien koulujen entisiä tiloja. Ylimääräisistä tiloista voidaan luopua asteittain. Kaupunginvaltuusto on päätöksessään hyväksynyt toivomusponnen, jonka mukaan valtuusto edellyttää, että yhdistämisessä otetaan Nurkkatien koulun ja monitoimitalon käyttäjät ja molempien alueiden asukkaat mukaan talojen käytön suunnitteluun. Kaupunginvaltuuston päätös ei ole hallintolain 41 §:n vastainen.  

Valituksessa esitetään lisäksi, että valtuuston päätös rikkoo perusopetuslain muutoksenhakuperiaatteita.

Kunta on perusopetuslain (628/1998) 4 §:n mukaan velvollinen järjestämään perusopetusta alueellaan asuville oppivelvollisuusikäisille. Lain 6 §:n mukaan opetus tulee järjestää siten, että oppilaiden matkat ovat asutuksen, koulujen ja muiden opetuksen järjestämispaikkojen sijainti sekä liikenneyhteydet huomioon ottaen mahdollisimman turvallisia ja lyhyitä. Kunta osoittaa oppivelvolliselle koulun, jossa annetaan opetusta sellaisella oppilaan omalla kielellä, jolla kunta on velvollinen opetusta järjestämään. Kunta voi kuitenkin järjestää opetuksen tarkoituksenmukaisiksi katsomissaan, lainsäädännön ehdot täyttävissä tiloissa.

Kunta voi myös perustellusta opetuksen järjestämiseen liittyvästä syystä opetuskieltä muuttamatta vaihtaa opetuksen järjestämispaikkaa (perusopetuslaki 6 § 2 mom.). Tällainen perusteltu syy voi olla esimerkiksi koulujen hallinnollinen yhdistäminen, joka käytännössä merkitsee yhdistettävien koulujen lakkauttamista ja uuden koulun perustamista. Puistolan ja Nurkkatien ala-asteet on päätetty yhdistää hallinnollisesti 1.8.2013 alkaen. Oppilaaksi ottamisesta ja opetuspaikan vaihtamisesta tulee tällöin tehdä päätös. Tähän päätökseen voidaan hakea muutosta aluehallintovirastolta (perusopetuslaki 42 § 2 mom.).

Valituksessa katsotaan myös, että valtuuston päätös on hallintolain 6 §:n mukaisen suhteellisuusperiaatteen vastainen. Muutoksenhakija katsoo, että koska oppilasmäärien lasku Puistolan alueella koskee erityisesti perusopetuksen luokkia 7–9, päätös luopua ala-asteen koulutiloista on suhteeton tavoiteltuun päämäärään nähden.

Sekä perusopetuksen luokkien 1–6 että luokkien 7–9 väestöennuste – ja siten tilatarve – on laskeva, vaikka oppilasmäärien lasku onkin suurempi yläluokkien kohdalla.

Valituksessa esitetään, että valtuuston päätös on suhteellisuusperiaatteen vastainen myös siksi, että koulujen hallinnollinen yhdistäminen ei ole oikeassa suhteessa päätöksen perusteluina olleiden oppilaiden valinnanmahdollisuuksien ja kollegiaalisen yhteistyön lisäämisen tavoitteisiin.

Oppilaiden valinnanmahdollisuuksien ja kollegiaalisen yhteistyön lisääminen olivat valtuuston päätöksen perusteluina yhdessä tilatarpeen vähenemisen kanssa. Päätöksellä pyritään näiden kaikkien tavoitteiden, eikä vain yksittäisen päämäärän saavuttamiseen. Valtuuston päätös ei ole suhteellisuusperiaatteen vastainen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Tuula Haatainen

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Helsingin hallinto-oikeuden lausuntopyyntö

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee antaa Helsingin hallinto-oikeudelle seuraavan lausunnon:

Valituksen tutkiminen

Kuntalain 93 §:n mukaan kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valituksenalainen päätös on tehty 14.9.2011. Pöytäkirja on pidetty nähtävänä 23.9.2011. Valitus on saapunut Helsingin hallinto-oikeuteen 10.10.2011. Se on siis tehty määräajassa.

Kunnallisvalituksen voi kuntalain (365/1995) 92 §:n mukaan tehdä asianosainen tai kunnan jäsen. Varttalan kotikunta on Helsinki, joten hänellä on kunnan jäsenenä asiassa valitusoikeus.

Kunnallisvalituksen voi kuntalain 90 §:n mukaan tehdä sillä perusteella, että:

1) päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä;

2) päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa; tai

3) päätös on muuten lainvastainen.

Kunnallisvalituksen voi siis tehdä vain sillä perusteella, että päätös on lainvastainen. Sitä ei sen sijaan voi tehdä sillä perusteella, että päätös ei ole tarkoituksenmukainen.

Valituksen mukaan kaupunginvaltuuston päätöksen perustelut eivät ole hallintolain (434/2003) periaatteiden, erityisesti sen 6, 31 ja 45 §:n, mukaisia. Valituksessa katsotaan myös, että päätös rikkoo hallintolain ja perusopetuslain muutoksenhakuoikeusperiaatteita. Edelleen valituksessa väitetään, että päätös on hallintolain 41 §:n vastainen. Nämä valituksen perustelut ovat luonteeltaan laillisuusperusteita ja siten kuntalain 90 §:n mukaisia.

