Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

42/2011

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kaj/1

 

28.11.2011

 

 

 

 

 

 

§ 1087

Liikennesuunnittelupäällikön viran täyttäminen kaupunkisuunnitteluvirastossa

HEL 2011-004200 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti ottaa kaupunkisuunnitteluviraston osastopäällikkönä toimivan liikennesuunnittelupäällikön virkaan 1.2.2012 lukien diplomi-insinööri Ville Lehmuskosken 6494, 30 euron kokonaiskuukausipalkan mukaisin eduin.

Mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, päätös on ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedonsaannista lukien.

Kaupunginhallitus päätti vielä, ettei virkaan valitulle aseteta koeaikaa, mikäli päätös on esityksen mukainen. Muussa tapauksessa koeaika on kuusi kuukautta.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1

Yhteenveto virkaa hakeneista (henkilörekisteri; julkisuus rajoitettu)

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Viran hakijat

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee ottaa kaupunkisuunnitteluviraston osastopäällikkönä toimivan liikennesuunnittelupäällikön virkaan 1.2.2012 lukien diplomi-insinööri Ville Lehmuskosken 6494, 30 euron kokonaiskuukausipalkan mukaisin eduin.

Mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, päätös on ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedonsaannista lukien.

Kaupunginhallitus päättänee vielä, ettei virkaan valitulle aseteta koeaikaa, mikäli päätös on esityksen mukainen. Muussa tapauksessa koeaika on kuusi kuukautta.

Esittelijä

Kaupunginhallitus on päätöksellään 27.6.2011 myöntänyt eron liikennesuunnittelupäällikkö Olli-Pekka Poutaselle vanhuuseläkkeelle siirtymisen johdosta 1.2.2012 ja kehottanut kaupunkisuunnitteluvirastoa julistamaan viran haettavaksi.

Kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnittelupäällikön virka on ollut haettavana aikana 7.9. -  30.9.2011.

Kaupunkisuunnittelutoimen johtosäännön 14 §:n mukaan osaston päällikön valitsee kaupunginhallitus lautakunnan annettua hakijoista lausuntonsa.

Hakijat

Virkaa haki määräaikaan mennessä 7 henkilöä.

Yhdistelmä viran hakijoista on esityslistan liitteenä. Yhteenvedon tiedot perustuvat hakijoiden hakemuksessa antamiin tietoihin. Hakemukset kokonaisuudessaan ovat nähtävissä tässä kokouksessa.

Liikennesuunnittelupäällikön virkaa hakeneista viisi täyttävät viran pätevyysvaatimukset. Kahdella hakijalla ei ole kokemusta hallinto- ja johtamistehtävissä. Heistä toisella ei ole myöskään ylempää korkeakoulututkintoa. Yksi hakija on yli 68-vuotias. Kunnalliseen pysyvään virkaan ei voida valita henkilöä, joka on täyttänyt 68 vuotta.

Hakijoiden arviointi

Hakijoita on haastateltu 19.10.2011. Haastattelijoina olivat kaupunkisuunnitteluviraston virastopäällikkö ja osastopäälliköt.

Haastatellut henkilöt ovat:

********** yrittäjä, tutkija, Aalto-yliopisto

********** joukkoliikennesuunnitteluosaston johtaja, Helsingin Seudun Liikenne-kuntayhtymä, ja

********** toimistopäällikkö, Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto, liikennesuunnitteluosasto.

Nämä kolme hakijaa kävivät myös Psycon Oy:n suorittamissa psykologisissa henkilöarvioinneissa.

Hakijoiden esittämät muut ansiot ilmenevät hakemuksista ja liitteenä olevasta yhteenvetotaulukosta.

