Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

42/2011

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/7

 

28.11.2011

 

 

 

 

 

 

§ 1079

Kaupunginhallituksen kokoukset vuodenvaihteessa 2011 - 2012

HEL 2011-007850 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti pitää vuoden 2011 viimeisen kokouksensa maanantaina 19.12.2011 kello 16 ja vuoden 2012 ensimmäisen kokouksensa maanantaina 9.1.2012 klo 16.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Maria Nyfors, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee pitää vuoden 2011 viimeisen kokouksensa maanantaina 19.12.2011 kello 16 ja vuoden 2012 ensimmäisen kokouksensa maanantaina 9.1.2012 klo 16.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Maria Nyfors, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

Tiedoksi

Lauta- ja johtokunnat sekä virastot ja liikelaitokset

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Faksi

 

Y-tunnus

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

+358 9 655 783

 

0201256-6

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Tilinro

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

FI0680001200062637

 

FI02012566