Kunnallisvalitus on tehty määräajassa, sen tekijällä on asiassa valitusoikeus ja se on tehty kuntalain 90 §:n mukaisilla perusteilla. Näin ollen valitus tulee tutkia.

Selitys

Valitus tulee hylätä. Valituksessa ei ole esitetty sellaisia perusteita, joiden perusteella päätös tulisi kumota.

Perustelut

Valituksessa esitetään, että valtuuston päätöksen perustelut eivät noudata hallintolain periaatteita. Valituksessa viitataan hallintolain 6 §:ään, jonka mukaan viranomaisten toimien on oltava puolueettomia ja oikeassa suhteessa tavoiteltuun päämäärään nähden ja suojata oikeusjärjestyksen perusteella oikeutettuja odotuksia.

Opetuslautakunta päätti (§ 27) 1.3.2011 valita Puistolan alue vuoden 2011 uudeksi perusopetuksen palveluverkoston tarkastelualueeksi. Päätös perustui väestö- ja tilatarve-ennusteisiin, joiden mukaan Puistolassa tilaväljyyden arvioitiin olevan 94 oppilaspaikkaa vuonna 2011, 274 oppilaspaikkaa 2015 ja 308 vuonna 2020.

Hallintolain 31 §:n mukaan viranomaisen on huolehdittava asian riittävästä ja asianmukaisesta selvittämisestä hankkimalla asian ratkaisemiseksi tarpeelliset tiedot sekä selvitykset. Opetusviraston vuosittain laatimat arviot perustuvat alueen koulujen tilatarkasteluun sekä Helsingin tietokeskuksen väestöennusteisiin, oppilaiden liikkuvuuteen, alueen koulujen opetustarjontaan ja iltapäivätoiminnan tarpeisiin alueilla. Ennusteen mukaan Puistolan alueella muodostuu lisää tyhjää koulutilaa lähivuosina. Helsingin kaupunki on selvittänyt asian hallintolain 31 §:n edellyttämällä tavalla.

Valituksessa esitetään, että kaupunginvaltuuston päätös on hallintolain 41 §:n vastainen, koska päätöstä tehtäessä ei ole kuultu Nurkkatien monitoimitalon kaikkia käyttäjiä ja työntekijöitä. Valituksessa katsotaan, että Puistolan ja Nurkkatien ala-asteiden hallinnollinen yhdistäminen vaarantaa muut monitoimitilan palvelut, koska päätöksen myötä Nurkkatien ala-asteen tiloista luopumista ryhdytään valmistelemaan.

Nurkkatien ala-asteen tilojen käytöstä ei ole tehty päätöstä. Opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston 31.5.2011 tekemän päätöksen § 65 mukaan Nurkkatien ala-asteen tiloja tarkastellaan uudestaan vuonna 2014. Valtuuston päätös koulujen hallinnollisesta yhdistämisestä mahdollistaa tilojen joustavan käytön. Yhden hallinnollisesti yhtenäisen koulun sisällä tilat saadaan tehokkaammin käyttöön. Uusi yhdistynyt ala-asteen koulu käyttää molempien koulujen entisiä tiloja. Ylimääräisistä tiloista voidaan luopua asteittain. Kaupunginvaltuusto on päätöksessään hyväksynyt toivomusponnen, jonka mukaan valtuusto edellyttää, että yhdistämisessä otetaan Nurkkatien koulun ja monitoimitalon käyttäjät ja molempien alueiden asukkaat mukaan talojen käytön suunnitteluun. Kaupunginvaltuuston päätös ei ole hallintolain 41 §:n vastainen.  

Valituksessa esitetään lisäksi, että valtuuston päätös rikkoo perusopetuslain muutoksenhakuperiaatteita.

Kunta on perusopetuslain (628/1998) 4 §:n mukaan velvollinen järjestämään perusopetusta alueellaan asuville oppivelvollisuusikäisille. Lain 6 §:n mukaan opetus tulee järjestää siten, että oppilaiden matkat ovat asutuksen, koulujen ja muiden opetuksen järjestämispaikkojen sijainti sekä liikenneyhteydet huomioon ottaen mahdollisimman turvallisia ja lyhyitä. Kunta osoittaa oppivelvolliselle koulun, jossa annetaan opetusta sellaisella oppilaan omalla kielellä, jolla kunta on velvollinen opetusta järjestämään. Kunta voi kuitenkin järjestää opetuksen tarkoituksenmukaisiksi katsomissaan, lainsäädännön ehdot täyttävissä tiloissa.

Kunta voi myös perustellusta opetuksen järjestämiseen liittyvästä syystä opetuskieltä muuttamatta vaihtaa opetuksen järjestämispaikkaa (perusopetuslaki 6 § 2 mom.). Tällainen perusteltu syy voi olla esimerkiksi koulujen hallinnollinen yhdistäminen, joka käytännössä merkitsee yhdistettävien koulujen lakkauttamista ja uuden koulun perustamista. Puistolan ja Nurkkatien ala-asteet on päätetty yhdistää hallinnollisesti 1.8.2013 alkaen. Oppilaaksi ottamisesta ja opetuspaikan vaihtamisesta tulee tällöin tehdä päätös. Tähän päätökseen voidaan hakea muutosta aluehallintovirastolta (perusopetuslaki 42 § 2 mom.).