Kaupunkisuunnittelulautakunnan mielestä hakukriteerit huomioon ottaen pätevyydeltään, ammattitaidoltaan ja muulta soveltuvuudeltaan kaksi ansioituneinta hakijaa ovat

**********

Lautakunnan esittelijän mielestä, mihin käsitykseen lautakunta yksimielisesti yhtyi, näillä kahdella hakijalla on hyvät edellytykset liikennesuunnittelupäällikön viran hoitamiseen, mutta hakuasiakirjojen ja haastattelujen perusteella diplomi-insinööri 

********** on virkaan parhaiten soveltuva.

********** on monipuolinen kokemus liikenteen suunnittelusta sekä yli kymmenen vuoden kokemus hallinto- ja johtamistehtävistä. Viimeisimpien vuosien esimiestehtävät ovat olleet vastuullisia, laaja-alaisia ja valmisteltujen asioiden taloudellinen vaikutus on ollut merkittävä. Hänellä on usean vuoden kokemus lauta- ja johtokunnan esittelijänä toimimisesta. Hän on työssään osoittanut merkittävää aloitteellisuutta sekä yhteistyökykyä ja omaa kaupunkisuunnittelulautakunnan arvion mukaan parhaat edellytykset johtaa liikennesuunnitteluosastoa.

Esittelijän ehdotus on valittavan henkilön osalta kaupunkisuunnittelulautakunnan esityksen mukainen. Se on lautakunnan esityksen mukainen myös sen lautakunnan yksimielisesti ilmaiseman toiveen osalta, että kaupunginhallitus harkitsisi kaupungilla yleisenä käytäntönä olevan koeajan poistamista tai lyhentämistä tässä tapauksessa. Toimenpidettä perustellaan sillä, että  koeaika haittaisi virkaan valitun nykyisen viran täyttämistä. Ville Lehmuskoski toimii tällä hetkellä Helsingin Seudun Liikenne-kuntayhtymän suunnittelujohtajana. Koeaika viivästyttäisi suunnittelujohtajan viran täyttöprosessia, mistä koituisi HSL:lle huomattavaa haittaa. Ville Lehmuskoski on ollut aiemmin myös Helsingin kaupungin palveluksessa liikennelaitos - liikelaitoksen (HKL) palveluksessa johtotehtävissä. Tämä vuoksi ja konsernin kokonaisetua ajatellen koeaika ei ole tarpeellinen. Viranhakumenettelyn yksityiskohdat ja hakijoiden ansioiden arviointi ilmenevät seikkaperäisesti päätöshistoriasta.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1

Yhteenveto virkaa hakeneista (henkilörekisteri; julkisuus rajoitettu)

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Viran hakijat

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunkisuunnitteluvirasto

Kaupunkisuunnittelulautakunta

Päätöshistoria

Kaupunkisuunnittelulautakunta 08.11.2011 § 355

HEL 2011-004200 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti esittää lausuntonaan kaupunginhallitukselle, että kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnittelupäällikön virkaan tulisi ottaa 1.2.2012 lukien diplomi-insinööri **********

Lisäksi kaupunkisuunnittelulautakunta päätti esittää, että mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, päätös on ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella kaupunkisuunnitteluviraston virastopäällikkö on vahvistanut virkaan ottamisen. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedonsaannista lukien.

Vielä kaupunkisuunnittelulautakunta päätti esittää, että virkaan valitulle asetetaan 6 kuukauden koeaika.

Ehdotettu koeaika on kaupungin normaalin käytännön mukainen. Kaupunkisuunnittelulautakunta kuitenkin esittää, että kaupunginhallitus harkitsisi koeajan lyhentämistä tai sen poistamista kokonaan, sillä Ville Lehmuskoski toimii tällä hetkellä Helsingin Seudun Liikenne-kuntayhtymän suunnittelujohtajana. Koeaika viivästäisi suunnittelujohtajan paikan täyttöprosessia, mistä koituisi HSL:lle huomattavaa haittaa. Konsernin kokonaisetua ajatellen koeaika ei vaikuta perustellulta.  Ville Lehmuskoski on ollut aiemmin myös Helsingin kaupungin palveluksessa.

Lausunto

Haku

Kaupunginhallitus kehotti 27.6.2011 kaupunkisuunnitteluvirastoa julistamaan liikennesuunnittelupäällikön viran haettavaksi kaupunkisuunnittelutoimen johtosäännön 13 §:ssä mainituin liikennesuunnittelupäällikön kelpoisuusvaatimuksin sekä Helsingin kaupungin kielitaitosäännön mukaisin vaatimuksin ja nykyisin palkkaeduin.