Valituksessa katsotaan myös, että valtuuston päätös on hallintolain 6 §:n mukaisen suhteellisuusperiaatteen vastainen. Muutoksenhakija katsoo, että koska oppilasmäärien lasku Puistolan alueella koskee erityisesti perusopetuksen luokkia 7–9, päätös luopua ala-asteen koulutiloista on suhteeton tavoiteltuun päämäärään nähden.

Sekä perusopetuksen luokkien 1–6 että luokkien 7–9 väestöennuste – ja siten tilatarve – on laskeva, vaikka oppilasmäärien lasku onkin suurempi yläluokkien kohdalla.

Valituksessa esitetään, että valtuuston päätös on suhteellisuusperiaatteen vastainen myös siksi, että koulujen hallinnollinen yhdistäminen ei ole oikeassa suhteessa päätöksen perusteluina olleiden oppilaiden valinnanmahdollisuuksien ja kollegiaalisen yhteistyön lisäämisen tavoitteisiin.

Oppilaiden valinnanmahdollisuuksien ja kollegiaalisen yhteistyön lisääminen olivat valtuuston päätöksen perusteluina yhdessä tilatarpeen vähenemisen kanssa. Päätöksellä pyritään näiden kaikkien tavoitteiden, eikä vain yksittäisen päämäärän saavuttamiseen. Valtuuston päätös ei ole suhteellisuusperiaatteen vastainen.

Esittelijä

Hallinto-oikeus on pyytänyt Khta hankkimaan Kvston lausunnon valitusten johdosta. Selityksen antamista varten on saatu lisäaikaa 15.12.2011 saakka.

Valitusten johdosta on saatu hallintokeskuksen oikeuspalveluiden ja opetuslautakunnan lausunnot, jotka sisältyvät päätöshistoriaan. Selitys hallinto-oikeudelle on oikeuspalveluiden lausunnon mukainen.

Kaupunginhallituksen johtosäännön 8 §:n 2 momentin 5 kohdan mukaan kaupunginhallituksen toimivaltaan kuuluu selityksen antaminen kaupunginvaltuuston päätöstä koskevan valituksen johdosta, jos kaupunginhallitus katsoo voivansa yhtyä kaupunginvaltuuston päätöksen lopputulokseen.

Samalla palautetaan valituksenalaisen päätöksen perusteena olevat asiakirjat, jotka sisältyvät muutoksenhakijalle annettuun ja valitukseen liitettyyn otteeseen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Tuula Haatainen

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Helsingin hallinto-oikeuden lausuntopyyntö

Tiedoksi

Oikeuspalvelut

Päätöshistoria

Kaupunginlakimies 15.11.2011

HEL 2011-001733 T 12 00 01

KUNNALLISVALITUS PUISTOLAN JA NURKKATIEN ALA-ASTEIDEN HALLINNOLLISESTA YHDISTÄMISESTÄ

Kaupunginhallitus on pyytänyt oikeuspalveluilta lausuntoa koskien Teppo Varttalan Helsingin hallinto-oikeudelle 10.10.2011 tekemää valitusta. Valitus koskee kaupunginvaltuuston päätöstä 14.9.2011 § 154 Puistolan ala-asteen ja Nurkkatien ala-asteen hallinnollisesta yhdistämisestä. Oikeuspalvelut esittää lausuntonaan, että kaupunginhallitus antaa hallinto-oikeudelle seuraavan selityksen:

Valituksen tutkiminen

Kuntalain 93 §:n mukaan kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valituksenalainen päätös on tehty 14.9.2011. Pöytäkirja on pidetty nähtävänä 23.9.2011. Valitus on saapunut Helsingin hallinto-oikeuteen 10.10.2011. Se on siis tehty määräajassa.

Kunnallisvalituksen voi kuntalain (365/1995) 92 §:n mukaan tehdä asianosainen tai kunnan jäsen. Varttalan kotikunta on Helsinki, joten hänellä on kunnan jäsenenä asiassa valitusoikeus.

Kunnallisvalituksen voi kuntalain 90 §:n mukaan tehdä sillä perusteella, että:

1) päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä;

2) päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa; tai

3) päätös on muuten lainvastainen.

Kunnallisvalituksen voi siis tehdä vain sillä perusteella, että päätös on lainvastainen. Sitä ei sen sijaan voi tehdä sillä perusteella, että päätös ei ole tarkoituksenmukainen.

Valituksen mukaan kaupunginvaltuuston päätöksen perustelut eivät ole hallintolain (434/2003) periaatteiden, erityisesti sen 6, 31 ja 45 §:n, mukaisia. Valituksessa katsotaan myös, että päätös rikkoo hallintolain ja perusopetuslain muutoksenhakuoikeusperiaatteita. Edelleen valituksessa väitetään, että päätös on hallintolain 41 §:n vastainen. Nämä valituksen perustelut ovat luonteeltaan laillisuusperusteita ja siten kuntalain 90 §:n mukaisia.

Kunnallisvalitus on tehty määräajassa, sen tekijällä on asiassa valitusoikeus ja se on tehty kuntalain 90 §:n mukaisilla perusteilla. Näin ollen valitus tulee tutkia.

Selitys

Valitus tulee hylätä. Valituksessa ei ole esitetty sellaisia perusteita, joiden perusteella päätös tulisi kumota.

Perustelut

Valituksessa esitetään, että valtuuston päätöksen perustelut eivät noudata hallintolain periaatteita. Valituksessa viitataan hallintolain 6 §:ään, jonka mukaan viranomaisten toimien on oltava puolueettomia ja oikeassa suhteessa tavoiteltuun päämäärään nähden ja suojata oikeusjärjestyksen perusteella oikeutettuja odotuksia.

Opetuslautakunta päätti (§ 27) 1.3.2011 valita Puistolan alue vuoden 2011 uudeksi perusopetuksen palveluverkoston tarkastelualueeksi. Päätös perustui väestö- ja tilatarve-ennusteisiin, joiden mukaan Puistolassa tilaväljyyden arvioitiin olevan 94 oppilaspaikkaa vuonna 2011, 274 oppilaspaikkaa 2015 ja 308 vuonna 2020.

Hallintolain 31 §:n mukaan viranomaisen on huolehdittava asian riittävästä ja asianmukaisesta selvittämisestä hankkimalla asian ratkaisemiseksi tarpeelliset tiedot sekä selvitykset. Opetusviraston vuosittain laatimat arviot perustuvat alueen koulujen tilatarkasteluun sekä Helsingin tietokeskuksen väestöennusteisiin, oppilaiden liikkuvuuteen, alueen koulujen opetustarjontaan ja iltapäivätoiminnan tarpeisiin alueilla. Ennusteen mukaan Puistolan alueella muodostuu lisää tyhjää koulutilaa lähivuosina. Helsingin kaupunki on selvittänyt asian hallintolain 31 §:n edellyttämällä tavalla.

Valituksessa esitetään, että kaupunginvaltuuston päätös on hallintolain 41 §:n vastainen, koska päätöstä tehtäessä ei ole kuultu Nurkkatien monitoimitalon kaikkia käyttäjiä ja työntekijöitä. Valituksessa katsotaan, että Puistolan ja Nurkkatien ala-asteiden hallinnollinen yhdistäminen vaarantaa muut monitoimitilan palvelut, koska päätöksen myötä Nurkkatien ala-asteen tiloista luopumista ryhdytään valmistelemaan.

Nurkkatien ala-asteen tilojen käytöstä ei ole tehty päätöstä. Opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston 31.5.2011 tekemän päätöksen § 65 mukaan Nurkkatien ala-asteen tiloja tarkastellaan uudestaan vuonna 2014. Valtuuston päätös koulujen hallinnollisesta yhdistämisestä mahdollistaa tilojen joustavan käytön. Yhden hallinnollisesti yhtenäisen koulun sisällä tilat saadaan tehokkaammin käyttöön. Uusi yhdistynyt ala-asteen koulu käyttää molempien koulujen entisiä tiloja. Ylimääräisistä tiloista voidaan luopua asteittain. Kaupunginvaltuusto on päätöksessään hyväksynyt toivomusponnen, jonka mukaan valtuusto edellyttää, että yhdistämisessä otetaan Nurkkatien koulun ja monitoimitalon käyttäjät ja molempien alueiden asukkaat mukaan talojen käytön suunnitteluun. Kaupunginvaltuuston päätös ei ole hallintolain 41 §:n vastainen.  

Valituksessa esitetään lisäksi, että valtuuston päätös rikkoo perusopetuslain muutoksenhakuperiaatteita.

Kunta on perusopetuslain (628/1998) 4 §:n mukaan velvollinen järjestämään perusopetusta alueellaan asuville oppivelvollisuusikäisille. Lain 6 §:n mukaan opetus tulee järjestää siten, että oppilaiden matkat ovat asutuksen, koulujen ja muiden opetuksen järjestämispaikkojen sijainti sekä liikenneyhteydet huomioon ottaen mahdollisimman turvallisia ja lyhyitä. Kunta osoittaa oppivelvolliselle koulun, jossa annetaan opetusta sellaisella oppilaan omalla kielellä, jolla kunta on velvollinen opetusta järjestämään. Kunta voi kuitenkin järjestää opetuksen tarkoituksenmukaisiksi katsomissaan, lainsäädännön ehdot täyttävissä tiloissa.

Kunta voi myös perustellusta opetuksen järjestämiseen liittyvästä syystä opetuskieltä muuttamatta vaihtaa opetuksen järjestämispaikkaa (perusopetuslaki 6 § 2 mom.). Tällainen perusteltu syy voi olla esimerkiksi koulujen hallinnollinen yhdistäminen, joka käytännössä merkitsee yhdistettävien koulujen lakkauttamista ja uuden koulun perustamista. Puistolan ja Nurkkatien ala-asteet on päätetty yhdistää hallinnollisesti 1.8.2013 alkaen. Oppilaaksi ottamisesta ja opetuspaikan vaihtamisesta tulee tällöin tehdä päätös. Tähän päätökseen voidaan hakea muutosta aluehallintovirastolta (perusopetuslaki 42 § 2 mom.).

Valituksessa katsotaan myös, että valtuuston päätös on hallintolain 6 §:n mukaisen suhteellisuusperiaatteen vastainen. Muutoksenhakija katsoo, että koska oppilasmäärien lasku Puistolan alueella koskee erityisesti perusopetuksen luokkia 7–9, päätös luopua ala-asteen koulutiloista on suhteeton tavoiteltuun päämäärään nähden.