Virka (vakanssinumero 514001) tulee auki nykyisen liikennesuunnittelupäällikön jäädessä eläkkeelle 1.2.2012 lukien.

Kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnittelupäällikön virka on ollut haettavana aikana 7.9. -  30.9.2011 ja siitä ilmoitettiin Helsingin Sanomissa, Hufvudstadsbladetissa, Metrolehdessä, Tekniikka ja Talous-lehdessä, Rakennuslehdessä sekä kaupungin rekrytointijärjestelmässä.

Viran kuvaus

Liikennesuunnittelupäällikköpäällikkö johtaa liikennesuunnitteluosastoa. Liikennesuunnitteluosasto huolehtii Helsingin liikenteen suunnittelusta ja ohjauksesta sekä seuraa liikenteen ja liikenneturvallisuuden kehitystä. Lisäksi osasto osallistuu koko seudun liikennejärjestelmän kehittämiseen. Liikennesuunnittelupäällikkö johtaa osastoa, osallistuu viraston kehittämiseen osana viraston johtoa ja toimii kaupunkisuunnittelulautakunnassa osaston toimialaan kuuluvien asioiden esittelijänä.

Kaupunkisuunnittelutoimen johtosäännön 13 §:n mukaan liikennesuunnittelupäällikön viran pätevyysvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, minkä lisäksi valittavalla tulee olla kokemusta hallinto- ja johtamistehtävissä.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Laajempi kielitaito katsotaan eduksi.

Muodollisen pätevyyden lisäksi hakuilmoituksessa ilmoitettiin, että viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää monipuolista kokemusta osaston toimialalla, aloitteellisuutta, yhteistyökykyä sekä hyviä esimiesvalmiuksia. Viran täyttämisessä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Virkaan valittaessa valitsijan tulee kunnallisissa viroissa varsinaisten kelpoisuusehtojen täyttämisen lisäksi kiinnittää huomiota perustuslain 125 §:n mukaisiin yleisiin nimitysperusteisiin eli taitoon, kykyyn ja koeteltuun kansalaiskuntoon.

Kaupunkisuunnittelutoimen johtosäännön 14 §:n mukaan osaston päällikön valitsee kaupunginhallitus lautakunnan annettua hakijoista lausuntonsa.

Virasta maksettava kokonaispalkka on 6 494,30 euroa.

Hakijat

Virkaa haki määräaikaan mennessä 7 henkilöä.

Yhdistelmä viran hakijoista on esityslistan liitteenä. Yhteenvedon tiedot perustuvat hakijoiden hakemuksessa antamiin tietoihin. Hakemukset kokonaisuudessaan ovat nähtävissä tässä kokouksessa.

Liikennesuunnittelupäällikön virkaa hakeneista viisi täyttävät viran pätevyysvaatimukset. Kahdella hakijalla ei ole kokemusta hallinto- ja johtamistehtävissä. Heistä toisella ei ole myöskään ylempää korkeakoulututkintoa. Yksi hakija on yli 68-vuotias. Kunnalliseen pysyvään virkaan ei voida valita henkilöä, joka on täyttänyt 68 vuotta.

Hakijoiden arviointi

Hakijoita on haastateltu 19.10.2011. Haastattelijoina olivat virastopäällikkö ja osastopäälliköt.

Haastatellut henkilöt ovat:

********** yrittäjä, tutkija Aalto-yliopisto,

********** joukkoliikennesuunnitteluosaston johtaja Helsingin Seudun Liikenne-kuntayhtymä, ja

********** toimistopäällikkö, Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto, liikennesuunnitteluosasto.

Nämä kolme hakijaa kävivät myös Psycon Oy:n suorittamissa psykologisissa henkilöarvioinneissa.

Kaupunkisuunnittelulautakunta on 1.11.2011 kuullut ja haastatellut näitä kolmea hakijaa.