Sekä perusopetuksen luokkien 1–6 että luokkien 7–9 väestöennuste – ja siten tilatarve – on laskeva, vaikka oppilasmäärien lasku onkin suurempi yläluokkien kohdalla.

Valituksessa esitetään, että valtuuston päätös on suhteellisuusperiaatteen vastainen myös siksi, että koulujen hallinnollinen yhdistäminen ei ole oikeassa suhteessa päätöksen perusteluina olleiden oppilaiden valinnanmahdollisuuksien ja kollegiaalisen yhteistyön lisäämisen tavoitteisiin.

Oppilaiden valinnanmahdollisuuksien ja kollegiaalisen yhteistyön lisääminen olivat valtuuston päätöksen perusteluina yhdessä tilatarpeen vähenemisen kanssa. Päätöksellä pyritään näiden kaikkien tavoitteiden, eikä vain yksittäisen päämäärän saavuttamiseen. Valtuuston päätös ei ole suhteellisuusperiaatteen vastainen.

Lisätiedot

Mäkinen Kaisa, ma. kaupunginasiamies, puhelin: 310 36178

kaisa.makinen(a)hel.fi

 

Opetuslautakunta 01.11.2011 § 220

HEL 2011-001733 T 12 00 01

Päätös

Opetuslautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Teppo Varttala on hakenut muutosta Helsingin kaupunginvaltuuston 14.9.2011 (§ 154) Puistolan ala-asteen ja Nurkkatien ala-asteen koulun hallinnollista yhdistämistä 1.8.2013 lukien koskevaan päätökseen.

Kuntalain 92 §:n mukaan oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Teppo Varttala asuu Helsingissä, joten hänellä on asiassa valitusoikeus kunnan jäsenenä.

Valituksessa vaaditaan Helsingin hallinto-oikeutta kumoamaan Puistolan ala-asteen koulun ja Nurkkatien ala-asteen koulun hallinnollista yhdistämistä koskeva päätös.

Valituksessa esitetään, että asiassa on hallintolain 41 §:ssä säädettyjen vaikuttamismahdollisuuksien varaamisessa puutteita. Valituksessa todetaan, että Nurkkatien ala-aste sijaitsee Nurkkatien monitoimitalossa ja on sen keskeinen toimija. Valituksessa todetaan, että Nurkkatien ala-asteen tiloista luopuminen hallinnollisen yhdistämisen jälkeen vaarantaa muut monitoimitalon palvelut. Valituksen mukaan vaikuttamismahdollisuus olisi pitänyt Nurkkatien monitoimitalon kaikkien käyttäjien ja työntekijöiden osalta varata jo asian valmistelussa. Valituksen mukaan kaupunginvaltuuston päätös on hallintolain 41 §:n vastainen.

Päätettäessä kunnan kahden koulun hallinnollisesta yhdistämisestä, ei asian käsittelyssä katsota olevan varsinaisia asianosaisia, joita tulisi kuulla siten kuin hallintolain 34 §:ssä säädetään asianomaisen kuulemisesta. Valmistelussa tulee sen sijaan noudatettavaksi hallintolain 41 §:n säännös vaikuttamismahdollisuuksien varaamisesta asiaan osallisille. Säännöksen taustalla on velvoite edistää yksilön mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan ja vaikuttaa häntä itseään koskevaan päätöksentekoon. Osallisille on varattava vaikutusmahdollisuudet ilmoittamalla asian vireilläolosta sopivalla tavalla.  

Puistolan ala-asteen ja Nurkkatien ala-asteen koulujen hallinnollista yhdistymistä on valmisteltu siten, että opetusvirasto on käynyt keskusteluja alueen kaikkien rehtoreiden sekä koulujen henkilöstön, johtokuntien ja vanhempainyhdistysten kanssa. Perusopetuslinjan linjanjohtajan 23.10.2011 selvityksen mukaan Nurkkatien ala-asteen koulun johtokuntaa on kuultu 24.4.2011 ja tätä ennen Puistolan alueen kaikkien johtokuntien sekä vanhempainyhdistysten edustajille järjestettiin kuulemistilaisuus 11.4.2011. Koulujen johtokunnissa on vanhempien, koulun henkilökunnan ja oppilaiden edustus.

Opetusviraston perusopetuslinjan linjanjohtajan 23.10.2011 selvityksen mukaan Puistolan ala-asteen ja Nurkkatien ala-asteen koulujen hallinnollisella yhdistämisellä saadaan joustoa tilojen käyttöön. Kahden koulun yhdistyessä uudelle muodostuvalle koululle valitaan yksi rehtori ja mm. päätetään uudesta opetussuunnitelmasta sekä luodaan yhteinen toimintatapa. Selvityksen mukaan koulu toimii useammassa pisteessä, ml. Nurkkatien monitoimitalo. Selvityksen mukaan uusi yhdistynyt ala-asteen koulu käyttää molempien koulujen entisiä tiloja. Selvityksen mukaan ylimääräisistä tiloista voidaan luopua asteittain, kun nähdään alueen oppilasmäärän kehitys.