********** on toiminut joukkoliikenteen - erityisesti raideliikenteen - konsulttiyrittäjänä vuodesta 2003 alkaen. Vuoden 2009 alusta alkaen hän on konsultoinut HKL-Raitioliikenneyksikössä uusien raitiovaunujen hankinnassa ja vuodesta 2010 toiminut määräaikaisena, osa-aikaisena tutkijana Aalto-yliopistossa sähköisen liikenteen tutkimushankkeessa.

********** on toiminut vuoden 2010 alusta alkaen HSL:n joukkoliikennesuunnitteluosaston johtajana, HLK:n suunnittelujohtajana vuosina 2006 - 2009 ja yksikön päällikkönä, osastopäällikkönä, projektinjohtajana sekä suunnittelijana WSP Finland ja LT-Konsultit Oy:ssä vuosina 1996 - 2006. Lisäksi hän on toiminut Teknillisen korkeakoulun osa-aikaisena tutkijana vuosina 1999 - 2000.

********** on toiminut kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosastolla aluesuunnittelutoimiston toimistopäällikkönä 2008 alkaen, ympäristöministeriön yli-insinöörinä vuosina 1999 - 2008, Uudenmaan ympäristökeskuksen ylitarkastajana vuosina 2003 - 2004, kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosastolla suunnittelijana vuosina 1987 - 1999 ja Teknillisen korkeakoulun liikennelaboratoriossa assistenttina vuosina 1981 - 1986.

Hakijoiden esittämät muut ansiot ilmenevät hakemuksista ja liitteenä olevasta yhteenvetotaulukosta.

Kaupunkisuunnittelulautakunnan mielestä hakukriteerit huomioon ottaen pätevyydeltään, ammattitaidoltaan ja muulta soveltuvuudeltaan kaksi ansioituneinta hakijaa ovat ********** Lautakunnan mielestä näillä kahdella hakijalla on hyvät edellytykset liikennesuunnittelupäällikön viran hoitamiseen.

Kaupunkisuunnittelulautakunnan käsityksen mukaan hakuasiakirjojen ja haastattelujen perusteella diplomi-insinööri ********** on virkaan parhaiten soveltuva.

********** on monipuolinen kokemus liikenteen suunnittelusta sekä yli kymmenen vuoden kokemus hallinto- ja johtamistehtävistä. Viimeisimpien vuosien esimiestehtävät ovat olleet vastuullisia, laaja-alaisia ja valmisteltujen asioiden taloudellinen vaikutus on ollut merkittävä. Hänellä on usean vuoden kokemus lauta- ja johtokunnan esittelijänä toimimisesta. Hän on työssään osoittanut merkittävää aloitteellisuutta sekä yhteistyökykyä ja omaa kaupunkisuunnittelulautakunnan arvion mukaan parhaat edellytykset johtaa liikennesuunnitteluosastoa.

Edellä esitetyn perusteella kaupunkisuunnittelulautakunta esittää, että liikennesuunnittelupäällikön virkaan valitaan diplomi-insinööri **********

Lausunto ja yhteenveto hakijoista sekä hakemusasiakirjat toimitetaan kaupunginhallitukselle

Käsittely

08.11.2011 Ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus:
Soininvaara Osmo: Lisätään päätösehdotukseen koeaikaa koskeva kappale: Ehdotettu koeaika on kaupungin normaalin käytännön mukainen. Kaupunkisuunnittelulautakunta kuitenkin esittää, että kaupunginhallitus harkitsisi koeajan lyhentämistä tai sen poistamista kokonaan, sillä Ville Lehmuskoski toimii tällä hetkellä HSL:n suunnittelujohtajana. Koeaika viivästäisi suunnittelujohtajan paikan täyttöprosessia, mistä koituisi HSL:lle huomattavaa haittaa. Konsernin kokonaisetua ajatellen koeaika ei vaikuta perustellulta.  Ville Lehmuskoski on ollut aiemmin myös Helsingin kaupungin palveluksessa.

Kannattajat: Männistö Lasse

Lautakunta hyväksyi muutosehdotuksen yksimielisesti.

Esittelijä

virastopäällikkö

Tuomas Rajajärvi

Lisätiedot

Tuomas Rajajärvi, virastopäällikkö, puhelin: 310 37100

tuomas.rajajarvi(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566