Kahden koulun hallinnollinen yhdistäminen on monivaiheinen prosessi. Kaupunginvaltuusto on 14.9.2011 (§ 154) päättänyt Puistolan ala-asteen ja Nurkkatien ala-asteen hallinnollisesta yhdistämisestä 1.8.2013 lukien. Valituksenalaisessa päätöksessä kaupunginvaltuusto ei ole tehnyt sitovaa hallinnollista ratkaisua ko. koulujen tilojen käytöstä. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt tämän asian käsittelyssä toivomusponnen, jossa valtuusto edellyttää, että monitoimitalon käyttäjät ja molempien alueiden asukkaat otetaan mukaan talojen käytön suunnitteluun.

Valituksessa todetaan, että opetuslautakunnan tausta-aineisto osoittaa, että Puistolan ala-asteen ja Nurkkatien ala-asteen koulujen hallinnollisen yhdistymisen perimmäisenä tavoitteena on Nurkkatien ala-asteen tiloista luopuminen eli käytännössä Nurkkatien ala-asteen lakkauttaminen. Valituksessa viitataan perusopetuslain 6 §:n säännökseen, jonka nojalla kunta voi perustellusta opetuksen järjestämiseen liittyvästä syystä vaihtaa opetuksen järjestämispaikkaa ja, että tällöin asianosaisella on mahdollisuus päätöstä koskevaan muutoksenhakuun. Valituksen mukaan jos koulut on hallinnollisesti yhdistetty, on kyse yhtenäisestä koulutuksen järjestämispaikasta. Valituksen mukaan tällöin oppilaita voidaan siirtää toimipisteestä toiseen opetuspaikan teknisesti vaihtumatta, eikä oppilaaksiotossa ole enää asianosaisilla normaaleja muutoksenhakukeinoja. Valituksen mukaan koulujen hallinnollinen yhdistäminen tähtää käytännössä yhden koulun lakkauttamiseen tavalla, joka rikkoo hallintolain ja perusopetuslain muutoksenhakuoikeusperiaatteita.

Koulujen yhdistäminen merkitsee yhdistettävien koulujen lakkauttamista ja uuden perustamista. Edellä mainitun linjanjohtajan selvityksen mukaan uusi yhdistynyt koulu käyttää molempien koulujen entisiä tiloja. Kun valtuusto on tehnyt koulun lakkauttamista koskevan päätöksen, tämän lisäksi tulee eräiden muiden kaupungin viranomaisten tehdä toimivaltansa puitteissa muitakin päätöksiä, jotta lakkauttaminen tulee kokonaisuudessaan hoidetuksi. Perusopetuslain 6 §:n mukaan kunnan tulee osoittaa oppivelvolliselle lähikoulu siten, että oppilaan koulumatka on mahdollisimman turvallinen ja lyhyt asutus, koulun sijainti ja liikenneyhteyden huomioon ottaen. Kuten valituksessa todetaan perusopetuslain 6 §:n mukaan kunta voi perustellusta opetuksen järjestämiseen liittyvästä syystä vaihtaa opetuksen järjestämispaikkaa. Koulun lakkauttamista voidaan pitää tällaisena lain tarkoittamana perusteltuna syynä. Kaupunginvaltuuston päätöksen mukaan Puistolan ja Nurkkatien ala-asteet lakkaavat ja siten uusi koulu perustetaan 1.8.2013 lukien. Oppilaaksi ottamisesta ja opetuspaikan vaihtamisesta tulee tällöin antaa ao. oppilaille perusopetuslain 42 §:ssä tarkoitettu päätös, johon liitetään muutoksenhakuohjeet aluehallintovirastolle.

Lisäksi valituksen kohdassa 1 esitetään, että kaiken kaikkiaan Puistolan ala-asteen ja Nurkka-tien ala-asteen hallinnollisen yhdistämisen päätösperustelut eivät noudata hallintolain periaatteita. Valituksessa todetaan, että kaupunginvaltuuston päätöksen perustana on opetuslautakunnan 21.6.2011 kaupunginhallitukselle tekemä esitys, jossa perustellaan Puistolan ja Nurkkatien ala-asteiden hallinnollista yhdistämistä alueen laskevilla oppilasmäärillä. Lisäksi valituksessa todetaan, että Puistolan alueen koulujen oppilasmääriä tarkasteltiin edellisen kerran vuosina 2009-2010 ja, että opetuslautakunta päätti 23.3.2010, että alueen oppilasmääriä tarkastellaan uudelleen vuonna 2012. Päätöksestä huolimatta Puistolan alueen oppilasmäärien tarkasteluun palattiin heti alkuvuodesta 2011. Valituksen mukaan viranomaistoiminnassa tulee myös suojata oikeutettuja odotuksia.

Opetuslautakunta on tarkastellut Puistolan alueen kouluja edellisen kerran 1.3.2011 (§ 27), jolloin lautakunta päätti aikaistaa 23.3.2010 tekemänsä päätöksen toimeenpanoa Malmin ja Pukinmäen alueiden tarkastelun osalta vuodelle 2011 sekä valita lisäksi Puistolan alueen meneillään olevien lisäksi. Opetusviraston tieto- ja ennakointipalvelujen palvelupäälliköltä 24.10.2011 saadun tiedon mukaan päätöksen perusteluna oli alueen tilaväljyys, joka Puistolassa arvioitiin olevan 94 oppilaspaikkaa vuonna 2011, 274 oppilaspaikkaa investointikauden päätevuonna 2015 ja 308 vuonna 2020. Lisäksi opetusvirastoa kehotettiin valmistelemaan koulu- ja oppilaitoskohtaiset esitykset suomenkielisen jaoston käsittelyyn kevään 2011 aikana. Palvelupäälliköltä saadun tiedon mukaan opetusviraston vuosittain laatimat arviot tilatarpeista perustuvat alueen koulujen tilatarkasteluun sekä Helsingin tietokeskuksen väestöennusteisiin, oppilaiden liikkuvuuteen, alueen koulujen opetustarjontaan ja iltapäivätoiminnan tarpeisiin alueilla.

Koulutusta koskevan lainsäädännön mukaan kunta on vastuussa koulutuksen järjestämisestä ja kehittämisestä. Muun muassa oppilasmäärämuutokset vaikuttavat kunnan kouluverkkoon. Hallintolain 31 §:n mukaan viranomaisen on huolehdittava asian riittävästä ja asianmukaisesta selvittämisestä hankkimalla asian ratkaisemiseksi tarpeelliset tiedot sekä selvitykset. Viime kädessä kunta itse arvioi, mikä selvityksiä kouluverkkoa koskevan päätöksen valmistelemiseksi tarvitaan. Päätös voi perustua esimerkiksi kunnan kouluverkkoa koskevaan selvitykseen, mutta laissa ei ole säädetty velvollisuutta selvityksen tekemiseen. 

Edellä esitettyyn viitaten lautakunta esittää, että Teppo Varttalan Puistolan ala-asteen koulun ja Nurkkatien ala-asteen koulun hallinnollista yhdistämistä koskevan päätöksen kumoamista koskeva vaatimus hylätään, koska valituksessa ei ole esitetty seikkoja, joiden johdosta kaupunginvaltuuston koulujen hallinnollista yhdistämistä koskeva päätös tulisi kumota.

Esittelijä

linjanjohtaja

Outi Salo

Lisätiedot

Minna Antila, hallintolakimies, puhelin: 310 86628

minna.antila(a)hel.fi

 

Kaupunginvaltuusto 14.09.2011 § 154

HEL 2011-001733 T 12 00 01

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti,

että Ala-Malmin peruskoulu (Latokartanontie 16) lakkautetaan 1.8.2012,

ja että Puistolan ala-asteen koulu (Puistolanraitti 18) ja Nurkkatien ala-asteen koulu (Nurkkatie 2) yhdistetään hallinnollisesti 1.8.2013 lukien.

Samalla kaupunginvaltuusto päätti, että Ala-Malmin peruskoululle myönnetään normaalikäytännön mukaisesi lisäresurssi lukuvuodeksi 2011-2012 koulun viimeisen lukuvuoden toiminnan tueksi.

Lisäksi kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt seuraavan toivomusponnen:

Valtuusto edellyttää, että Nurkkatien ja Puistolan koulujen hallinnollisessa yhdistämisessä otetaan Nurkkatien koulun ja monitoimitalon käyttäjät ja molempien alueiden asukkaat mukaan talojen käytön suunnitteluun. (Silvia Modig)

Käsittely

14.09.2011 Ehdotuksen mukaan

Kun asiassa oli käyty keskustelua, puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa oli tehty kannatettu ehdotus, jonka hyväksyminen olisi merkinnyt asian käsittelyn keskeyttämistä, minkä vuoksi puheenjohtaja kehotti seuraavia puhujia rajoittamaan puheenvuoronsa kysymykseen asian palauttamisesta kaupunginhallitukselle. Samalla oli tehtävä mahdolliset muut palautusehdotukset tämän keskustelun aikana.

Julistettuaan keskustelun asian palauttamisesta päättyneeksi puheenjohtaja esitti selontekona, että keskustelun kuluessa oli valtuutettu Yrjö Hakanen valtuutettu Autti Lillin kannattamana ehdottanut, että asia palautetaan kaupunginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi.

Selonteko todettiin oikeaksi.

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului seuraavasti: Ken haluaa jatkaa asian käsittelyä, äänestää jaa; jos ei voittaa, on valtuutettu Yrjö Hakasen palautusehdotus hyväksytty.

Palautusehdotus:
Hakanen Yrjö: Valtuusto palauttaa asian uuteen valmisteluun niin, että Nurkkatien ala-asteen hallinnollista yhdistämistä koskevasta esityksestä luovutaan ja Ala-Malmin peruskoulun osalta selvitetään vaihtoehtoja koulun lopettamiselle.

Kannattaja: Autti Lilli

4. Äänestys

JAA-ehdotus: Jatko

EI-ehdotus: Valtuusto palauttaa asian uuteen valmisteluun niin, että Nurkkatien ala-asteen hallinnollista yhdistämistä koskevasta esityksestä luovutaan ja Ala-Malmin peruskoulun osalta selvitetään vaihtoehtoja koulun lopettamiselle.

Jaa-äänet: 78
Zahra Abdulla, Maija Anttila, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Jorma Bergholm, Maria Björnberg-Enckell, Harry Bogomoloff, Tuija Brax, Mika Ebeling, Sture Gadd, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Eero Heinäluoma, Kimmo Helistö, Sanna Hellström, Mari Holopainen, Nina Huru, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Seppo Kanerva, Tarja Kantola, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Heikki Karu, Mari Kiviniemi, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Minerva Krohn, Essi Kuikka, Jere Lahti, Otto Lehtipuu, Pauli Leppä-aho, Päivi Lipponen, Jyrki Lohi, Eija Loukoila, Hannele Luukkainen, Terhi Mäki, Silvia Modig, Seija Muurinen, Jarmo Nieminen, Jan Oker-Blom, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Kati Peltola, Sanna Perkiö, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Heli Puura, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Juho Romakkaniemi, Pekka Saarnio, Sari Sarkomaa, Lea Saukkonen, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Johanna Sumuvuori, Nina Suomalainen, Johanna Sydänmaa, Astrid Thors, Nils Torvalds, Ulla-Marja Urho, Mirka Vainikka, Tuomo Valokainen, Antti Valpas, Olli Valtonen, Jan Vapaavuori, Sanna Vesikansa, Tea Vikstedt, Julia Virkkunen, Markku Vuorinen, Ville Ylikahri

Ei-äänet: 5
Lilli Autti, Yrjö Hakanen, Terhi Peltokorpi, Tarja Tenkula, Antti Vuorela

Tyhjä: 1
Sari Näre

Poissa: 1
Thomas Wallgren

Lisäksi valtuutettu Silvia Modig oli valtuutettu Tea Vikstedtin kannattamana ehdottanut hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen.

Valtuusto edellyttää, että Nurkkatien ja Puistolan koulujen hallinnollisessa yhdistämisessä otetaan Nurkkatien koulun ja monitoimitalon käyttäjät ja molempien alueiden asukkaat mukaan talojen käytön suunnitteluun.

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

Puheenjohtaja ehdotuksesta kaupunginvaltuusto hyväksyi ensin yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen.

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Silvia Modigin ehdottaman toivomusponnen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.

Modig Silvia: Toivomusponsi: Valtuusto edellyttää, että Nurkkatien ja Puistolan koulujen hallinnollisessa yhdistämisessä otetaan Nurkkatien koulun ja monitoimitalon käyttäjät ja molempien alueiden asukkaat mukaan talojen käytön suunnitteluun.

Kannattaja: Vikstedt Tea

5. Äänestys

JAA-ehdotus: Toivomusponsi: Valtuusto edellyttää, että Nurkkatien ja Puistolan koulujen hallinnollisessa yhdistämisessä otetaan Nurkkatien koulun ja monitoimitalon käyttäjät ja molempien alueiden asukkaat mukaan talojen käytön suunnitteluun.

EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 52
Zahra Abdulla, Maija Anttila, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Lilli Autti, Jorma Bergholm, Tuija Brax, Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, Jussi Halla-aho, Eero Heinäluoma, Sanna Hellström, Mari Holopainen, Nina Huru, Sirkku Ingervo, Tarja Kantola, Jessica Karhu, Emma Kari, Mari Kiviniemi, Laura Kolbe, Essi Kuikka, Päivi Lipponen, Jyrki Lohi, Eija Loukoila, Terhi Mäki, Silvia Modig, Sari Näre, Jan Oker-Blom, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Terhi Peltokorpi, Kati Peltola, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Heli Puura, Tuomas Rantanen, Pekka Saarnio, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Johanna Sumuvuori, Tarja Tenkula, Astrid Thors, Nils Torvalds, Mirka Vainikka, Tuomo Valokainen, Antti Valpas, Sanna Vesikansa, Tea Vikstedt, Julia Virkkunen, Antti Vuorela, Markku Vuorinen, Ville Ylikahri

Ei-äänet: 2
Minerva Krohn, Otto Lehtipuu

Tyhjä: 29
Maria Björnberg-Enckell, Harry Bogomoloff, Sture Gadd, Juha Hakola, Kimmo Helistö, Seppo Kanerva, Arja Karhuvaara, Heikki Karu, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Jere Lahti, Pauli Leppä-aho, Hannele Luukkainen, Seija Muurinen, Jarmo Nieminen, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Sanna Perkiö, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Juho Romakkaniemi, Sari Sarkomaa, Lea Saukkonen, Nina Suomalainen, Johanna Sydänmaa, Ulla-Marja Urho, Olli Valtonen, Jan Vapaavuori

Poissa: 2
Suzan Ikävalko, Thomas Wallgren

Esittelijä

  Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

 

Kaupunginhallitus 29.08.2011 § 716

Pöydälle 22.8.2011

HEL 2011-001733 T 12 00 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee,


että Ala-Malmin peruskoulu (Latokartanontie 16) lakkautetaan 1.8.2012,

ja että Puistolan ala-asteen koulu (Puistolanraitti 18) ja Nurkkatien ala-asteen
koulu (Nurkkatie 2) yhdistetään hallinnollisesti 1.8.2013 lukien.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee, että Ala-Malmin peruskoululle myönnetään normaalikäytännön mukaisesi lisäresurssi lukuvuodeksi 2011-2012 koulun viimeisen lukuvuoden toiminnan tueksi.

22.08.2011 Pöydälle

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Tuula Haatainen

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Faksi

 

Y-tunnus

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

+358 9 655 783

 

0201256-6

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Tilinro

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

FI0680001200062637

 

FI02012566